Pátek, 31. března 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 18. lednu 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 18. lednu 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 2. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (11 %), podíl mělkých vrtů s normální hladinou (46 %) a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (19 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (67 %), u 3 % vrtů byl zaznamenán vzestup a u 2 % vrtů dokonce velký vzestup hladiny a pouze u 1 % byl zaznamenán pokles hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 2. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově nedošlo k výraznější změně stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (20 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (45 %) se zvýšil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (17 %) se nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (63 %), ale u 11 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení a u 8 % pramenů zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v prosinci mimořádně podnormální v severočeské křídě (skupina hg rajonů 4), v části jihočeských pánví (2A), permokarbonu středních a západních Čech (8A, 8B), podkrušnohorských pánví (1B) a cenomanu severočeské křídy (6C). Silně nadnormální byla stále hladina v části cenomanu severočeské křídy (6B), který má výrazně víceletý režim. Mírně se zvýšil podíl objektů se silně podnormální hladinou (22 % objektů), ale především se výrazně zvýšil podíl objektů s mírně podnormální hladinou (19 %) a naopak se výrazně snížil podíl objektů s normální hladinou (28 %). Přibližně polovina objektů zaznamenala stagnaci až mírný pokles hladiny (48 %), stejná část objektů pak naopak zaznamenala stagnaci až mírný vzestup hladiny (48 %). V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny na celém území, pouze stav jihočeských pánví byl stejný. Vzestup nebo velký vzestup nezaznamenal žádný objekt, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 24 % objektů.

Hladiny většiny sledovaných toků byly rozkolísané v závislosti na rozložení srážek, které byly v průběhu týdne místy i vydatné. Na začátku týdne byl krátce překročen 1. SPA na Ropičance a Bystřici, v závěru týdne pak na horním Labi, v povodí Orlice a Jizery k překročení 1. SPA. V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 40 do 180 %, v povodí horního Labe, Orlice, Jizery, Bečvy byla 2 až 5násobné. Z hlediska hydrologického sucha se situace v celé republice zlepšila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 47-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů