Pátek, 1. prosince 2023

Zpráva o plnění Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky za období 2017-2022

Zpráva o plnění Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky za období 2017-2022

Zpráva o plnění Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky za období 2017-2022 (dále ,,Zpráva") v úvodu stručně hodnotí hydrologickou situaci, ve které až do roku 2020 dominoval výskyt sucha a nedostatku vody, závislý na nerovnoměrnosti srážek a na vysokých letních teplotách vzduchu, což jsou průvodní jevy změny klimatu odpovídající scénářům jejího vývoje i do budoucnosti.

V kapitole 2 je stručně popsáno plnění cílů, které Koncepce vytyčila, a uveden výčet prioritních dosažených výsledků realizací opatření, které jednotlivé zapojené resorty mají v gesci. V rámci Koncepce nebyly explicitně stanoveny hodnotící ukazatele pro posouzení míry dosahování strategických cílů. Pro řadu opatření je tedy uváděno kvalitativní slovní vyhodnocení, zejména v případě aktivit k posílení vodních poměrů v krajině a v zemědělské činnosti. V případě provádění většiny technických opatření jsou uvedeny údaje o počtu projektů včetně vybraných ukazatelů jejich realizace a efektů.

Pro podporu realizace opatření vytvořily jednotlivé resorty finanční zdroje, poskytované jak z fondů Evropské unie, tak ze státního rozpočtu, a většinou i se zapojením finančních zdrojů od subjektů, kterým opatření přináší efekt v podobě omezení dopadů sucha. Přehled a využití různých finančních zdrojů přinášejí přehledy v tabulkách obsažených v popisu opatření 4.6.7. Vyplývá z nich, že k plnění Koncepce bylo v hodnoceném období 2017-2021 průměrně každoročně vynaloženo 13,2 mld. Kč na opatření Ministerstva zemědělství a 2,7 mld. Kč na opatření Ministerstva životního prostředí. Vykazování financí pro rok 2022 není zcela kompletní. MŽP ve Zprávě uvádí pro každý program konečné datum, ke kterému byly náklady stanoveny. MZe uvádí za rok 2022 podpory přidělené k 10. 12. (fondy EU) a k 16.12, (národní zdroje).

Ze zpráv o naplňování jednotlivých opatření vyplývá, že cíle vytyčené Koncepcí jsou průběžně a postupně plněny. Řada opatření je dlouhodobých a je potřebné v jejich realizaci nadále pokračovat a zajistit k tomu dostatečné finanční zdroje. Součástí Zprávy jednak výčet nenaplněných potřeb, z něhož rovněž vyplývá záměr na upřesnění obsahu Koncepce, zejména zvolení konkrétních indikátorů, které by lépe vystihovaly efektivitu změny dosaženou realizací jednotlivých opatření. Zabezpečení udržitelných, předvídatelných zdrojů pitné vody, realizace připravovaných nádrží, zajištění dostatku vody pro závlahy, stejně jako posílení vody v krajině jsou zásadní opatření k omezení dopadu sucha a nedostatku vody na kvalitu života obyvatel a pro prosperitu našeho hospodářství.

Koncepce by měla i nadále pokračovat, i když roky 2021 a 2022 neměly výrazná suchá období. Trend efektivity mitigačních opatření na omezení produkce skleníkových plynů a zpřesňované scénáře vývoje klimatu naznačují, že první projevy mitigačních politik dle scénářů s celosvětovou redukcí emisí CO2 nelze očekávat před rokem 2050. Tedy situace výskytu sucha, nerovnoměrných srážek a růst teploty vzduchu je třeba v rámci předběžné opatrnosti vnímat, a pokračovat v realizaci efektivních adaptačních opatření.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů