LII. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v PO 4

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí v PO 4.

26. září 2013
LII. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v PO 4

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 4 jsou přijímány od 25. září do 18. prosince 2013 s možností prodloužení do 15. ledna 2014 s ohledem na aktuální stav disponibilních prostředků Fondu soudržnosti.

V případě převisu úspěšných projektů navržených na schválení k financování nad disponibilní alokací v okamžiku vyhodnocení projektů podaných do 18. 12. 2013, bude přebytek projektů nad alokací zařazen do zásobníku projektů. Dojde-li k uvolnění dalších finančních prostředků Fondu soudržnosti, budou žádosti ze zásobníku projektů vyjmuty a schváleny k financování.

Nebude-li disponibilní alokace vyčerpána žádostmi podanými do 18. 12. 2013, bude výzva prodloužena do 15. 1. 2014, přičemž proces schvalování a zařazení projektů do zásobníku bude shodný s výše uvedeným.

V rámci výzvy bude možné podpořit žádosti z oblastí podpory 4.1 i 4.2, podrobné informace jsou uvedeny v textu výzvy.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Omezení v rámci výzvy:

Přijatelné jsou pouze žádosti na projekty, které budou realizačně i finančně ukončeny do konce roku 2015. Žadatel je povinen k žádosti doložit podrobný harmonogram postupu realizace projektu, ze kterého bude vyplývat ukončení realizace projektu v roce 2015 včetně vyrovnání veškerých závazků příjemců podpory vůči dodavatelům ve smyslu Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory, kapitoly "Zásady financování - náležitosti Žádosti o platbu."

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Text LII. výzvy, Hodnoticí kriteria LII. výzvy

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů