Otázky a odpovědi kolem recyklace

11. červenece 2013
Otázky a odpovědi kolem recyklace

Plast

 1. Dělám správně, když vhazuji do kontejneru pro plast kromě pet lahví i všechny sáčky od pečiva, které přinesu z obchodu, sáčky od jiného zboží, nebo plastové výlisky zbavené papírového přílepu?

  Ano, je pravděpodobné, že tyto odpady do plastů třídíte správně. Zde však nemůžeme dát jednoznačnou odpověď na tuto otázku a ani jasný výčet věcí, co do kontejnerů patří a co nikoliv. Tyto údaje se mohou u jednotlivých svozových firem a v jednotlivých oblastech ČR lišit. Proto informace, co konkrétně můžete dávat do příslušného kontejneru, získáte na obecním úřadě nebo od příslušné svozové firmy.

 2. Musím sešlapávat PET lahve a nápojový karton před vytříděním?

  Sešlapávaní, mačkání a kroucení těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů se do kontejneru vejde cca 4x více. Některé kontejnery na nápojový karton jsou navíc konstruovány tak, aby do nich nešlo vhodit nezmáčknutý obal. Sníží se tak přepravní náklady.

 3. Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu?

  PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.

 4. Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat?

  Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Ale je lepší je lehce vypláchnout vlažnou vodou, protože při delším skladování doma, by mohly být cítit. Navíc mastné obaly či obaly se zbytky potravin omezují následnou recyklaci.

 5. Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky?

  V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete. Do kontejneru na tříděný odpad pak můžete klidně prázdné obaly vhodit..

Papír

 1. Co je pravdy na tom, že papírový obal od vajíček nepatří do modrého kontejneru?

  Obal od vajíček je vyrobený z nejméně kvalitních papírových vláken. Jeho další zpracování je velmi problematické, a proto je opravdu lepší ho vhodit do směsného odpadu.

 2. Je nutné odstraňovat z časopisů a jiných dokumentů před vytříděním kancelářské svorky?

  Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování papíru v papírnách se při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění jsou odloučeny.

 3. Mohu do modrého kontejneru vhazovat skartovaný papír?

  Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.

 4. Musím před vhozením do kontejneru na papír z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko?

  Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Při dalším zpracování papíru v papírnách se při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění jsou odloučeny Pokud však vyhazujete obálku s ochrannou bublinkovou fólií, tak tu je potřeba odstranit.

 5. Patří laminátový papír do papíru?

  Nepatří. Jinak do papíru patří papír všeho druhu, kromě polaminátovaného a povoskovaného papíru.

Nápojové kartóny

 1. Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?

  Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton. V některých obcích je sbírán tento odpad do oranžových pytlů. O způsobu sběru nápojových kartonů ve vaší obci/městě se můžete informovat na obecním nebo městském úřadě (odbor životního prostředí nebo příslušný pracovník mající na starosti odpadové hospodářství).

 2. Je nutné před vytříděním nápojového kartonu odtrhnout umělohmotný uzávěr?

  Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartonů, prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je ve vaší obci pro tento odpad určen.

Ostatní

 1. Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?

  Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. V některých obcích se olej sbírá, informujte se tedy o možnosti sběru použitého kuchyňského oleje na obecním úřadu, odboru životního prostředí. Obecně však platí, že fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat.

 2. Kam patří elektroodpad?

  Na místa zpětného odběru jako jsou prodejny, kde jste elektro pořídili. Odnést je můžete také na sběrný dvůr. Více informací k elektroodpadu naleznete např. na stránkách www.asekol.cz a www.elektrowin.cz

 3. Kam patří starý textil?

  Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho ve větším množství odevzdejte do sběrného dvora. V některých obcích, ale ne na celém území ČR, je i zaveden sběr textilu do nádob.

  Naše obec má zájem o školení na odpadové téma, na koho se můžu obrátit?

  Obraťte se na příslušného regionálního manažera společnosti EKO-KOM. Více informací najdete v kontaktech na webu. Pokud máte zájem o náš školní vzdělávací program, obraťte se na paní Evu Sochůrkovou, na sochurkova@ekokom.cz

 4. Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?

  Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte, pokud existuje ve vaší obci oddělený sběr, do sběrných nádob k tomu určených. Jinak je lze odložit do směsného odpadu. Větší množství můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů.

 5. Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP?

  Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované papírové obaly.

 6. Co s obaly, které jsou označené číslem 7?

  Tyto obaly jsou vyrobené kombinací různých materiálů z plastů, patří tedy do plastů.

 7. Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?

  U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr nebo do mobilní sběrny nebezpečného odpadu. O nebezpečné vlastnosti výrobku informuje oranžová výstražná značka na obalu

 8. Do jakého odpadu patří řasenka?

  Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného odpadu.

 9. Je normální, že svozový vůz sesypává kontejnery na tříděný odpad dohromady?

  Ke svozu kontejnerů na tříděný odpad se běžně používá stejná technika jako je tomu u svozu směsných komunálních odpadů. Pokud svozový automobil sváží tříděný odpad, měl by být viditelně označen nápisem sbírané komodity. Pak nedochází k pochybnostem občanů o sesypávání odpadů.
  Pokud jsou u vás používány kontejnery se spodním výsypem, pak je možné některými auty svážet i dva druhy odpadu současně - nákladní plocha u nich musí být oddělena přepážkou.
  Existují ale i případy, kdy k vysypání tříděných odpadů do směsného odpadu skutečně dojde. Jedná se o situaci, kdy jsou odpady nesprávně tříděny. Pokud se totiž v kontejnerech na tříděný odpad vyskytuje směsný odpad nebo je odpad natolik znečištěný, že není možné ani jeho dotřídění, celý obsah kontejneru je znehodnocen a musí s ním být naloženo jako se směsným odpadem. Proto je tak důležité třídit odpady správně!

 10. Kam mám vhodit obal od zubní pasty?

  Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.

 11. Kam mám vhodit použité dětské pleny?

  Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do černého nebo šedého kontejneru na směsný odpad.

 12. Kam mám vyhodit staré zbytky od kosmetiky?

  Prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte do plastů, zbytky slijte a v menším množství je můžete vyhodit v pytlíku do směsného odpadu, ve větším množství odvezte na sběrný dvůr.

 13. Kam patří CD, DVD nebo videokazety?

  Plastové obaly patří do plastů. DVD a videokazety odvezte nejlépe na sběrný dvůr. CD můžete v malém množství vyhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří na sběrný dvůr.

 14. Kam patří celofán?

  Do směsného odpadu. Nelze dále recyklovat.

 15. Kam patří molitan?

  V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného dvora.

 16. Kam patří odpad označený C/LDPE 90 (pytlík od cappuccina) a C/PAP 84 (pytlík od polévky)?

  Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený kombinací různých materiálů, tudíž ve většině případů vhazujte takto označené obaly do směsného odpadu.
  Výjimku tvoří například C/PAP, což jsou nápojové kartony, které patří sešlápnuté (a můžete je vhazovat i s víčky) do kontejnerů označených oranžovou nálepkou nebo oranžových pytlů.

 17. Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad?

  Obecně lze říci, že pokud se nejedná o elektroodpad, baterie, světelné zařízení, nebezpečný a objemný odpad nebo o odpad, se kterým se musí nakládat zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný odpad.

 18. Kam s vyjetým olejem nebo barvou?

  Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na místech zpětného odběru, což mohou být čerpací stanice a autoservisy. Lepší je nechat si olej vyměnit v servisu. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku.

 19. skrýtMůžu do kompostu dávat zbytky z vařených jídel?

  Ano, ale nepatří tam například zbytky z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné potraviny. To je totiž bioodpad, který může mít hygienická rizika. Do kompostu patří jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové sáčky, skořápky od vajec, apod.)více informací naleznete na www.ekodomov.cz

 20. Proč je v mém bydlišti málo kontejnerů nebo jsou často přeplněny?

  Rozmístění a následný svoz kontejnerů na tříděný odpad nespadá do kompetence naší společnosti. Naše společnost obcím a městům zapojeným do systému EKO-KOM finančně přispívá na vybudování a provoz systému třídění odpadů a zároveň poskytuje poradenství, jak co nejefektivněji systém nastavit a udržovat. Jakým způsobem ale ve finální fázi obce, města či městské části řeší rozmístění a svozy kontejnerů - to je již na nich samotných. Proto směřujte svoje připomínky či stížnosti na nedostupnost, malý počet či přeplněnost kontejnerů na obecní úřad nebo městský úřad, přesněji na odbor životního prostředí.

  Proč se v naší obci třídí jiným způsobem než v sousední obci?

  Často se můžeme setkat s tím, že téměř v každé obci se třídí jiným způsobem. Někde se třídí jen PET lahve, jinde také směsné plasty. V některých městech se třídí papír s nápojovým kartonem, jinde zase zvlášť, někde se nápojové kartony zase netřídí vůbec. Navíc někde se třídí do kontejnerů, jinde pomocí pytlů.

  Důvod této rozmanitosti je celkem prostý. Za systém sběru odpadů, který v obci funguje, je zodpovědná každá obec, a protože v republice je přes 6000 obcí, je pestrost na místě.

  V ČR neexistuje jednotný systém sběru odpadů, vždy je odrazem dohody mezi obcí a příslušnou svozovou firmou.

  Každá obec má své specifické potřeby, představy a finanční možnosti a svozová firma jí podle toho dodává patřičné služby.

  Například obec rozhoduje o tom, kde budou stát kontejnery na tříděný odpad či bude-li v obci sběrný dvůr. Stejně tak obec rozhoduje o tom, kolik peněz a jakým způsobem bude vybírat od občanů za služby spojené s odpadovým hospodářstvím.Ve většině případů záleží na svozové firmě i to, jaké odpady se budou v obci třídit. Svozová firma je závislá na svých odběratelích, zejména dotřiďovacích linkách, a podle toho se určuje sortiment sbíraných odpadů.

  Obvykle se dozvíte, jak a co třídit, na velkých samolepkách umístěných na kontejnerech na třídění odpadu.

  Pokud si nejste ve třídění odpadů jistí, informujte se ve vaší obci, odboru životního prostředí. Informace o správném nakládání s odpady naleznete také v obecní vyhlášce.

 21. Proč třídit, když za svoz odpadů platím a to rok od roku více?

  Tříděním odpadů lze dosáhnout úspory peněz placených na nakládání s odpady z obecního rozpočtu. Čím větší množství odpadů je ve Vaší obci vytříděno, tím větší finanční obnos obdrží obec od společnosti EKO-KOM. Dále tak méně zaplatí za odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku. Tato úspora obecních financí se promítá do paušálních poplatků za odpad, či do počtu kontejnerů a informačních aktivit na třídění odpadů.

 22. V naší obci máme kontejner na plast a na něm je nálepka jak na plast tak i na nápojové kartony. Není to nějaká chyba?

  Není, řiďte se nadále pokyny na kontejneru. Taková nálepka na kontejnerech bývá v případech, kdy v obci není samostatný sběr nápojových kartonů a ty se sbírají dohromady například s plastovými odpady. Při následném dotřídění jsou tyto materiály odděleny.

ZDROJ: www.jaktridit.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů