Pondělí, 27. března 2023

Pro města a obce - rubrika Odpady v krajích s Petrem Havelkou - Karlovarský kraj

Pro města a obce - rubrika Odpady v krajích s Petrem Havelkou - Karlovarský kraj

Časopis Pro města a obce nově přináší ve svých vydáních v roce 2023 pravidelný komentář k vývoji odpadového hospodářství v jednotlivých krajích v České republice. O odborné komentáře v tomto směru byl redakcí požádan ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka. Jako první byl hodnocen Karlovarský kraj.

Číselné ukazatele

Podle údajů Ministerstva životního prostředí celková produkce komunálních odpadů na obyvatele v Karlovarském kraji v období posledních 12 let, tedy 2009-2021, vzrostla o 17,5 % na 530,0 kg/obyv. V několika posledních letech však produkce odpadů spíše stagnuje, resp. od roku 2018 trendově klesá. Viditelné je navýšení produkce biologicky rozložitelného odpadu, a to v důsledku zavedení jeho separace, a tím i jeho započítávání nově do evidence. Pozitivní je, že celková produkce směsného komunálního odpadu na obyvatele se mezi lety 2009-2021 snížila o 10,5 % na 264,1 kg/obyv. a její podíl na celkové produkci komunálních odpadů na obyvatele ve sledovaném období klesl z 65,4 % na 49,8 %. Podle Akčního plánu pro oběhové hospodářství EU by však toto číslo mělo do roku 2030 klesnout na polovinu, tedy cca na 132 kg/obyv. a navýšit by se mělo množství vytříděných druhotných surovin. Obce v Karlovarském kraji tedy mají v tomto směru ještě reálný potenciál ke zlepšení.

Potřeba intezifikace systémů separace

Je však třeba pozitivně podtrhnout, že obce a města v tomto kraji aktivně pracují na potřebě snížení množství směsných komunálních odpadů a na legislativně stanoveném navýšení třídění odpadů, které obcím předepisuje nový odpadový zákon. Při bližší analýze zjistíme, že rezervy jsou zatím jak v oblasti třídění klasických využitelných složek komunálních odpadů, tedy papír, plast, sklo, i kovy, tak v oblasti třídění biologicky rozložitelných odpadů. I zde je pravděpodobné, že obce budou více rozvíjet systémy door-to-door v zástavbě rodinných domů a zvětšovat počet sběrných nádob u bytových domů. V jiných regionech již realizace door-to-door systémů navýšila výsledky třídění vybraných komodit i o desítky procent, což je přesně to, co je třeba zajistit ve vztahu k potřebě splnění závazných cílů třídění, za které jsou obce a města nově přímo odpovědné ze zákona. To, že je kraj a jednotlivé obce v této oblasti aktivní a že daná věc je v regionu vnímaná jako důležitý cíl, na kterém je třeba zapracovat, potvrzuje také realizace projektu ,,Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Karlovarského kraje" , který je řešen ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s.

Z pozice kraje je třeba dále aktivně podporovat projekty zaměřené na další technologické třídění a využití komunálních odpadů z obcí a měst. V jiných krajích již vznikají moderní kapacity třídících linek schopných pro obce zajistit nutné doplnění výsledků primárního třídění obcí o dotřídění dalších využitelných odpadů z obecních svozů. U menších krajů lze toto řešit také prostřednictvím mezikrajské spolupráce. Nerecyklovatelné zbytky po třídění je pak vhodné nasměrovat do lokálních energetických zdrojů, které by mohly tyto odpady využít.

Mezi dlouhodobější problémy, které je v tomto kraji třeba vyřešit, patří například lokalita Kojšovice - zemědělský areál. V lokalitě jsou umístěny sudy s odpadním pískem s obsahem polychlorovaných bifenylů, které zde působí rizikovou ekologickou zátěž. Nápravné opatření je žádoucí z důvodu ochrany daného území se zdroji pitné vody.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství pro časopis Pro města a obce, vydání únor 2023

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů