Neděle, 14. července 2024

Třinecké železárny v Ázerbájdžánu získaly kontrakt za 15 miliard korun

Třinecké železárny v Ázerbájdžánu získaly kontrakt za 15 miliard korun

Třinecké železárny získaly v Ázerbájdžánu kontrakt na výstavbu trati za 15 mi­liard korun, k získání to­hoto lukrativního obchodu firmě pomohl prezident Miloš Zeman. Na setkání se zaměstnanci během prezidentské návštěvy to řekl ge­ nerální ředitel železáren Jan Czu­ dek.

,,To je ta výhoda prezidentských systémů, že se dohodnete s prezi­ dentem, on vydá pokyn a pokyny se tam plní," komentoval to Zeman. Český prezident byl na návštěvě Ázerbájdžánu v září.

Mluvčí železáren Petra Jurás­ ková uvedla, že firmy ve skupině Moravia Steel - Třinecké železárny se už podílejí na stavbě projektu ge­ nerální opravy železniční tratě přes Ázerbájdžán. ,,Česká firma již zrea­ lizovala první etapu v délce 300 ki­ lometrů, nyní pracuje na druhé etapě v délce asi 600 kilometrů. Prezident Miloš Zeman podpořil pokračování další etapy až k írán­ ské hranici, která vede členitým horským terénem, kde se náklady odhadují ve výši 15 miliard korun," řekla mluvčí. Dodala, že dosavadní zakázka spočívá v kompletní do­ dávce železničního svršku, staveb­ ně­montážních pracích a podobně.

Během pěti let chce firma inves­ tovat jedenáct miliard korun. ,,In­ vestice směřují i do jiných regionů, třeba do oblasti výroby řetězů v Je­

seníkách nebo Staré Město, kde tak­ též chceme něco investovat, nebo máme i dceřiné společnosti Bohu­ mín, Ostravu, takže ty investice budou směřovat všude, nejenom do Třineckých železáren," řekl vý­ robní ředitel TŽ Česlav Marek.

Generální ředitel Czudek uve­dl, že ekologické investice budou mít hodnotu dvě miliardy korun. Od roku 1996 už investice v podniku dosáhly téměř 23 miliard korun, při­ čemž do ekologických projektů šlo 6,9 miliardy. Podnik uvádí, že plní všechny ekologické limity, přesto patří v regionu k největším znečiš­ťovatelům životního prostředí. Nyní železárny dokončují inves­tice do odprášení svých provozů 11 mld. Kč chtějí Třinecké železárny investovat v následujících pěti letech. za 2,6 miliardy korun. Projekty fir­ ma zahájila v loňském roce, získala na ně zatím dotace ve výši 1,7 miliar­ dy korun a 500 milionů korun ještě dočerpá do konce letošního roku. ,,V provozu už je odprášení odsává­ ní odléváren obou vysokých pecí, sekundární odprášení haly kyslíko­ vé konvertorové ocelárny a právě je těsně před dokončením a kolaudací odprášení spalin a uzlů na aglome­ raci číslo 2," řekla Jurásková.

Třinecké železárny dosáhly loni čistého zisku 3,048 miliardy ko­ run, což byl trojnásobek oproti roku 2013. Tržby firmě stouply té­ měř o 2,5 miliardy na více než 38 mi­ liard korun. Firma zaměstnává skoro 7000 lidí. Dvě třetiny své produkce společnost vyváží, jejími nejprodá­ vanějšími výrobky jsou drát a tyčová ocel. Jediným akcionářem je mateř­ ská společnost Moravia Steel miliar­ dáře Tomáše Chrenka.

Zdroj:HN
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů