Pondělí, 22. dubna 2024

Značení obalů

Jednou z důležitých funkcí obalu je funkce informativní.
Značení obalů
Problematika označování obalů je v současné době upravena zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech a navazujícími předpisy (vyhláška MŽP č. 338/1997 Sb.) a zákonem. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Mezi české technické normy týkající se značení obalů patří ČSN 77 00 52-1, ČSN 77 00 52-2, ČSN 77 00 53, ČSN EN ISO 11683. Pro seznámení se s problematikou značení obalů z hlediska zákona o odpadech je třeba začít u širšího ? obecného pohledu. Jednou z důležitých funkcí obalu je funkce informativní. Obal je nositelem všech důležitých informací o baleném výrobku. Informace na obalu mohou být rozdílné, což je závislé na různých úrovních balení podle toho, pro jaký účel je jednotka balení vytvářena a kdo ji bude v dané etapě oběhu zboží využívat. V souvislosti se značením obalů je třeba se zmínit i o jednotlivých systémech balení. Nepochopí-li se v praxi jak jsou v oběhu zboží (v distribučním řetězci) jednotlivé kategorie obalů pojímány, pak se může stát, že obal určený pro přímý prodej spotřebiteli může být označen jinak, tedy nesprávně. Jednotka balení se tak v krajním případě může stát z hlediska podání informace nefunkční a značení ztratí svůj význam. Informace na jednotlivých kategoriích balení lze charakterizovat takto: ? informace na spotřebitelském balení - jsou určené přímo spotřebiteli a podle povahy jsou jednak závazné, dané příslušným zákonem, nebo dobrovolné; ? dodatkové informace doplněné výrobcem nebo uživatelem nebo využívají příslušné normy; ? informace na skupinovém - obchodním balení - mají oslovit zejména obchodní partnery (velkoobchod i maloobchod) a proto slouží zejména k prodejním, skladovacím a evidenčním účelům; ? informace na přepravním balení (včetně balení na paletě) jsou významné pro přepravce a pro dopravení zásilky včas a na správné místo určení. Tak jako u první kategorie balení i pro další kategorie balení mohou být informace na obalech závazné - vycházející z požadavků zákona, mezinárodních dohod apod., nebo dobrovolné - kterými jsou údaje o zboží doplněny - obvykle na základě určitých partnerských dohod. Kromě zákonných ustanovení mohou být důležité požadavky stanovené v českých technických normách. Zde je významné podotknout, že nabytím účinnosti zákona 22/1997 Sb.,o technických požadavcích na výrobky (od 1. 9. 1997), je vymezen právní rámec pro technickou normalizaci a přenesena i odpovědnost za výrobek ze státu na toho, kdo výrobek uvádí na trh. Až na výjimky platné do konce r. 1999, jsou všechny české technické normy dobrovolné, což znamená, že není obecně stanovena právní povinnost postupovat v souladu s normami. Technické normy, které jsou citovány v právních předpisech - tj. jejichž respektováním bude vyhověno požadavkům daným příslušnou legislativou, jsou sice nezávazné, ale je snazší je dodržet, než složitěji dokládat, že způsob odlišný od normy vyhovuje legislativním požadavkům. V každém případě je shoda s platnými normami základem důvěryhodnosti každé organizace a představuje určité obecné ? optimální řešení daného případu. Většinou se informace uváděné na obalech a vycházející ze zákonných ustanovení vztahují k balenému zboží. To platí i v případech prohlášení o shodě, kdy se často značkou shody označí obal, avšak tato se vztahuje na výrobek. Jiné značení však může platit přímo pro označený obal. To je i případ značení na obalech v návaznosti na zákon o odpadech č. 125/1998 Sb. o odpadech a Vyhlášky MŽP č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Podle § 18 tohoto zákona jsou výrobci a dovozci zboží povinni uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou metodou informace o způsobu využití nebo zneškodnění oba lů. Jako pomoc a pro zjednodušení byla vypracována norma, ČSN 77 0053 Obaly - Obalové odpady - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem, která stanoví zásady a doporučení pro navrhování pokynů a informací pro nakládání s použitým obalem, uváděných na obalech. Podle § 19 výrobky a obaly musí být označeny pro účely dalšího nakládání s nimi způsobem stanoveným vyhláškou ministerstva. Vyhláška MŽP č. 338/1998 Sb. v oddílu 6, § 16 stanoví, že značení materiálové identifikace se provádí grafickou značkou a číselným nebo abecedním kódem podle ČSN 77 0052. Pokud bude obal sloužit jako přepravní, musí jeho značení odpovídat zvláštním předpisům. ČSN 77 0052 - 2 Obaly - Obalové odpady - Část 2: Identifikační značení pro zhodnocení stanoví základní požadavky na identifikační značení obalů pro zhodnocení obalových odpadů. Identifikační značení sestává z identifikačního kódu a grafické značky, přičemž iden tifikační kódy jsou plně v souladu s Rozhodnutím komise 97/129/EC na zavedení systémů identifikace obalových materiálů. Grafická značka je zatím všeobecně uznávaná a vychází z německých norem vztahujících se na plasty. V Evropě dosud ke sjednocení značky pro zhodnocení a ani dalších značení nedošlo. Jana Lukešová Zdroj: Časopis Enviznačení 1/2000 převzato z elektronické knihovny MŽP www.env.cebin.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů