Pondělí, 17. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Audit EMS

(audit EMS)

je informační nástroj, jehož úkolem je kontrolovat systém environmentálního managementu. Podle příslušnosti provádějícího auditora se dělí na vnitřní audit, který provádí osoba placená podnikem a vnější audit, který provádí auditor z nezávislé vnější organizace. Oficiální definice auditu EMS je v současné době uvedena v normě ČSN EN ISO 14001, a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 a v normě ČSN EN ISO 19011. Definice z normy ČSN EN ISO 14001 zní:

"audit systému environmentálního managementu je systematický a dokumentovaný proces ověřování objektivně získávaného a vyhodnocovaného důkazu z auditů, kterým se určí, zda systém environmentálního managementu organizace se shoduje s kriterii auditu systému environmentálního managementu, stanovenými organizací, a jehož výsledky se sdělují vedení."

Definice z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 zní:

"nástroj řízení, zahrnující systematické, dokumentované, pravidelné a objektivní hodnocení výkonu organizace, systému řízení a postupů v ochraně životního prostředí s cílem:

- usnadnit kontrolu řízení prováděnou vedením, týkající se způsobů chování, které mohou mít dopad na životní prostředí,

- posouzení dodržování politiky životního prostředí, včetně obecných a specifických cílů organizace, týkajících se ochrany životního prostředí."

Podle  normy ČSN EN ISO 19011, která je společná pro audit EMS i audit jakosti, je audit:

"systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazu z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu. Pod pojmem důkaz z auditu se rozumí záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které souvisejí s kritérii auditu a jsou ověřené. Pojmem kritéria auditu se rozumí soubor politik, postupů nebo požadavků."

Provádění auditu EMS se původně řídilo normami ISO 14010 až ISO 14012 publikovanými v roce 1997. V současné době již tyto normy neplatí a provádění auditu EMS se řídí stejnou normou jako provádění auditu jakosti, a to normou ČSN EN ISO 19011 publikovanou v  dubnu 2003.

Literatura:

ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů