Pondělí, 22. července 2024

Živnostníci jsou také původci odpadů, musí odpady třídit, vést evidenci a uchovávat doklady o likvidaci odpadů

Živnostníci jsou také původci odpadů, musí odpady třídit, vést evidenci a uchovávat doklady o likvidaci odpadů
Živnostníci jsou také původci odpadů, ačkoliv si to často ani neuvědomují. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen ,,zákon o odpadech") stanovuje, že původcem odpadů je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady. Což znamená, že i drobní podnikatelé jsou původci odpadů, jelikož při jejichž činnosti vznikají různé druhy odpadů (papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, skleněné obaly, objemný odpad, apod.). Základními povinnostmi původců odpadů je shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, předávat je pouze osobě oprávněné k jejich převzetí a vést průběžnou evidenci o odpadech. Povinnosti původců odpadů stanovuje § 16 zákona o odpadech. Kontejnery určené na separované složky komunálního odpadu rozmístěné na území města Plzně jsou určeny pouze pro občany města Plzně a nikoliv pro podnikající subjekty. Svoz těchto nádob platí jednotlivé městské obvody ze svého rozpočtu. Pokud živnostníci odkládají odpady do těchto nádob, tak jim může být uložena pokuta až do výše 300 000 Kč. Zkušenost a praxe skutečně ukazují, že řada živnostníků tyto nádoby ve městě Plzni využívá. K zajištění předávání vyprodukovaných odpadů je nutno mít uzavřenou smlouvu se společností, která má oprávnění k převzetí odpadu do svého vlastnictví. Další možností je předat odpad za úplatu ve sběrném dvoře, ale je nutno si nechat vystavit potvrzení o předání odpadu na IČ živnostníka. V letošním roce by měla být schválena obecně závazná vyhláška, která stanoví systém nakládání s odpady na území města Plzně. Poté by původci odpadů měli možnost se za úplatu zapojit do systému a následně pak využívat nádoby na separované složky komunálního odpadu. ZDROJ: www.odpady.plzen.eu
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů