Rozhovor s technickým ředitelem SITA CZ Petrem Špičákem pro All for Power

19. listopadu 2014
Rozhovor s technickým ředitelem SITA CZ Petrem Špičákem pro All for Power

ZPRACOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V PRŮMYSLU


JAKÉ JSOU EVROPSKÉ TRENDY V NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI A PRŮMYSLOVÝMI ODPADY?
V souladu s evropskými a národními trendy je v poslední době kladen důraz zejména na předcházení vzniku nebezpečných a ostatních odpadů. Tento směr je v souladu s myšlenkami udržitelné spotřeby a výroby a samozřejmě zcela naplňuje moderní principy ochrany životního prostředí. V praxi to znamená, že výrobní podnik se detailně zabývá veškerými vstupy a výstupy z výroby a precizuje technologické postupy tak, aby splnil (nebo ještě lépe předčil) environmentální požadavky a dosáhl minimálních emisí do životního prostředí. Trend mírného snižování produkce nebezpečných odpadů je patrný i z národních a evropských statistik, což sice částečně souvisí s útlumem průmyslové výroby, ale velkou měrou odráží i výše popsané trendy.

JAK VELKOU ČÁST VAŠICH ZÁKAZNÍKŮ TVOŘÍ PRŮMYSLOVÉ PODNIKY Z OBORU STROJÍRENSTVÍ?
Strojírenský průmysl je pro nás významný segment a zaujímá z hlediska podílu zákazníků třetí místo po segmentu veřejné správy a služeb a odvětví zpracování odpadu a recyklace. Svoz a odstraňování průmyslového odpadu tvoří tzv. Core Bussines SITA CZ. Mohu bez nadsázky říci, že naše společnost je na příjem celé škály těchto odpadů vybavena po technické, technologické i provozní stránce nejlépe na českém trhu.

Z PŘEDEŠLÉ ODPOVĚDI VYPLÝVÁ, ŽE POMÁHÁTE ZÁKAZNÍKŮM UŽ V PROCESU VÝROBY, TO PONĚKUD VYBOČUJE Z TRADIČNÍ PŘEDSTAVY POUHÉHO ODVOZU ODPADU....
Ano, v podstatě pomáháme zákazníkům snížit jejich provozní náklady, mimo jiné tím, že snižujeme jejich produkci nevyužitelných odpadů. Kopírujeme tak v podstatě již dobře známou evropskou hierarchii nakládání s odpady, která nás zavazuje postupovat od předcházení vzniku odpadů přes materiálové či energetické využití odpadů až po odstranění pokud možno minimálního množství těch odpadů, které již nelze jinak využít. Na dodržení této hierarchie jsme technologicky vybaveni, takže běžná praxe vypadá tak, že přímo ve výrobním závodě zákazníka pracují naši zaměstnanci, kteří mají odborné znalosti a vytřiďují produkovaný odpad. Velká část odpadu se tak mění v surovinu, kterou je možné dále využít, recyklovat. Z toho těží jak samotný zákazník, tak i životní prostředí - mnohem méně odpadu se dostane do poslední úrovně zmíněné hierarchie, tedy odstranění na skládkách či ve spalovnách. V mnoha případech u osvícených zákazníků pak jdeme ještě dále a to tím, že realizuje audit Udržitelné Spotřeby a Výroby a následně integrujeme principy USV přímo ve výrobním procesu.
Pokud jde o nebezpečné odpady, ty ekologicky odstraňujeme pomocí vyspělých technologií. Například provozuje SITA CZ několik zařízení k nakládání s kapalnými odpady. Jsou určena pro úpravu a odstranění kapalných nebezpečných odpadů, zejména kyselých, alkalických, kyanidových, niklovacích, chromovacích a fosfátovacích roztoků, emulzí a zaolejovaných kapalných odpadů apod. Čistící proces probíhá metodou fyzikálně-chemického odloučení ropných uhlovodíků, neutralizace a srážecích procesů.

S JAKÝMI NEJČASTĚJŠÍMI PROBLÉMY SE JAKO ODPADOVÁ SPOLEČNOST U PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ SETKÁVÁTE? Pozitivní je, že v oblasti velkých průmyslových podniků pozorujeme rostoucí kvalitu interního odpadového hospodářství. Už se tolik nesetkáváme s problémy, které se vyskytovaly dřív - například s nedostatečným tříděním odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií, s chybným či neúplným značením nebezpečných odpadů nebo s absencí analytických znalostí o nebezpečných odpadech. Velké podniky prokazují v této otázce stále větší odpovědnost a odbornost. U menších podniků však tyto problémy přetrvávají, což jako společnost, která provozuje řadu zařízení pro využití a odstraňování nebezpečných odpadů, pozorujeme zejména v procesu přejímky odpadů.
V ČEM SPATŘUJETE NEJVĚTŠÍ PROBLÉM? Problém pramení z neznalosti, ale bohužel také přímo z pokřiveného trhu služeb odpadového hospodářství. Působí zde totiž firmy, které nejsou zárukou odborného odstranění nebezpečných odpadů a podbízejí se nízkou cenou.
Je to velký problém českého odpadového hospodářství, který může velmi negativně ovlivnit životní prostředí. Uvedu konkrétní příklad nekalých praktik, které se objevují: I vysoce nebezpečný průmyslový odpad lze předat tzv. "mobilnímu zařízení" pro zpracování odpadů. Tímto mobilním zařízením může být pouze nákladní auto, pro které byl vydán krajský souhlas podle par.14, odst.1, zákona o odpadech. Pro průmyslového původce odpadů předáním končí povinnost starat se o to, co se s odpadem dále děje, a v tomto okamžiku nastává významné riziko, že odpad není odborně odstraněn. Společnost, která popsané "mobilní zařízení" vlastní, je pouze překupníkem odpadů, neprovozuje žádné další technologie, žádné stacionární zařízení, ve kterých by dokázala tyto odpady využít nebo odstranit. Potom může být s odpadem nakládáno netransparentně a může to vést k nekalým praktikám.

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ JE ALE PROVOZOVÁNO PODLE ZÁKONA, JAK JSTE UVEDL. V ČEM TEDY SPOČÍVÁ ONA NEKALÁ PRAKTIKA?
Jak jsem řekl, provozovatel nemá koncovou technologii pro odborné zpracování odpadů a doslova vyleje odpad do veřejné kanalizace, uloží na skládku infekční odpady po tzv. úpravě a tak dále. To jsou nekalé praktiky, které musí z praxe vymizet, jinak je významně ohrožováno životní prostředí. Odhaduji, že tímto způsobem může být řešeno až 15% nebezpečných odpadů.

TO JE POMĚRNĚ ZÁVAŽNÉ TVRZENÍ. ZNAMENÁ TO TEDY, ŽE PROBLÉM SPOČÍVÁ V CHYBNÉM SYSTÉMOVÉM NASTAVENÍ V ČESKÝCH ODPADOVÝCH PŘEDPISECH?

Je to tak. O nutnost zrušení současného nastavení tzv. mobilních zařízení ke sběru a výkupu se hovoří v ČR již řadu let. Ovšem reálné datum zrušení je poměrně v nedohlednu. Jako společnost patřící do významné nadnárodní skupiny máme možnost nahlédnout do regulí jiných evropských zemí. A například tato oblast je v ČR upravena neodpovídajícím způsobem.

JAK BY PODLE VÁS BYLO VHODNÉ TUTO SITUACI ŘEŠIT?
Nedomníváme se, že je nutné mobilní zařízení ke sběru a výkupu zcela zrušit, ale podmínit je tím, že provozovatel musí současně disponovat skutečným stacionární zařízení, kde se dají odpady finálně ekologicky zpracovat nebo využít.

VIDÍTE NĚJAKÉ DALŠÍ PROBLÉMY, KTERÉ KOMPLIKUJÍ SITUACI V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTV Í V ČR?
Z globálního pohledu je největším a nejcitlivějším problémem statistické vykazování dat o produkci a nakládání s odpady. Paralelně zde působí dva systémy, z nichž jeden je v gesci ČSÚ, druhý spadá pod MŽP. Nesoulad v těchto číslech je významnou komplikací, ať už při ověřování plnění evropských standardů, případně může být ohrožením i pro čerpání evropských dotací. Z dalších bodů bych zmínil například nízký poplatek za skládkování odpadů kategorie ostatní, který neumožňuje rozvoj moderních technologií na využívání odpadů. A v neposlední řadě také netransparentní proces tzv. technického zabezpečení skládek. Zde dlouhodobě vystupujeme proti příliš benevolentnímu přístupu k množství a druhu odpadů, které mohou být vyňaty ze zpoplatněného ukládání odpadu na skládky a slouží jako materiál pro zabezpečení skládky z hlediska stavebního. Zde jsem opět přesvědčen, že je značné riziko, že pro technické zabezpečení skládek mohou být využívány i nebezpečné odpady, které tam nemají co dělat. Na jedné straně Česká republika intenzivně pracuje na odstranění starých ekologických zátěží, které vznikly před rokem 1989, a na straně druhé si nové opět zakládáme.

CO BYSTE DOPORUČIL PRŮMYSLOVÝM PODNIKŮM PŘI NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY?
Původci odpadu by měli být při sjednávání zakázek na odstranění odpadů s nebezpečnými vlastnostmi obezřetní. Varovným signálem by měla být zejména cena tak nízká, že stěží pokryje náklady na dopravu na uváděné koncové zařízení, kde mají být odpady zpracovány. V takovýchto případech si zákazník může být takřka jist, že odpad nebude řádně a ekologicky zpracován.
SITA CZ je součástí skupiny SUEZ Environnement, která je celosvětovým lídrem v odpadovém hospodářství a vodárenství s obratem 14,6 mld. EUR a téměř 80 000 zaměstnanci po celém světě. SITA CZ vstoupila na trh v České republice v roce 2001. Ze sounáležitosti s mateřskou skupinou těží především přenos technologického know-how. V ČR a SR zaměstnává více než 1000 zaměstnanců a provozuje přes 40 různých technologií a zařízení pro zpracování, využití či odstranění odpadů.

ZDROJ: www.sita.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů