Čtvrtek, 21. září 2023

Kam tu řeku pustíme? Za změnu toku řeky bez povolení zaplatí firma sto tisíc korun

Kam tu řeku pustíme? Za změnu toku řeky bez povolení zaplatí firma sto tisíc korun

Jakékoli činnosti, kterými je škodlivě zasahováno do přirozeného vývoje jedinců zvláště chráněných živočichů, lze realizovat výhradně na základě pravomocné výjimky udělené krajským úřadem. Tohoto nařízení nedbala stavební společnost Stream s.r.o., která při opravě jezu v Úpici bez příslušných povolení orgánů ochrany přírody dočasně změnila proudění řeky Úpy. Za přestupek zaplatí sto tisíc korun.

Zásah spočíval v přehrazení proudné části koryta řeky Úpy a odklonu prakticky veškerého jejího průtoku do okrajové části jezu, kde byl soustředěn do výrazně užšího paprsku, který ústil zpět do stávajícího koryta z boku pod kosým úhlem. ,,Jez se přitom nachází v úseku řeky, který je biotopem pro zvláště chráněné živočichy, což bylo firmě provádějící opravu jezu známo. Přesto ale společnost bez důvodu předpokládala, že k provádění zásahů nepotřebuje povolení orgánů ochrany přírody," vysvětlil ředitel Oblastního inspektorátu Hradec Králové Lukáš Trávníček.

Svou činností firma v lokálním měřítku narušila ekologicko-stabilizační funkce dotčeného úseku vodního toku a současně škodlivě zasáhla do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů jako je mihule potoční, střevle potoční, vranka obecná a mník jednovousý. Z odborného posouzení, které Česká inspekce životního prostředí zadala u Agentury ochrany přírody a krajiny, jednoznačně vyplynulo několik negativních důsledků provedených zásahů. Jednalo se jednak o odplavení místních říčních sedimentů a jejich odnosu dále po toku, což narušilo biotopy zdejšího rybího společenstva, jednak o umístění pískem plněných vaků přehrazujících koryto do míst s výskytem vranek obecných a mihulí potočních, což přinejmenším snížilo jejich úkrytové možnosti, a v neposlední řadě také o akceleraci hloubkové eroze koryta na výtoku z jezu, která narušila ekologicko-stabilizační funkce dotčeného úseku řeky.

Vzhledem k tomu, že ke škodlivému zásahu do biotopu chráněných živočichů i do významného krajinného prvku došlo na relativně malé ploše, povětšinou v minulosti uměle vybudované, jeví se dopad takových zásahů jako lokální. ,,Inspekce však na druhou stranu nemohla přehlédnout skutečnost, že pokutovaná společnost měla povědomí o přítomnosti zvláště chráněných živočichů v dané lokalitě a jejich zákonné ochraně a že si rovněž jako profesionál, který se zabývá projektováním a stavbami vodních elektráren, měla být vědoma ochrany vodních toků podle zákona o ochraně přírody a krajiny," zdůraznil ředitel Trávníček.

Firma se proti rozhodnutí inspekce neodvolala a uložená pokuta nabyla právní moci 12. dubna 2023. V souvislosti se spácháním více přestupků mohla sankce dosahovat až do výše milionu a půl korun.

Zdroj: ČIŽP

Fotogalerie

Za změnu toku řeky Úpy bez povolení zaplatí firma sto tisíc korun
Za změnu toku řeky Úpy bez povolení zaplatí firma sto tisíc korun
Za změnu toku řeky Úpy bez povolení zaplatí firma sto tisíc korun

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů