Sobota, 2. prosince 2023

Příznivci udržitelnosti, cirkularity a odpadů - pozor!

Příznivci udržitelnosti, cirkularity a odpadů - pozor!

Již 19. září se v Praze uskuteční další ročník konference Předcházení vzniku odpadů. Hlavní pozornost bude tentokrát věnována žhavým tématům, jako jsou: povinné zálohování nápojových obalů, sběr textilu a potravinový odpad. Co očekávat, na co a jak se připravit? Tyto otázky zodpoví ti nejpovolanější řečníci. Registrace na www.predchazeniodpadu.cz byla spuštěna!

I když tomu zprvu nic nenaznačovalo, tak se léta stojaté vody odmítající zálohování rozbouřily a s příchodem nového ministra životního prostředí Petra Hladíka byly představeny teze k povinnému zálohování vybraných nápojových obalů. Zálohování by se mělo týkat PET lahví a plechovek o objemu 0,1 - 3 litry pro nealkoholické nápoje nebo nápoje s objemem alkoholu do 15 %. Ministerstvo životního prostředí si od zavedení nového systému slibuje především snížení množství nevyužívaného odpadu a předpokládá, že se k recyklaci dostane až o 2,5 miliardy kusů problematických obalů více. Navíc by se tak veřejná místa i krajina měly zbavit nepořádku.
Zavedením záloh by tak do 5 let měla ČR splnit stanovené evropské cíle požadující 90% úroveň sběru těchto komodit. Chod systému by, i po vzoru jiných zemí, měl zajišťovat ministerstvem autorizovaný centrální operátor. Ten by měl fungovat na principu tzv. rozšířené odpovědnosti výrobců, jak tomu je dnes obdobně například při zpětném odběru vysloužilé elektroniky. Členy zálohovacího systému se mají stát dovozci, výrobci a prodejci, kteří dohromady dodávají na trh nejméně 80 % těchto obalů. Pro hladký běh systému se předpokládá vybudování zhruba 11 tisíc sběrných míst po celé ČR. Kromě prodejen s podlahovou plochou větší než 50 m2 by se měly zapojit například i čerpací stanice. Náklady na zavedení i provoz mají nést výrobci a dovozci nápojů, občané by měli pouze uhradit vratnou zálohu ve výši 4-5 Kč za kus, a to i při nákupu přes internet.
Od tezí k reálnému spuštění však čeká ministerstvo nesnadná cesta. MŽP nyní připravuje novelu zákona o obalech, který chce v paragrafovém znění představit do konce letošního roku. Nejdříve by tak systém zálohování mohl začít fungovat v polovině roku 2025. Bude nutné vyřešit řadu problematických otázek a najít shodu skrze všechny dotčené subjekty. Obavy z narušení současných systémů odpadového hospodářství zaznívají především od obcí. Téma, včetně připravovaného nového nařízení o obalech PPWR, budou diskutovat ti nejpovolanější jako například zástupci MŽP, iniciativy Zálohujme, autorizované obalové společnosti EKOKOM a dalších. Účast přislíbili také zástupci Ministerstva životného prostredia SR a organizace Správca zálohového systému n.o., kteří již mají více než roční praktické zkušenosti se zavedením obdobného systému na Slovensku.
Textilní odpad
Druhým nosným tématem konference bude povinný sběr použitého textilu ve městech a obcích od roku 2025. Podle EU se dnes produkuje 12,6 milionu tun textilního odpadu ročně. Pouze oděvy a obuv představují 5,2 milionu tun tohoto odpadu, což odpovídá 12 kg odpadu na osobu ročně. V současné době se pouze 22 % pospotřebního textilního odpadu sbírá odděleně za účelem opětovného použití nebo recyklace, zatímco přibližně 78 % textilního odpadu nevyhazují spotřebitelé do tříděného odpadu, nýbrž do směsného domácího odpadu, který se likviduje ve spalovnách nebo na skládkách.
Nutno podotknout, že v první polovině června Evropská komise navrhla pravidla, podle nichž budou výrobci odpovědni za celý životní cyklus textilních výrobků a která mají urychlit rozvoj odvětví odděleného sběru, třídění, opětovného použití a recyklace textilních výrobků v EU v souladu se strategií EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky. Očekává se, že zvýšení dostupnosti použitého textilu vytvoří místní pracovní místa a ušetří peníze pro spotřebitele v EU i mimo ni a zároveň zmírní dopady textilní výroby na přírodní zdroje. Společná pravidla rozšířené odpovědnosti výrobce v EU mají rovněž podle Komise usnadnit členským státům provádění požadavku na sběr textilních výrobků odděleně právě od roku 2025.
Jak k nové povinnosti přistoupit z pohledu obce a jak se na povinnost dívají současní provozovatelé charitních a komerčních sběrů, napoví příspěvky zástupců z řad MŽP a asociace recyklace použitého textilu ARETEX. Rozšíření sběrného hnízda o novou nádobu na použitý textil může pro obecní rozpočet znamenat další navýšení nákladů na odpadové hospodářství. Mimo svoz je nutné počítat s nákladným vytříděním, a to komodity, která má převážně zápornou ekonomickou hodnotu.
Textilní průmysl je považován za největšího znečišťovatele životního prostředí a určitě je správné použitý textil shromažďovat a v co nejvyšší míře jej využívat. Bohužel samotná recyklace naráží na své limity, jelikož textilie patří k vůbec nejsložitějším materiálům. Každá textilie se liší od těch ostatních například svou strukturou, použitými polymery, chemickými úpravami či barvením. Jak ukáže zástupce z Textilní fakulty Technické univerzity v Liberci, nalézt jednoduchý, levný a průmyslově realizovatelný postup recyklace bez ztráty užitné hodnoty vláken je a vždy bude velmi obtížné.
Potravinové odpady
Konferenci zakončí blok přednášek zaměřený na snížení množství potravinového odpadu. V EU se každoročně vyplýtvá téměř 59 milionů tun potravin (131 kg na obyvatele) s odhadovanou tržní hodnotou 132 miliard eur. Více než polovinu potravinového odpadu (53 %) vyprodukují domácnosti, následuje zpracovatelský a výrobní průmysl (20 %). Boj proti plýtvání potravinami přináší tři výhody: zachraňuje potraviny určené k lidské spotřebě, a přispívá tak k potravinovému zabezpečení, pomáhá podnikům a spotřebitelům ušetřit peníze a snižuje dopad výroby a spotřeby potravin na životní prostředí. Pro urychlení pokroku aktuálně Evropská komise navrhuje, aby členské státy do roku 2030 omezily plýtvání potravinami o 10 % při zpracování a výrobě a o 30 % na obyvatele společně v maloobchodě a při spotřebě (restaurace, stravovací služby a domácnosti).
Redukce potravinového odpadu je jednou z našich největších výzev, jelikož se k plánovaným cílům zatím ani zdaleka nepřibližujeme. Jaká je aktuální situace a jak si stojí ČR v mezinárodním srovnání? Jak splnit legislativní cíle zavedením sběru kuchyňského odpadu a odlehčit rozpočtu obce? Jaké inovativní přístupy ke shromažďování a zpracování potravinového odpadu pro česká sídliště existují? Jak omezit plýtvání v maloobchodních prodejnách nebo ve školních jídelnách? Přesně na tyto otázky odpoví řečníci zastupující MZe, JRK, Albert ČR, MENDELU a další.
Příklady správné praxe
Ani letos nemohou na konferenci chybět příklady správné praxe. Ty se letos ponesou především v duchu opětovného použití. To, že je možné při výrobě skla využít 100 % skleněných střepů a nemít žádný odpad, nám ukáže zástupce sklárny Janštejn Glass Group. Ta z recyklovaných střepů skla vyrábí originální a ekologické produkty, nebo je využívá jako příměs do betonů, čímž šetří ohroženou surovinu, tedy písek. Zajímavý projekt se aktuálně připravuje v okolí Pardubic. Společnost MANGAN Chvaletice plánuje z hald odpadů z dávné těžby pyritu získávat cenný prvek - mangan. Nejen, že se lokalita zbaví staré ekologické zátěže, ale ČR se díky tomu stane v EU jediným zdrojem tohoto vzácného a pro rozvoj elektromobilů nepostradatelného prvku. Cirkulární ekonomika stále proniká do více a více oblastí a oborů, nevyjímaje například obuvnictví nebo výrobu tepelných čerpadel. Jak se stát ještě více udržitelnými, napoví zástupci firem KEEN a DAIKIN.
Konference PVO 2023
Již 9. ročník konference Předcházení vzniku odpadů se uskuteční 19. září 2023 v unikátních prostorech T-Mobile Magenta Experience Center. Pokud máte zájem se konference zúčastnit, prosíme, abyste se zaregistrovali pomocí online formuláře na našich webových stránkách www.predchazeniodpadu.cz. Na stránkách naleznete také kompletní program a podrobné anotace přednášek.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů