Bureau Veritas: nová legislativa pro vykazování a verifikaci emisí skleníkových plynů - GHG - platná již pro rok 2013

Bureau Veritas Czech Republic v současnosti zajištuje verifikaci téměř dvou třetin celkově alokovaných povolenek v rámci celé ČR...

20. listopadu 2013
Bureau Veritas: nová legislativa pro vykazování a verifikaci emisí skleníkových plynů - GHG - platná již pro rok 2013

Jedním z nejvíce diskutovaných témat posledního desetiletí je změna klimatu. Evropské společenství již v minulosti zareagovalo na Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu zavedením systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů vydáním základní směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. V uplynulém roce došlo k její aktualizaci a rok 2013 bude prvním rokem dalšího - nyní sedmiletého obchodovacího období, kdy bude probíhat jak vykazování, tak verifikace za nových legislativních podmínek.

Certifikační a inspekční společnost Bureau Veritas Czech Republic úspěšně absolvovala akreditační proces Českého institutu pro akreditaci (ČIA) podle nového nařízení Komise (EU) č.600/2012 a ČSN ISO 14065:2008. Získala tak mezi prvními aktuální oprávnění k provádění verifikací výkazu emisí skleníkových plynů za rok 2013. V současnosti zajištuje verifikaci téměř dvou třetin celkově alokovaných povolenek v rámci celé ČR a řadí se tak mezi nejzkušenější akreditované kontrolní orgány.

"Účelem nezávislého posouzení je zhodnotit, zda organizace monitoruje a podává zprávy ve svých výkazech emisí CO2způsobem, který je v souladu s platnou legislativou a schváleným aktuálním Monitorovacím plánem Samotný ověřovací proces potom zahrnuje posouzení spolehlivosti, důvěryhodnosti, komplexnosti a přesnosti systémů zjišťování a vykazovaných údajů a informací týkajících se za předchozí rok, " upřesnila Ing. Jana Klosová, vedoucí auditorka Bureau Veritas.

Celý proces verifikace je možno rozdělit do několika fází, a to na:

- Strategickou analýzu, při které jsou identifikovány zdroje rizika na základě analýzy.
- Rizikovou analýzu, v rámci které jsou přiřazeny rizikové faktory všem identifikovaným veličinám s rizikovým potenciálem .
- Procesní analýzu, kdy na základě plánu verifikace napříč relevantními procesy proběhne ověření - verifikace spolehlivosti všech vstupů. Tato fáze probíhá přímo v zařízení provozovatele a v konkrétních podmínkách provozu.

Verifikace GHG probíhá tedy každoročně s cílem potvrdit emisní výkaz, který potom společně s prohlášením o verifikaci musí být provozovatelem zařízení předložen MŽP vždy do 15. března. Ověřené povolenky může provozovatel prodávat nebo jinak legálně převádět na další subjekty.

Proč je získání povolenek pro firmy ekonomicky zajímavé?

V EU a tedy i v ČR jsou pro snižování emisí skleníkových plynů využívány ekonomické nástroje. Principem fungování systému je, že každé zařízení produkující určité množství CO2 získá určitý počet přidělených povolenek, které ho opravňují k vypuštění určitého počtu ekvivalentních tun CO2 za rok. Povolenky mohou být předmětem obchodování, což v praxi znamená, že pokud zařízení vypustí menší množství CO2, než na kolik dostalo povolenky, mimo jiné proto, že zavedlo lepší technologii, případně realizovalo méně či více úsporných a efektivnějších opatření, může zbylé povolenky prodat v evropském systému obchodování, které má podobu povolenkové burzy. V případě, že zařízení vypustilo více CO2, než kolik povolenek mu bylo přiděleno, musí zbylé povolenky nakoupit. Obchodování s povolenkami, jejichž počet je řádně verifikován akreditovaným subjektem stimuluje k zavádění lepších technologií, zvyšování efektivity stávajícího provozu a maximálním úsporám zdrojů. Je zřejmé, že množství vykázaného CO2bude mít výrazný ekonomický dopad na provozovatele zařízení. Pokud tedy firma získá povolenky na určité množství ekvivalentu tun vyprodukovaného CO2 a vyprodukuje méně, výhodně může s povolenkami obchodovat a získá nemalé prostředky pro ekologicky orientované investice. Energetické komodity jsou samozřejmě ovlivňovány řadou faktorů - vývojem politické situace, statistikami o zaměstnanosti, snižující se výrobou, kolísáním cen uhlí, zemního plynu, ropy a elektřiny. Cena povolenky v průběhu roků i jednotlivých dní kolísá. Bezesporu jsou však výrazným motivačním prostředkem pro úsporná a efektivnější opatření s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší.

Ověření výkazů musí provést akreditovaný (schválený) ověřovací orgán.

"Rozsah akreditace, který je schopen tým kvalifikovaných verifikátorů Bureau Veritas pokrýt, je uveden v osvědčení o akreditaci pomocí skupin činností podle přílohy 1 směrnice 2003/87/ES a jiných činností podle článků 10a a 24 směrnice 2003/87/ES" zdůraznil Ing. Tomáš Máčel, Technical & Quality Manager Bureau Veritas.

Jedná se například o:

- Spalování paliv v zařízeních, ve kterých jsou používána pouze standardní komerční paliva definovaná v nařízení (EU) č. 601/2012, nebo pokud je v zařízeních kategorie A nebo B používán zemní plyn
- Spalování paliv v zařízení bez omezení
- Výroba cementového slínku - Výroba vápna nebo kalcinace dolomitu či magnezitu - Výroba skla včetně skelných vláken- Výroba keramických výrobků vypalováním- Výroba izolačního materiálu z minerální vlny - Sušení nebo kalcinace sádrovce nebo výroba sádrokartonu a jiných výrobků ze sádry
- Výroba buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů - Výroba papíru nebo lepenky
- apod.

Vykazování emisí skleníkových plynů není omezeno pouze na vybraná odvětví, mezi našimi klienty najdete jak sklárny - AGC Flat Glass Europe a.s., tak papírenské závody jako Mondi Štětí a cementárny jako Vápenka Čertovy schody a Holcim. Největšími klienty v oblasti verifikace zařízení na spalování paliv jsou společnosti Dalkia ČR a Čez, a.s

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC získala akreditaci k provádění verifikací výkazů emisí skleníkových plynů s platností do 14. 10. 2018.

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC je držitelem české akreditace (ČIA) pro 12 systémových a výrobkových standardů a je též oprávněna vydávat certifikáty podle mezinárodní akreditace UKAS.

www.bureauveritas.cz

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 59 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace managementu a výrobků, inspekce potravin a zemědělských komodit, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Příklady akreditovaných certifikací poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, FSSC, ISO/IEC 27001, EMAS, GHG, ISO/TS 16949, HACCP, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP, SA 8000, AS9100, PEFC/FSC, C-o-C a další.

Kontakt:

Média
Miroslava Jůnová - Marketing Manager
Tel.: +420 210 088 211
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů