Pondělí, 22. dubna 2024

Konec dioxinů v České republice?

Česká republika je smluvní stranou Úmluvy EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států
Konec dioxinů v České republice?
Nevládní organizace Děti Země předala v úterý 26. října 1999 ministrovi životního prostředí Miloši Kužvartovi petici ?Konec dioxinů v České republice?. Česká republika je smluvní stranou Úmluvy EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států (CLRTAP), ke které jsou postupně připojovány protokoly o snižování emisí konkrétních látek znečišťujících ovzduší, mezi tyto látky patří i perzistentní organické polutanty (POP). Účast České republiky v aktivitách EHK OSN spojených s CLRTAP je považována za důležitou i z hlediska očekávaného vstupu České republiky do Evropské unie. Protokol o perzistentních organických polutantech k této Úmluvě podepsala Česká republika v červnu 1998 v dánském Aarhusu. Ministerstvo životního prostředí usiluje o brzkou ratifikaci tohoto Protokolu, podklady, které ratifikaci doporučují, budou Ministerstvem životního prostředí připraveny již koncem letošního roku. Možnost vyjádřit se k nim má jak odborná, tak i laická veřejnost, včetně nevládních ekologických organizací, prostřednictvím Internetu nebo veřejné oponentury. Implementace protokolu o POP povede k povinnosti dodržení emisního limitu PCDD/F 0,1 TEQ ng/m3 ve spalinách ze spaloven odpadu. Z Protokolu o perzistentních organických polutantech vyplývá i povinnost jeho signatářských stran vypracovávat strategie, politiku a programy pro jeho implementaci. Součástí těchto opatření budou v České republice i programy zaměřené na snížení emisí všech POP, včetně dobrovolných programů. V podmínkách ČR patří mezi hlavní zdroje POP lokální topeniště na tuhá paliva v domácnostech. Tento problém bude třeba řešit nejen osvětou, ale především v omezování prekurzorů (látek, ze kterých POP vznikají) v materiálech, které by mohly být spalovány v domácích topeništích. Dalším zdrojem POP v ČR (s přihlédnutím k velkým objemům vypouštěných spalin) jsou také uhelné elektrárny, metalurgický průmysl a spalovny odpadu. Vymezení emisních limitů PCDD/F pro spalovny odpadu v ČR bude vycházet aproximace evropských směrnic č. 89/429/EEC ?Omezování znečišťování ovzduší ze stávajících spaloven komunálního odpadu? a č. 89/369/EEC ?Omezování znečišťování ovzduší z nových spaloven komunálního odpadu? a č. 94/67EC ?Spalování nebezpečných odpadů?. Základním nástrojem omezování emisí POP, podobně jako v případě jiných škodlivin, je použití tzv. ?nejlepších dostupných technik? (BAT - Best Available Techniques). Jsou definované legislativou EU (Směrnice 96/61/EC) a patří i k požadavkům Protokolu o POP. Do nových českých právních předpisů ochrany ovzduší budou proto zahrnuta hlediska, která je třeba brát v úvahu při určování nejlepších dostupných technik. Ministerstvo životního prostředí provádí v současné době novelizaci vyhlášky k zákonu o ovzduší stanovující emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (č. 117/97 Sb.), kde bude pro spalovny odpadu stanoven emisní limit pro PCDD/F 0,1 TEQ ng/m3 a kontrola jeho dodržení. Konečné znění bude připraveno na konci října tohoto roku. Novelizace vyhlášky vychází z principu předběžné opatrnosti a přispěje k omezování znečišťování životního prostředí látkami typu POP v ČR. Na základě výsledků Systému monitorování zdraví ve vztahu k životnímu prostředí byl ve čtyřech okresech České republiky zjišťován obsah PCDD/F v tuku mateřského mléka. Nalezené hodnoty byly srovnatelné s hodnotami, které odborná literatura uvádí pro méně industrializované země. Pro Českou republiku se ukazuje jako vhodná následující strategie omezování emisí perzistentních organických polutantů: 1. Ve výrobcích minimalizovat obsah chloru anorganického i organického původu a dalších možných prekurzorů látek typu POP. 2. Zvláštní pozornost je třeba věnovat spalování materiálů obsahujících barviva na bázi chloralinu. 3. Odpady spalovat po předběžném vytřídění, s následujícím předsušením a homogenizací materiálu. 4. Při spalovacích procesech dodržovat všechny principy správné spalovací praxe. 5. Čištění spalin na úroveň emisních limitů musí být zajištěno optimální sestavou nejlépe dostupných technik. 6. Kapalné a tuhé odpady včetně kalů dle možnosti zpracovávat a detoxikovat přednostně v místě jejich vzniku (uzavřený vodní cyklus, přepalování vodárenských kalů, termická detoxikace popílků, solidifikace a vitrifikace tuhých odpadů). Ratifikace Protokolu o POP, aproximace legislativy ČR s legislativou Evropské unie a v neposlední řadě i novela vyhlášky k zákonu o ovzduší č. 117/1997 Sb. jistě výrazně podpoří postupné omezování emisí POP v České republice. Zdroj: Zpravodaj MŽP 12/99, elektronická knihovna MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů