Ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona

11. prosinece 2014
Ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona

Opatření obecné povahy o stanovení/změně ochranného pásma vodního zdroje. a uložení opatření/povinností konkrétním osobám

Stanovisko

Adresáty konkrétních opatření/povinností je možné v opatření obecné povahy o stanovení/změně ochranného pásma vodního zdroje vymezit pouze v obecné rovině, druhově (např. formulací oprávnění k odběru jsou povinni provést protierozní opatření apod.)

Odůvodnění

Opatření obecné povahy je konkrétně-abstraktní správní akt, který stojí na pomezí mezi právním předpisem a individuálním rozhodnutím. Konkrétním je co do předmětu úpravy (například stanoví konkrétní ochranné pásmo vodního zdroje), abstraktním je ve vztahu k adresátům, které neurčuje jmenovitě, individuálně, ale obecně, druhově.

Ke konkretizaci adresátů/povinných může, resp. musí dojít až následně v rámci exekučních či sankčních řízení.

Podle § 173 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona určen opatřením obecné povahy, exekučně vymáhat jedině tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této povinnosti prohlásilo a v němž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovitě uvedena.

Podle Závěru Poradního sboru ministra vnitra č. 98 dostupném na: http://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu.aspx, není vydání deklaratorního rozhodnutí podle § 173 odst. 3 správního řádu podmínkou uložení sankce za správní delikt, který spočívá v porušení povinnosti určené v mezích zákona opatřením obecné povahy. Toto rozhodnutí je třeba vydat výhradně při vymáhání povinnosti vyplývající z opatření obecné povahy; tedy při exekuci na povinnost vyplývající přímo z opatření obecné povahy.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů