Čtvrtek, 28. září 2023

Český hydrometeorologický ústav získal certifikát ISO 9001:2015

Český hydrometeorologický ústav získal certifikát ISO 9001:2015

ČHMÚ získal jako jeden z prvních ústředních státních ústavů České republiky certifikát podle ISO 9001:2015. Uvedený certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, mezinárodní společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o., potvrzuje, že systém managementu kvality je náležitě vytvořen, dokumentován a zaveden v souladu s požadavky standardu ISO 9001. Slavnostní předání certifikátu proběhlo za přítomnosti vedení obou společností v sídle ČHMÚ.

Mezinárodně uznávaná norma ISO 9001 - Systémy managementu kvality byla vytvořena Mezinárodní Organizací pro standardizaci (International Organization for Standardization - ISO) se záměrem stanovit jednoznačné a přitom obecně aplikovatelné požadavky na systémy managementu kvality, podle kterých je jakákoliv organizace posuzována za účelem prokázání shody. Její nová verze je více zaměřena na výsledky zlepšování, zvažování a vyhodnocování rizik, zvýšení míry zapojení vrcholového managementu. Norma je uzpůsobena pro použití v oblastech státní správy a služeb a dovoluje větší flexibilitu v dokumentaci.

,,Získáním certifikátu ISO prokazuje ČHMÚ systémový přístup k plnění svých cílů, především vysokého standardu kvality poskytovaných služeb. Je mi velkou ctí, že jsem mohl předat vedení ČHMÚ, na základě bezvadných výsledků auditu, tento certifikát. Zvláště významným faktem je, že předávám první certifikát dle nové verze ISO 9001:2015", řekl generální ředitel BUREAU VERITAS Ing. Jakub Kejval.

Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ uvedl: ,,Jsme velmi rádi, že náš ústav získal jako jeden z prvních v České republice certifikát osvědčující v praxi naše trvalé úsilí zajistit vysokou kvalitu výstupů a služeb ústavu, včetně jeho poboček, observatoří a staničních sítí. Snahou a cílem při uplatňování systému kvality podle normy ISO 9001:2015 s průběžnými interními a ročními externími audity je potvrdit vysokou odbornou úroveň informací a služeb poskytovaných ústavem."

Cestu certifikace si ČHMÚ vybral i z toho důvodu, že poskytuje vysoce profesionální služby nejen široké veřejnosti, ale zejména předpovědní, varovnou a hlásnou službu pro orgány krizového řízení z monitorovacích systémů meteorologických a hydrologických sítí a ze sítí automatického imisního monitorovacího systému, monitorování meteorologické, hydrologické a imisní situace, majících bezprostřední vliv na vznik a šíření živelních pohrom a nebezpečných látek v ovzduší, a informování příslušných orgánů a veřejnosti. V rámci této činnosti zajišťuje předpovědní a výstražnou služby při vydávání integrovaných předpovědí, hlásnou a předpovědní povodňovou službu, provoz celostátní radiační monitorovací sítě, vyhlašování vzniku a ukončení smogových situací a regulačních opatření, meteorologické zabezpečení jaderných elektráren, meteorologické zabezpečení civilního letectví, meteorologické zabezpečení provozu na pozemních komunikacích a činnost referenčního pracoviště pro modelování znečištění ovzduší.

,,Naším záměrem není pouhé formální splnění nových požadavků normy, ale především reálné dlouhodobé sledování, vyhodnocování a optimalizace systému kvality. To nám umožní účinně identifikovat a reagovat na potenciální příležitosti i rizika při zajišťování všech našich činností" vysvětluje ředitel ČHMÚ.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů