Úterý, 16. dubna 2024

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby úhrad z vydobytých nerostů

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby úhrad z vydobytých nerostů

354

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. listopadu 2023,

kterým se stanoví sazby úhrad z vydobytých nerostů

Vláda nařizuje podle § 33k odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 88/2021 Sb.:

§ 1

Sazby úhrady z vydobytých nerostů

Sazby úhrad pro jednotlivé dílčí základy úhrady z vydobytých nerostů jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady, se zrušuje.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 354/2023 Sb.

Sazby úhrad pro jednotlivé dílčí základy úhrady z vydobytých nerostů

Nerost, skupina nerostů Jednotka Sazba úhrady v Kč za jednotku
Ropa m3 740,95
Hořlavý zemní plyn m3 0,39
Uran t 5834,13
Cesium kg 160782,00
Cín t 22726,00
Lithium t 10692,00
Mangan t 2308,00
Měď t 7115,00
Rubidium kg 114103,00
Wolfram t 46625,00
Zlato kg 40919,00
Drahé kameny - vltavín kg 2327,51
Drahé kameny - granáty kg 1800,00
Drahé kameny - hmoty SiO2 kg 10,00
Diatomit t 4,95
Sklářský a slévárenský písek t 9,75
Bentonit t 4,58
Nerosty používané pro kamenickou výrobu, včetně štěpných břidlic m3 37,25
Sádrovec t 24,84
Grafit t 30,00
Technicky využitelné krystaly nerostů t 15,00
Keramické a žáruvzdorné jíly a jílovce t 40,25
Kaolín t 35,00
Křemen, křemenec, dolomit, slin, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty jsou vhodné k chemicko-technologickému zpracování nebo zpracování tavením t 9,81
Živec t 16,591
Wollastonit t 5,00
Vysokoprocentní vápenec t 13,79
Ostatní vápence a cementářské suroviny t 4,91
Uhlí černé t 44,88
Uhlí hnědé dobývané povrchovým způsobem GJ 2,05
Uhlí hnědé dobývané hlubinně t 3,88
Stavební kámen m3 8,45
Štěrkopísky m3 6,48
Cihlářské suroviny m3 2,84
Ostatní nerosty t 50,37

Poznámky:

1. Za hořlavý zemní plyn se považují všechny druhy využitelného hořlavého zemního plynu, bez ohledu na jeho genezi, způsob uložení nebo způsob získání při těžbě. Za hořlavý zemní plyn se považuje také využitý zemní plyn vázaný na ložiska ropy a využitý zemní plyn vázaný na uhelnou hmotu nebo na bituminózní horniny, bez ohledu na způsob jeho získávání.

2. Sazba úhrady za uran, cesium, cín, lithium, mangan, měď, rubidium, wolfram a zlato je stanovena za čistý kov v koncovém produktu těžby a úpravy vydobyté rudy.

3. Za drahé kameny - granáty se považují granáty využitelné pro výrobu šperků včetně bižuterie, ozdobných předmětů nebo obdobných výrobků. Sazba se nepoužije pro granáty z ložisek těžených pro užití jako technicky využitelné krystaly nerostů určené zejména pro výrobu abraziv, filtrů nebo pro použití v technických zařízeních.

4. Za drahé kameny - hmoty SiO2 se považují všechny variety křemene, chalcedonu a opálu, včetně silicifikovaných částí rostlin, které jsou brousitelné a leštitelné, bez ohledu na obsah a formu SiO2. Za drahé kameny - hmoty SiO2 se považují i krystaly křemene využité jako ozdobné předměty. Krystaly křemene využívané pro své technické vlastnosti se považují za technicky využitelné krystaly nerostů. Za drahý kámen - hmoty SiO2 se nepovažuje křemen využitelný jako sklářská surovina.

5. Za sklářské a slévárenské písky se považují sedimentární horniny s vysokým obsahem SiO2, využitelné pro výrobu skla nebo pro slévárenské technologie.

6. Za nerosty používané pro kamenickou výrobu se považují všechny nerosty výhradních ložisek, využívané pro kamenickou výrobu zejména štípáním, řezáním či jiným postupem upravujícím tvar vydobytého nerostu na kamenické výrobky, bez ohledu na petrografické označení dobývaného nerostu.

7. Za technicky využitelné krystaly nerostů se považují nerosty, které jsou následně využity pro své vlastnosti (například štěpnost, kruchost, tvrdost, schopnost sorpce jiných látek na povrchu) k technickým účelům (například jako abraziva nebo materiály do filtrů).

8. Za kaolin se považují všechny druhy hornin obsahující využitelný podíl kaolinitu, bez ohledu na množství a kvalitu hmoty získané úpravou vydobytého kaolinu. Sazba je stanovena za obsah užitkové složky - kaolinitu - v rubanině.

9. Pro posouzení vhodnosti křemene, křemence, dolomitu, slinu, čediče, znělce, trachytu a nerostů vlastnostmi a užitím jim odpovídajícím k chemicko-technologickému zpracování nebo zpracování tavením, se za chemicko-technologické zpracování považuje výroba zboží tavením nebo žárovou úpravou nerostu, výroba cementu, výroba hnojiv, výroba chemických látek, výroba zboží mletím nerostu nebo obdobné výroby. Za chemicko-technologické zpracování se nepovažuje výroba cihlářského zboží.

10. Za živec se považují všechny druhy živce bez ohledu na jejich chemické složení, formu výskytu a genezi těženého ložiska. Sazba je stanovena za obsah užitkové složky (tj. živce) v rubanině.

11. Za vysokoprocentní vápenec se považuje vápenec s celkovým obsahem karbonátové složky nad 96 %; přitom obsah MgCO3 nesmí překročit 2 %. Kvalita se hodnotí v samostatně dobyvatelné části ložiska.

12. Za černé uhlí (kamenné uhlí) se považuje i antracit.

13. Za hnědé uhlí se považuje i lignit, oxihumolit a další energeticky využitelné pevné bituminózní nerosty, které nejsou černým uhlím nebo antracitem. Ke stanovení výhřevnosti hnědého uhlí dobývaného povrchovým způsobem lze použít i hodnoty zjišťované pro účely daně z pevných paliv1).

14. Za stavební kámen se považují všechny nerosty bez ohledu na jejich složení a petrografické označení, které jsou využitelné ve stavebnictví a při úpravách terénu. Za stavební kámen se nepovažují nerosty, které pro svoje vlastnosti mají stanovenu jinou sazbu úhrady (například vápence vysokoprocentní, dolomity pro chemicko-technologické zpracování, sklářské a keramické suroviny, nerosty používané pro kamenickou výrobu).

15. Za štěrkopísky se považují klastické sedimentární nebo reziduální horniny, bez ohledu na petrografické složení, stupeň opracování úlomků a částic a bez ohledu na podíl jílové složky sedimentu. Za štěrkopísky se nepovažují nerosty, které pro svoje vlastnosti mají stanovenu jinou sazbu úhrady (například živce, sklářské a keramické suroviny, nerosty, z nichž je možno průmyslově získávat kovy).

16. Za cihlářské suroviny se považují nerosty využité pro výrobu cihlářského zboží, bez ohledu na jejich petrografické složení, kvalitu a genezi. Za cihlářské suroviny se nepovažují nerosty, které mají vlastní sazbu úhrady.

17. Za ostatní nerosty se považují všechny nerosty výhradních ložisek, které nemají stanovenou vlastní sazbu úhrady.

Poznámky pod čarou

1) § 6 části čtyřicáté šesté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů