Pátek, 22. září 2023

7. červen - Světový den rorýsů

7. června se slaví Světový den rorýsů, který je celosvětovou oslavou tohoto fascinujícího a záhadného ptáka, jehož samotné přežití je ohroženo. První ročník v roce 2019 se slavil ve 39 zemích po celém světě a vyvolal tisíce nadšených reakcí. Pojďme v této tradici pokračovat...

7. červen - Světový den rorýsů

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je rorýs obecný (Apus apus) zvláště chráněným druhem a podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. je zařazen do kategorie ohrožených druhů.

I. Základní údaje

čeleď rorýsovití

řád svišťouni

tah přísně tažný druh
jarní přílet: poslední dubnová dekáda - první polovina května
odlet: koncem července, většina až v první dekádě srpna

zimoviště střední a jižní Afrika

hnízdiště vysoké budovy ve starší městské zástavbě, panelové domy s ventilačními průduchy, věže, tovární haly, dnes již vzácně na skalách nebo v dutinách vysokých stromů; hnízdí v koloniích

hnízdění 1× ročně, květen - červenec, samice kladou koncem května v hnízdech 2 - 3 bílá vejce

inkubace 18 - 20 dnů, mláďata se líhnou holá a slepá

hnízdní péče 42 - 57 dní (podle počasí), rodiče přilétají s potravou cca 13× za den, mláďata po opuštění hnízda jsou plně samostatná

potrava drobný hmyz (komáři, mouchy, mšice...) a pavouci; jeden pár rorýsů naloví za den 50 g = 20 000 jedinců a více.

II. Zajímavosti

Věrnost partnerovi i rodišti

partnerství rorýsů končí smrtí jednoho z nich; nepřitahují v jednom hejnu, setkají se až u svého hnízda, kam se opakovaně vracejí. Jejich potomstvo se v době pohlavní zralosti (3.rok života) rovněž vrací do svého rodiště a okolí. Likvidace hnízdních možností je pro ně katastrofou!

Skvělí letci

denně nalétají až 800 km, zpravidla rychlostí 40 km/hod, krátkodobě však umí vyvinout rychlost až 160 km/hod. Ve vzduchu dokáží spát a kopulovat.

Na zemi bezbranní

běháky rorýsů jsou zkrácené (apus znamená latinsky beznohý) a všechny prsty směřují kupředu. Spolu s dlouhými křídly se pak nehodí k chůzi a sedání. Ocitne-li se rorýs na zemi, potřebuje naši pomoc - vyhození z výšky.

III. Zákonná ochrana

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ("zákon") je rorýs obecný zvláště chráněným druhem a podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. je zařazen do kategorie ohrožených druhů.

Základní ochranné podmínky:

 • § 50 odst. 1 - zvláště chráněni živočichové jsou chránění ve všech svých vývojových stádiích. Chráněná jsou jimi užívaná sídla přirozená i umělá sídla a jejich biotopy.

Zákazy ze zákona:

 • § 50 odst. 2 - je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla.
 • § 5 a odst. 1 písm. b. - v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států ES je zakázáno úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd.

Sankce za porušení zákona:

Orgán ochrany přírody může uložit sankce až do výše 2 000 000 Kč tomu, kdo usmrcuje zvláště chráněné živočichy přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich prostředí.

IV. Kdy hrozí postih

 • stavební úpravy na budovách v době hnízdění rorýsů (úhyn, ničení sídel)
 • ucpávání ventilačních otvorů v době hnízdění (ničení sídel, úhyn)
 • ucpávání ventilačních otvorů mimo dobu hnízdění (ničení sídel)

V. Jak se vyhnout problémům

Ideálně:

 • neprovádět stavební úpravy v období rozmnožování, tj. od 20. dubna do 10. srpna
 • nezaslepovat ventilační otvory

Reálně:

 • v době rozmnožování provádět stavební úpravy nižších pater a 2 - 3 horní patra s ventilačními průduchy ponechat bez lešení do 10. srpna
 • ventilační otvory zazdít jen částečně a ponechat nezaslepené vletové štěrbiny dlouhé min. 7 cm
 • stěnu pod otvorem je vhodné zdrsnit
 • nejde-li ponechat ventilační otvory ani částečně, nutno instalovat náhradní hnízdiště

Výjimečně:

 • lze stavební úpravy provádět v době rozmnožování rorýsů na horních patrech, ale pouze v omezeném časovém intervalu, a to od 9:00 hod. do 15:00 hod., aby rorýsi mohli nakrmit mláďata ráno a večer. Nutno zajistit odborný dozor!

Ve všech případech by měl investor již v přípravné fázi záměru zajistit ornitologický průzkum, a v případě zjištění výskytu rorýsů zapracovat do projektové dokumentace kompenzační opatření. Nepostupuje-li podle bodu Ideálně, musí si ke stavebním úpravám vyžádat povolení věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody.

VI. Povolení orgánu ochrany přírody

K činnostem zakázaným zákonem je potřebné získat:

 • výjimku podle § 56 zákona - uděluje krajský úřad a na území CHKO příslušná Správa CHKO
nebo
 • závazné stanovisko podle § 50 zákona - vydává krajský úřad a na území CHKO příslušná Správa CHKO a zároveň odchylný postup podle § 5b (vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Správa CHKO).

VII. Náhradní hnízdiště

Nelze-li ponechat původní hnízdní otvory, je třeba instalovat na budově tzv. hnízdní truhlíky. Tyto musí splňovat určité podmínky:

 • volný přílet k hnízdu - vletové otvory musí být minimálně 6 m vysoko a ve vzdálenosti 15 cm od fasády
 • vletový otvor má být oválného tvaru o výšce 35 mm a šířce 65 - 70 mm
 • ústí vletového otvoru neopatřovat přistávacími ploškami nebo bidélky
 • hnízda by neměla být vystavena přímému slunci
 • rorýsi hnízdí v koloniích, proto je třeba instalovat více budek pohromadě nebo truhlíky pro 3 - 4 páry

VIII. Užitečné kontakty

Bližší informace Vám může poskytnout:

Autor:
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
Odbor životního prostředí a zemědělství
Text: Odbor životního prostředí a zemědělství
Fotografie: Mgr. Milan Brunclík, www.biolib.cz

Podklady:
publikace Pták roku 2004 - rorýs obecný
publikace Jerzyk - niezwykły gość z Afryki
webové stránky České ornitologické společnosti

Více informací o světovém dni v angličtině naleznete zde: falciotnegre.com

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů