zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

13.12.2018
Odpady
Geologie
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

Český báňský úřad v dohodě s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 k provedení § 4 odst. 6 a § 5 odst. 5 zákona č. 157/2009 Sb...

Citace: 281/2018 Sb. Částka: 141/2018 Sb.
Na straně (od-do): 4803-4806 Rozeslána dne: 13. prosince 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Český báňský úřad
Datum přijetí: 5. prosince 2018 Datum účinnosti od: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 157/2009 Sb.
Předpis mění: 429/2009 Sb.
281

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání
s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností
k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem


Český báňský úřad v dohodě s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 k provedení § 4 odst. 6 a § 5 odst. 5 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem, se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)
vyhodnocení oxidačních vlastností jednotlivých složek těžebního odpadu a možností geochemických změn v tělese úložného místa.".

2. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene i) doplňují slova ", včetně možnosti vzniku kaverny".

3. V § 11 odst. 1 písm. d) se za slovy ", v tak nízkém množství" doplňují slova "nebo prokazatelně ve stabilní chemické vazbě,".

4. § 12 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13 až 17 zní:

"§ 12

Plán pro nakládání s těžebním odpadem

(K § 5 odst. 5 zákona)

(1) Plán pro nakládání s těžebním odpadem13) v případě ukládání těžebního odpadu na úložné místo obsahuje

a)
identifikační údaje osoby14), která bude nakládat s těžebním odpadem na úložném místě,

b)
jméno, příjmení a kontaktní údaje odpovědné osoby podle § 7 odst. 3 zákona,

c)
hodnocení očekávaných vlastností jednotlivých složek těžebního odpadu a jejich změn podle § 2 a 3 a v případě inertního těžebního odpadu rovněž podle § 11 a údaj o odhadovaném celkovém množství těžebních odpadů, které budou na úložném místě uloženy,

d)
popis uvádějící míru vlivu nakládání s těžebním odpadem na životní prostředí a lidské zdraví a návrh preventivních opatření pro maximální snížení dopadu na životní prostředí v průběhu nakládání s těžebním odpadem i po ukončení této činnosti, návrh opatření pro předcházení zhoršování jakosti povrchových a podzemních vod a pro předcházení nebo minimalizaci znečištění ovzduší a půdy a hodnocení stavu území, které je nebo bude dotčeno provozem úložného místa,

e)
přehled druhů a kategorií produkovaných těžebních odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, při změně plánu pro nakládání s těžebním odpadem také vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s těžebním odpadem,

f)
vyhodnocení plánu pro nakládání s těžebním odpadem na úložném místě kategorie I a porovnání s plánem odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů, pokud je nakládání s těžebním odpadem součástí těchto plánů,

g)
přehled opatření, včetně stanovení lhůt, k dosažení podmínek podle § 5 odst. 2 písm. a) a f) zákona, které bude provozovatel realizovat k předcházení vzniku těžebních odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,

h)
návrh opatření pro ukončení provozu úložného místa včetně způsobu sanace a rekultivace15), postupů a opatření po ukončení provozu a monitorování po ukončení provozu s ohledem na § 10 zákona, návrh kontrolních a monitorovacích postupů podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona a návrh postupu při zjištění nestability úložného místa nebo znečištění vody nebo půdy podle § 6 odst. 6 zákona,

i)
provozní dokumentaci, zejména technologický postup pro provoz odvalu nebo provozní řád odkaliště16),

j)
mapu povrchu v měřítku do 1 : 25 000 se zakreslením hranic úložného místa a vrcholů půdorysu jeho geometrického obrazce, seznam souřadnic vrcholů tohoto geometrického obrazce, přičemž spojnice těchto bodů musí být přímé, a seznam dotčených katastrálních území nebo jejich částí,

k)
kopii rozhodnutí o zařazení úložného místa do kategorie podle § 4 odst. 1 zákona vydané v souladu s limity uvedenými v § 4 až 9 této vyhlášky; pokud je plánováno úložné místo kategorie I, pak také havarijní plán a dokumentaci řešící podle § 14 odst. 2 zákona systém řízení bezpečnosti provozu úložného místa,

l)
kopii oprávnění provozovatele, který bude nakládat s těžebním odpadem,

m)
kopii rozhodnutí o povolení provozu úložného místa, bylo-li vydáno,

n)
projektovou dokumentaci17), na základě které bude nebo bylo úložné místo zřízeno, pokud stavbu povolil jiný správní orgán než obvodní báňský úřad.

(2) Plán pro ukládání těžebního odpadu mimo úložné místo podle § 16 zákona a v případech podle § 6 odst. 4 zákona obsahuje

a)
identifikační údaje osoby14), která bude nakládat s těžebním odpadem mimo úložné místo podle § 16 zákona nebo v případech podle § 6 odst. 4 zákona,

b)
jméno, příjmení a kontaktní údaje odpovědné osoby podle § 7 odst. 3 zákona,

c)
hodnocení očekávaných vlastností těžebního odpadu a jejich změn podle § 2 a 3 a v případě inertního těžebního odpadu rovněž podle § 11 a údaj o odhadovaném celkovém množství těžebních odpadů, které vzniknou během nakládání s těžebním odpadem,

d)
popis uvádějící míru vlivu nakládání s těžebním odpadem na životní prostředí a lidské zdraví a návrh preventivních opatření pro maximální snížení dopadu na životní prostředí v průběhu nakládání s těžebním odpadem i po ukončení této činnosti, návrh opatření pro předcházení zhoršování jakosti povrchových a podzemních vod a pro předcházení nebo minimalizaci znečištění ovzduší a půdy a hodnocení stavu území, které je nebo bude dotčeno nakládáním s těžebním odpadem,

e)
přehled druhů, kategorií a vlastností těžebních odpadů, se kterými bude nakládáno, způsoby nakládání s nimi a způsoby jejich využití nebo odstranění, při změně plánu pro ukládání těžebního odpadu mimo úložné místo též vyhodnocení stávajících způsobů nakládání s těžebním odpadem,

f)
vyhodnocení plánu pro nakládání s těžebním odpadem podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona a porovnání s plánem odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů, pokud je nakládání s těžebním odpadem součástí těchto plánů,

g)
přehled opatření, včetně stanovení lhůt, k dosažení podmínek podle § 5 odst. 2 písm. a) a f) zákona, které bude provozovatel realizovat k předcházení vzniku těžebních odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,

h)
návrh opatření po ukončení nakládání s těžebním odpadem,

i)
provozní dokumentaci, zejména technologický postup pro provoz odvalu nebo provozní řád odkaliště16),

j)
mapu povrchu v měřítku do 1 : 25 000 se zakreslením půdorysu místa, na kterém bude nebo už je nakládáno s těžebním odpadem, a vrcholů půdorysu jeho geometrického obrazce, seznam souřadnic vrcholů tohoto geometrického obrazce, přičemž spojnice těchto bodů musí být přímé, a seznam dotčených katastrálních území nebo jejich částí,

k)
kopii oprávnění provozovatele, který bude nakládat s těžebním odpadem,

l)
datum prvního uložení těžebního odpadu v případech podle § 6 odst. 4 zákona,

m)
návrh postupu pro pravidelné monitorování a kontrolu místa, kde bude nakládáno s těžebním odpadem v průběhu jeho provozu a po určenou dobu po jeho ukončení, návrh postupu při zjištění nestability místa nebo znečištění vody nebo půdy, hodnocení stavu území, které bude dotčeno nakládáním s těžebním odpadem, a způsob sanace a rekultivace15) místa, kde byl těžební odpad uložen.

(3) Plán pro odebírání těžebního odpadu obsahuje

a)
identifikační údaje osoby14), která bude nakládat s těžebním odpadem na úložném místě, mimo úložné místo podle § 16 zákona nebo v případech podle § 6 odst. 4 zákona,

b)
jméno, příjmení a kontaktní údaje odpovědné osoby podle § 7 odst. 3 zákona,

c)
popis uvádějící míru vlivu nakládání s těžebním odpadem na životní prostředí a lidské zdraví a návrh preventivních opatření pro maximální snížení dopadu na životní prostředí v průběhu nakládání s těžebním odpadem i po ukončení této činnosti, návrh opatření pro předcházení zhoršování jakosti povrchových a podzemních vod a pro předcházení nebo minimalizaci znečištění ovzduší a půdy a hodnocení stavu území, které je nebo bude dotčeno provozem úložného místa nebo nakládáním s těžebním odpadem,

d)
přehled druhů, kategorií a vlastností těžebních odpadů, se kterými bude nakládáno, způsoby nakládání s nimi a způsoby jejich využití nebo odstranění, vyhodnocení stávajících způsobů nakládání s těžebním odpadem,

e)
vyhodnocení plánu pro nakládání s těžebním odpadem na úložném místě kategorie I a porovnání s plánem odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů, pokud je nakládání s těžebním odpadem součástí těchto plánů,

f)
přehled opatření, včetně stanovení lhůt, k dosažení podmínek podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona, které bude provozovatel realizovat k omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,

g)
návrh opatření po ukončení odebírání těžebního odpadu včetně způsobu sanace a rekultivace15) místa dotčeného nakládáním s těžebním odpadem, návrh kontrolních a monitorovacích postupů podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona a návrh postupu při zjištění nestability místa nebo znečištění vody nebo půdy podle § 6 odst. 6 zákona,

h)
provozní dokumentaci, zejména technologický postup pro provoz odvalu nebo provozní řád odkaliště16),

i)
mapu povrchu v měřítku do 1 : 25 000 se zakreslením úložného místa nebo místa, na kterém bude nebo už je nakládáno s těžebním odpadem, a vrcholů půdorysu jeho geometrického obrazce, seznam souřadnic vrcholů tohoto geometrického obrazce, přičemž spojnice těchto bodů musí být přímé, a seznam dotčených katastrálních území nebo jejich částí,

j)
kopii oprávnění provozovatele, který bude nakládat s těžebním odpadem,

k)
v případě odebírání těžebního odpadu z úložného místa rozhodnutí o zařazení úložného místa do kategorie podle § 4 odst. 1 zákona vydané v souladu s limity uvedenými v § 4 až 9 této vyhlášky; pokud je plánováno odebírání těžebního odpadu z úložného místa kategorie I, rovněž havarijní plán a dokumentaci řešící podle § 14 odst. 2 zákona systém řízení bezpečnosti provozu úložného místa,

l)
údaje o dodržení podmínek pro odstranění stavby v souladu s projektovou dokumentací17),

m)
kopii rozhodnutí o povolení provozu úložného místa, bylo-li vydáno.

(4) V případě odebírání těžebního odpadu z úložného místa, na kterém bude současně ukládán těžební odpad, postačuje plán pro nakládání s těžebním odpadem podle odstavce 1 doplněný o požadavky stanovené v odstavci 3 písm. k) a l).

______________________________________
13)
§ 5 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14)
§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
15)
§ 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16)
§ 29 odst. 1 nebo § 31 odst. 2 vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů.
17)
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Plány pro nakládání s těžebním odpadem zpracované podle vyhlášky č. 429/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být uvedeny do souladu s požadavky této vyhlášky nejpozději do 31. prosince 2020.

Čl. III

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda:
Ing. Štemberka, Ph.D., v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí