Středa, 24. července 2024

ČAOH informuje o novém odpadářském oboru na VŠCHT

Odpadový hospodář, tak se jmenuje nový obor, který je možné studovat na VŠCHT.

ČAOH informuje o novém odpadářském oboru na VŠCHT

V rámci rozšiřování svých odborných činností, ke kterému došlo od druhé poloviny roku 2012, podepsala Česká asociace odpadového hospodářství v květnu 2013 také spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou (více informací zde). Spolupráce obou subjektů a výměna informací od té doby průběžně probíhá. Aktuálně ČAOH informuje o nově zřízeném studijním oboru na VŠCHT.

Nově mají zájemci o studium zaměřené na odpadové hospodářství a životní prostředí možnost navštěvovat bakalářský a magisterský studijní obor Odpadový hospodář na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Chemie i odpady v praxi

Studijní obor Odpadové hospodářství je multidisciplinární obor poskytující nezbytné technologické vědomosti potřebné pro zavádění a provozování stávajících i moderních technologií odstraňování a využívání odpadů ve všech jejich podobách - plynných, kapalných i pevných. Studijní obor zahrnuje všechny důležité oblasti chemie a související oblasti, které mají vztah k odpadovému hospodářství, nakládání s odpady, jejich odstraňování, znovuzískávání cenných surovin a recyklaci odpadů. Studium je zaměřeno nejen na tyto aspekty, ale i na vznik odpadů u původců při používání různých technologií a prevenci vzniku odpadů.

Důraz na mezioborové vzdělání

Širší souvislosti jsou podtrženy vedle výuky specializovaných předmětů i výukou základních chemických předmětů a aplikovaných disciplín. Studium je tak výrazně mezioborové. Studenti průřezově projdou výukou v několika ústavech, kde se tématika odpadů řeší: Ústav technologie vody (čištění odpadních vod), Ústav koksochemie a ochrany ovzduší (odpadní plyny a emise z komínů), Ústav chemie ochrany prostředí (pevné odpady, dekontaminace), Ústav technologie ropy a alternativních paliv (odpady ropných látek) a Ústav energetiky (energetické využití odpadů). Výuka vhodným způsobem spojuje základní a aplikované předměty. Zhruba třetina času studia je věnována laboratorní praxi. Studenti se zde naučí pracovat s celou řadou analytických nástrojů, od moderních přístrojů po biologická a ekotoxikologická stanovení a experimenty. Výuka je prováděna v malém okruhu studentů, často jsou práce ve dvojicích či individuálně.

Uplatnění absolventů

Studium v oboru Odpadové hospodářství umožňuje jeho absolventům odejít do praxe nebo se ucházet o následné doktorské studium ve všech studijních programech technické chemie a programech souvisejících se studiem odpadového hospodářství, chemie a technologie ochrany životního prostředí. Absolventi mohou najít uplatnění nejenom přímo na poli odpadového hospodářství, ale i ve státní správě a na místních úřadech, v průmyslových a zemědělských podnicích, výzkumných a vývojových organizacích, útvarech záchranného systému, celních orgánech, projektových organizacích, dopravních společnostech či ve sdělovacích prostředcích na funkcích, jejichž pracovní náplň souvisí s inženýrským pohledem na řešení problémů odpadového hospodářství.

Spolupráce s odpadáři

Spolupráce s odpadařskými zařízeními je realizována především v úrovni doktorského studia. VŠCHT oslovuje významné společnosti působící nejen v odpadovém hospodářství (zde rovněž ve spolupráci s ČAOH), ale také ve vodárenství a mezi průmyslovými partnery. V bakalářské a magisterské úrovni má škola zájem navázat na spolupráci s průmyslovými partnery, státní správou a dalšími stakeholdery, kteří by mohli pomoci obor rozvíjet a doporučit, co by se měli absolventi dozvědět a jaké dovednosti by měli mít. Společným cílem, kterému chce přispět i ČAOH je, aby obor byl šitý na míru potřebám praxe. Nejen tyto body byly předmětem posledního společného jednání mezi děkanem Fakulty technologie ochrany prostředí doc. Ing. Vladimírem Kočím, Ph.D., mimo jiné předním odborníkem v oblasti LCA studií, a výkonným ředitelem ČAOH Ing. Petrem Havelkou, které proběhlo na konci dubna tohoto roku. Komunikaci s akademickým sektorem vnímá ČAOH jako velmi důležitý prvek svého odborného působení, čemuž odpovídá i nastavená spolupráce.

Více informací lze nalézt na webu VŠCHT Praha: http://www.vscht.cz/main/studenti/zajbak/ftop.bak.oh.html

Kontakt nejen pro potenciální uchazeče, ale také pro potenciální partnery z praxe:

http://www.vscht.cz/homepage/ftop/index/kontakty/dekanat

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů