Čtvrtek, 23. května 2024

Přeprava nebezpečných odpadů v roce 2017

Od začátku roku 2017 došlo k zásadní změně v evidenci a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Stále častěji tak nyní odpovídáme na toto téma...

Přeprava nebezpečných odpadů v roce 2017

Jak se aktuálně ohlašuje přeprava NO?

Povinnost ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů vyplývá ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. (§ 40). Do konce roku 2016 se ohlašovalo způsobem zavedeným v roce 2002 a to pomocí sedmi kopií evidenčních listů nebezpečných odpadů podle původní přílohy 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (tzv. ELPNO). Potvrzené kopie se zasílaly poštou na místně příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle adresy nakládky a vykládky.

V roce 2013 byl zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. novelizován zákonem č. 169/2013 Sb. a v roce 2015 zákonem č. 223/2015 Sb. Obě novely řešily změnu v povinnostech evidence a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Na zavedení změn platilo přechodné ustanovení.

Od 1. ledna 2017 platí toto znění § 40 zákona č. 185/2001 Sb.:

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

(1) Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54).

(2) Odesílatel je povinen

  1. každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu,
  2. ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu,
  3. v případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy,
  4. nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

(3) Při přepravě nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení.

(4) Původce přepravovaných nebezpečných odpadů, pokud přepravuje tyto odpady mezi svými provozovnami, a provozovatel zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů nebo zařízení podle § 14 odst. 2, do kterého je nebezpečný odpad po dokončení přepravy fyzicky předáván (dále jen ,,příjemce"), je povinen

  1. nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí nebezpečných odpadů potvrdit převzetí nebezpečných odpadů z ohlášené přepravy v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54); po potvrzení přijetí již není možné provádět opravu,
  2. zadat do systému údaje o přepravě nebezpečných odpadů, která nebyla ohlášena, v rozsahu ohlašovacího listu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy,
  3. zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy v případě, že byl ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů a přeprava není zahájena v ohlášeném termínu,
  4. v případě, že byl ohlašovatelem přepravy nebezpečných odpadů, nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

(5) Povinnosti podle odstavce 2 písm. a) a b) může za odesílatele splnit příjemce.

(6) Na odesílatele se vztahují povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady stanovené tímto zákonem až do doby předání nebezpečného odpadu příjemci do zařízení.

(7) Přeprava nebezpečných odpadů se neohlašuje, pokud nepřesahuje areál provozovny nebo v případě, že odesílatelem je nepodnikající fyzická osoba.

(8) V případě přerušení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) je možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, pokud odesílatel vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. Po obnovení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) je příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54).

(9) Informace o jednotlivých osobách zúčastněných na přepravě nebezpečných odpadů v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) se poskytují pouze orgánům veřejné správy a při řešení mimořádných událostí podle zvláštních právních předpisů55).

(10) Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanoví rozsah ohlašovacího listu podléhající hlášení podle odstavce 2 písm. a) a rozsah informací podle ohlašovacího listu, které musí obsahovat doklad přiložený k zásilce podle odstavce 2 písm. b).

Hlavní změna spočívá ve způsobu ohlašování. Přechází se z listinné podoby do elektronické a centrálním místem pro zaslání informací o přepravě je systém ISPOP.

Z důvodu vleklého výběrového řízení na dodavatele části ISPOP pro tvorbu i příjem hlášení o přepravě NO, nyní ještě není možné provádět elektronické ohlašování. Dodavatelem řešení pro ohlašování přepravy NO se stala naše společnost INISOFT s.r.o. a aktuálně tuto část ISPOP vyvíjíme. Spuštění proběhne v letních měsících. Ministerstvo životního prostředí vydalo v prosinci 2016 sdělení, kterým by se nyní měli řídit všichni, kteří realizují přepravu nebezpečných odpadů po území ČR.

Od 1. ledna 2017 se tak postupuje podle výše uvedeného § 40 odst. 8. Při každé přepravě musí existovat dvě kopie ohlašovacího listu v rozsahu nové přílohy 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. novelizované vyhláškou č. 83/2016 Sb. (nová příloha 26 - prázdný formulář). Jednu kopii si ponechává a eviduje odesilatel, druhou kopii si ponechává a eviduje příjemce. Podle § 40 odst. 8 rovněž platí, že po obnovení provozu ISPOP (po spuštění nové části) musí příjemce do 3 pracovních dnů doplnit údaje o přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu. K této povinnosti bude vydáno další stanovisko odboru odpadů MŽP a budeme Vás o něm informovat. Všem je jasné, že za 3 pracovní dny nelze doplnit všechny údaje o realizovaných přepravách od začátku roku 2017.

Máme tu řešení pro toto období

Pro uživatele programu EVI 8 s modulem EPNO jsme na konci roku 2016 připravili novou verzi, která již nabízí tisk ohlašovacího listu, umožňuje vést evidenci přepravy nebezpečných odpadů v celém požadovaném legislativním rozsahu včetně funkcí pro přenos informací mezi přepravou a průběžnou evidencí odpadů. Všechny záznamy v evidenci přepravy obsahují povinné položky a bude je tak možné zpětně do systému ISPOP zaslat. Další informace o tomto řešení naleznete na stránce https://www.inisoft.cz/epno.

Petr Grusman, INISOFT s.r.o.
Zdroj: www.inisoft.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů