Pátek, 1. prosince 2023

Nebezpečný odpad při provozu ČOV

Jde v tomto případě ještě o shromažďování NO?

Nebezpečný odpad při provozu ČOV

Dotaz:


Jako vodohospodářské firmě, která provozuje několik ČOV vzniká při provozu/údržbě minimální množství nebezpečného odpadu. Konkrétně odpady katalogových čísel 15 01 10 a 15 02 02 v množství cca 5ti plechovek a pár ,,hadrů" na každé provozovně za rok. Pokud budeme v každé provozovně shromažďovat tento odpad takzvaně do naplnění shromažďovacího prostředku a poté ho necháme odvézt oprávněnou osobou z místa vzniku tohoto odpadu, tak je to proces na několik let. V tomto případě již nepůjde ani o shromažďování ale o skladování nebezpečného odpadu.

V případě, že si určíme jedno shromažďovací místo, kam budeme svážet tyto NO bude třeba toto místo nechat schválit jako sklad odpadu a mít zpracovaný provozní řád. Což se mi vzhledem k množství NO zdá až nesmyslné. Existuje nějaké jiné legální řešení této problematiky, aniž by se muselo žádat o povolení ke skladování (včetně provozního řádu skladu odpadů)?

Jak je to s evidencí a přepravou NO v případě vzniku při drobných stavebních pracích na vodovodním potrubí? Pro účely evidence odpadů ze stavebních prací v jednom ORP máme zřízenu ,,fiktivní provozovnu" ( sídlící na skutečné provozovně) na kterou se tyto NO sváží a evidují se na ni. Jde v tomto případě ještě o shromažďování NO?


Odpověď:

"Definice pojmů shromažďování a skladování odpadů jsou uvedeny v ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"), následovně:

1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

g) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady,

h) skladováním odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním,

Jelikož v případě shromažďování odpadů není přesně stanovena maximální doba, po kterou mohou být na shromažďovacím místě odpady soustředěny, rozdíl mezi shromažďováním a skladováním nelze vymezit pomocí časového hlediska. Určujícím rozdílem je tedy to, zda jsou odpady soustředěny v místě jejich vzniku či na místě jiném.

Určení, zda soustřeďování odpadů představuje shromažďování či skladování odpadů je důležité z několika důvodů. Zaprvé, dle § 16 odst. 3 zákona ,,s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu." Dále, dle § 7 odst. 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen ,,vyhláška") je ke skladování odpadů kromě souhlasu třeba i zpracování provozního řádu. V neposlední řadě jsou v § 5 a §7 vyhlášky rozdílně stanovené také technické požadavky na zařízení ke shromažďování a ke skladování odpadů a nebezpečných odpadů.

Pokud tedy původce převáží nebezpečné odpady do jiné provozovny, než ve které vznikly, jedná se o skladování odpadů, a je tedy třeba pro jejich soustřeďování získat souhlas dle § 16 odst. 3 zákona a dále splnit požadavky pro skladování odpadů dle § 7 vyhlášky.

Povinnosti při přepravě nebezpečných odpadů jsou upraveny v § 24 odst. 1) zákona následovně:

1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů jsou povinny

a) zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních právních předpisech,

b) uchovávat doklady související s přepravou odpadů po dobu 3 let ode dne zahájení přepravy,

c) označit přepravní prostředek přepravující odpad způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

d) při přepravě nebezpečných odpadů vést evidenci a ohlašovat přepravované nebezpečné odpady v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

Bližší požadavky na evidenci při přepravě nebezpečného odpadu jsou uvedeny v § 40 zákona, a § 25 vyhlášky.

Pokud jsou však nebezpečné odpady původce sváženy na jednu provozovnu za účelem evidence, je toto třeba dle výše uvedeného považovat za skladování nebezpečných odpadů, a nikoli za jejich shromažďování.

Problematice nakládání s nebezpečnými odpady se věnuje ve svém stanovisku odbor odpadů Ministerstva životního prostředí."

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů