Úterý, 18. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Obchodovatelné povolenky

(tradeable permits)

Jedná se o tržně orientovaný nástroj (viz), který byl vyvinut v USA a aplikován především na znečišťování ovzduší. Často se v této souvislosti hovoří také o bublinové politice (bubble policy), neboť podstata nástroje spočívá ve vytýčení určitého prostoru (bubliny) v rámci regulovaného regionu a stanovení maximální povolené koncentrace sledované škodliviny v tomto prostoru (bublině). Vydají se povolenky na určitá množství emisí sledované škodliviny tak, aby jejich celková hodnota nepřestoupila maximální stanovenou hodnotu odpovídající povolené koncentraci škodliviny. Zároveň se stanoví tzv. emisní práva, čili jaké množství povolenek každému podniku přísluší, přičemž každý závod může do ovzduší vypouštět jen takové množství škodliviny, na které má povolenky. Jestliže se mu povolenky nedostávají, musí si je na trhu koupit, v případě že emise sledované škodliviny sníží, může povolenky prodat jiné firmě, které se nedostávají. Předpokládá se, že tento způsob umožňuje převést investice do opatření snižující množství emisí dané škodliviny tam, kde to je ekonomicky nejvýhodnější (regulované subjekty se rozhodují, zda mají investovat do nákupu povolenek anebo do opatření, jímž by snížily emise dané škodliviny). Aby došlo ke snižování zátěže životního prostředí, musí se celkové množství vydaných povolenek s časem snižovat. V ČR je jako ve všech členských státech EU zavedeno obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Podmínky jsou stanoveny zákonem č. 695/2004 Sb., a celkové množství povolenek jakož i jejich přidělování vyplývá z Národního alokačního plánu.

Literatura:

1) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů

2) Nařízení vlády č. 315/2005 Sb., ze dne 20. července 2005 o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007

3) Vyhláška MŽP č. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů

4) Vyhláška MŽP č. 150/2005 Sb., kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

5) Jílková, J.: Obchodovatelná emisní povolení, vydalo MŽP v rámci programu PHARE v roce 1996

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů