Úterý, 26. září 2023

Zavádějící informace o ČIŽP v deníku 5 + 2, týkající se causy lagun

Zavádějící informace o ČIŽP v deníku 5 + 2, týkající se causy lagun

Dne 14. 2. 2014 byl v týdeníku 5plus2 zveřejněn článek pod názvem "Nebezpečný benzen unikal i z lagun, zjistili meteorologové". V článku je také zmíněna úloha České inspekce životního prostředí v tomto případu, která je bohužel značně zavádějící. Z tohoto důvodu je nutné některé pasáže textu obšírněji vysvětlit, popřípadě je uvést na pravou míru.

1. Zmiňovaná odborná studie Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) o výskytu benzenu v ovzduší, která měla údajně prokázat, že zvýšené koncentrace benzenu v ovzduší byly zapříčiněny také odtěžováním olejových lagun bývalého podniku Ostramo, byla zpracována až několik měsíců (!) po ukončení zatím poslední etapy těžby olejových lagun. V době provádění posledních prací tedy ještě studie nemohla být k dispozici.

2. Studie ČHMÚ ke dni 17.2.2014 nebyla doposud představena široké veřejnosti, ani odborným orgánům státní správy včetně ČIŽP.

3. Parametry a rozsah emisního i imisního monitoringu pro provádění sanace lagun Ostramo byly závazně nastaveny v platném integrovaném povolení, které bylo vydáno na základě zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

4. Česká inspekce životního prostředí je kontrolním orgánem, který kontroluje a vymáhá při provozu zařízení spadajících pod zákon o integrované prevenci plnění podmínek nastavených v integrovaném povolení pro danou činnost. Inspekce není výzkumnou či měřící organizací, ani není určena a technicky vybavena k provádění měření znečišťujících látek v ovzduší. Tato měření podle schváleného projektu prováděl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a v rámci státní sítě automatizovaného imisního monitoringu pak Český hydrometeorologický ústav.

5. Česká inspece životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava při výkonu své kontroní činnosti prokázala v roce 2011 subjektu, jenž práce na lagunách prováděl, neplnění povinností daných platným integrovaným povolením, a pravomocně mu uložila sankci ve výši 5 milionů Kč.

Po zpřístupnění příslušné studie bude nutné, aby povolovací správní orgán, tedy Krajský úřad Moravskoslezského kraje, závěry studie patřičně vyhodnotil a případně promítnul zjištění adekvátně do změny podmínek provádění dalších, v současnosti připravovaných, etap sanace lagun Ostramo. Pro úplnost je nutné zdůraznit, že od konce roku 2011 žádné odtěžovací práce na lagunách neprobíhají a v současnosti se vedou jednání o obnovení sanačních prací.

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů