Čtvrtek, 1. června 2023

Noční tmu potřebuje člověk i příroda. MŽP chce zvýšit ochranu před světelným znečištěním. Téma zvedne i při předsednictví EU

Noční tmu potřebuje člověk i příroda. MŽP chce zvýšit ochranu před světelným znečištěním. Téma zvedne i při předsednictví EU

Právě před 20 lety došlo k začlenění světelného znečištění do zákona o ochraně ovzduší. Česká republika se tak stala průkopnickou zemí, která tuto problematiku zahrnula do celostátní legislativy, aby se snižovalo světelné znečištění a předcházelo jeho negativním dopadům. Přestože byl zákon nakonec zrušen, vznikla v ČR již v roce 2009 první oblast tmavé oblohy. MŽP se začalo systematicky problematice světelného znečištění věnovat před 5 lety. Změnu by nově měla přinést právě dokončovaná Česká technická norma pro omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení a prováděcí vyhláška k novému stavebnímu zákonu o požadavcích na výstavbu. Ta zakotví definici světelného znečištění a světelně-technické požadavky na stavby.

Před 20 lety došlo k začlenění světelného znečištění do zákona o ochraně ovzduší. Česká republika tím navázala na zahraniční regionální zákony a stala se tak první zemí, která tuto problematiku zahrnula do celostátní legislativy. Jednalo se o průkopnický počin, který měl přispět ke snížení světelného znečištění i jeho negativních dopadů. Zákon byl ale nakonec k 1. 9. 2012 zrušen, čímž ustanovení ke snížení světelného znečištění z celonárodní legislativy vypadlo.

Na své prvenství v pokusu legislativně ukotvit světelné znečištění Česká republika navázala v roce 2009, kdy byla vyhlášena česko-polská Jizerská oblast tmavé oblohy - tehdy první oblast tmavé oblohy v Evropě, a dokonce první přeshraniční oblast tohoto typu na světě. Po jejím vzoru následoval v roce 2010 Park tmavé oblohy Poloniny na Slovensku. V současnosti se ČR pyšní již čtyřmi oblastmi s nízkou úrovní světelného znečištění. Postupně se přidala Beskydská a Manětínská oblast tmavé oblohy a také iniciativa vzešlá od občanů a podpořena obcemi - Bystřické tmavé nebe (https://www.mzp.cz/cz/svetelne_znecisteni) a přispívá k otevřené diskusi o něm v ČR i za hranicemi. S osvětou pomáhá před rokem aktualizovaná Jednoduchá osvětlovací příručka, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí s podporou Svazu měst a obcí ČR. Publikace shrnuje aspekty světelného znečištění, a nejen obcím doporučuje, jak osvětlovat a svítit šetrněji. V roce 2020 byl vydán Metodický pokyn k předcházení a snižování světelného znečištění k využití v rámci procesu EIA. Principy omezení světelného znečištění se od roku 2017 zanesly i do finančních podpor na modernizaci osvětlovacích soustav v českých obcích. První výzvy spadaly pod Ministerstvo životního prostředí a týkaly se obcí na území národních parků, později také chráněných krajinných oblastí. Již o rok později se tyto principy dostaly i do finanční podpory prostřednictvím programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu, a to pro obce mimo zvláště chráněná území. Letos je aktuální výzva Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy, kde mohou o podporu na rekonstrukci veřejného osvětlení žádat všechny obce ležící mimo území národních parků (https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/dotace-na-rekonstrukci-verejneho-osvetleni---vyzva-k-podavani-zadosti-byla-zverejnena--267265/). Pro obce v národních parcích MŽP připravuje výzvu z Modernizačního fondu ke spuštění v druhém pololetí tohoto roku. V současnosti běží rovněž výzkumný projekt TA ČR - Vliv světelného znečištění na citlivé druhy živočichů, ekosystémy a krajinný ráz, který výsledky mezinárodního výzkumu adaptuje pro potřeby území České republiky a poskytne orgánům ochrany přírody další podklady.

Česká astronomická společnost ústy předsedy odborné skupiny pro řešení světelného znečištění Pavla Suchana dodává: "Tma se z našich životů postupně vytrácí. Vidíme čím dál méně hvězd. Příroda a člověk neodpočívají a neregenerují jak by bylo potřeba a přitom je to jedna z nejdůležitějších věcí v našich životech. Tma se stává ohroženým druhem. A ty přece moderní společnost chrání. Považuji za důležité, že problematika světelného znečištění je od roku 2017 řešena v široké spolupráci pod vedením Ministerstva životního prostředí. Čeká nás ale ještě hodně práce, aby naše kroky k ochraně nočního životního prostředí byly maximálně účinné."

V České republice doposud není zajištěna právní ochrana před světelným znečištěním. Změnu v oblasti stavebního práva by měla přinést připravovaná vyhláška o požadavcích na výstavbu, kde má být nově světelné znečištění uvedeno, dále prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu a také právě dokončovaná Česká technická norma určená pro omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení. Stavební úřady, orgány ochrany přírody, ale i občané, tak získají oporu v konkrétních dokumentech. Při příležitosti blížícího se českého předsednictví v Radě EU chystá MŽP ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno na 26. října mezinárodní konferenci Light Pollution 2022, na níž představí opatření proti světelnému znečištění přijímaná v různých evropských státech. Zúčastní se jí zástupci evropských států, Evropské komise, International Dark Sky Association ad. Česká republika tak svá prvenství v ochraně nočního životního prostředí nyní po 20 letech od přijetí prvního právního řešení na celostátní úrovni zarámuje při předsednictví EU tím, že problematiku světelného znečištění vnáší do společného evropského prostoru.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů