Pondělí, 22. dubna 2024

Musí být oddělené nakládání s využitelnými složkami KO tak ztrátové ?

Jak tedy zefektivnit způsob odděleného sběru a třídění ?
Musí být oddělené nakládání s využitelnými složkami KO tak ztrátové ?
Po přijetí zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech začal vzrůstat zájem obcí o rozvoj systémů sběru a zhodnocení využitelných složek komunálních odpadů ( KO ). Obce hledaly nejvhodnější způsob, jak oddělit z toku KO využitelné komodity ? každá obec budovala svůj sytém separovaného sběru (různé typy nádob, svozová technika, dotřiďovací linky atd.). Nadšení, které bylo na počátku, střídá skepse plynoucí především z : výrazného poklesu odběratelských cen za vytříděné suroviny zvyšování požadavků na kvalitu dodávané suroviny ze strany odběratele zvyšování cen vstupů do procesu separovaného sběru a třídění Za tohoto stavu stojí mnohé obce před otázkou zda pokračovat ve snahách o zhodnocování využitelných složek KO. Hodnocení odděleného nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu Z pohledu obce je oddělené nakládání s využitelnými složkami KO hodnoceno, jak z pohledu vlivu na ŽP, tak a to, především z ekonomického hlediska. Jaký ekonomický dopad na obecní rozpočet bude mít separovaný sběr, rozhoduje o jeho dalším rozvoji či útlumu. Ekonomické hodnocení separovaného sběru je ve většině případů prováděno porovnáním příjmů a nákladů systému. Zahrnutím pouze těchto položek do ekonomického hodnocení je dosahováno značného zkreslení výsledku. E = P ? N E - ekonomický dopad P - příjmy za prodej vytříděných surovin N - náklady na separovaný sběr Při pohledu na celý proces separace je potřebné brát v úvahu i jeho dopady na nakládání se směsným komunálním odpadem. Tedy zahrnout do hodnocení i úspory vzniklé přesměrováním toku odpadů ze skládky ke zpracovateli. Čímž se negativní ekonomický dopad separace zmírní. E = P + Ú - N Ú ? úspory vzniklé přesměrováním toku odpadu ze směsného KO do separovaného sběru KO. úspory za nerealizovaný svoz směsného KO úspory za nerealizované skládkování. I přesto bude separovaný sběr vykazovat ve většině případů ztrátu. Jak tedy zefektivnit způsob odděleného sběru a třídění ? Pro zodpovězení této otázky je důležité znát požadavky krajních bodů celého systému zhodnocování odpadu. Obce jako producenta KO, tedy i vlastníka využitelných složek obsažených v KO. Na druhé straně požadavky zpracovatele, majícího zájem o určitou komoditu vyskytující se v KO. Požadavky zpracovatele: Materiálové - dodávka definované komodity Kvalitativní - kvalita dodané komodity Množstevní - garance dodání minimálního množství Časové - dodávka dle potřeby Požadavky obce: Obecné - ochrana a zlepšování ŽP Finanční - neztrátovost separovaného sběru Konkrétní opatření úprava materiálových toků - sběr komodit dle požadavků zpracovatele tzn. přejít na sběr definovaných odpadů (materiálově, výrobkově) vliv na: čistotu - frekvence svozu nádob - větší průchodnost dotřiďovací linky - minimalizace odpadů z dotřídění ukládaných na skládku jak toho dosáhnout: cílená propagace - minimální dodané množství dle požadavků zpracovatele vliv na: cenu za surovinu dodanou zpracovateli jak toho dosáhnout: tvorba regionů logistika sběru - maximalizovat využití objemu nádob vliv na: počet obsluh nádoby jak toho dosáhnout: zmenšování objemu odkládaných dutých odpadů - optimalizovat svozové trasy vliv na: počet obsloužených nádob v průběhu svozového cyklu jak toho dosáhnout: analýza zaplnění nádob - maximalizovat využití vozidla vliv na: snížení jednotkových investičních nákladů jak toho dosáhnout: vhodná volba svozové oblasti - tvorba regionu - maximalizovat využití užitné hmotnosti vozidla vliv na: počet obsloužených nádob v průběhu svozového cyklu jak toho dosáhnout: vhodná volba svozového prostředku v závislosti na typu sbírané komodity předúprava odpadu občany - propagace třídění - dotřiďovat sesbírané komodity vliv na: cenu za dodanou surovinu zpracovateli jak toho dosáhnout: dotřídění dle požadavků zpracovatele - využívat dotříďovací kapacity vliv na: snížení jednotkových investičních nákladů jak toho dosáhnout: zajistit dostatečné množství odpadů k třídění - tvorba regionu úprava po třídění - lisování, drcení vliv na: skladovatelnost, dopravní náklady ke zpracování, výkupní ceny jak toho dosáhnout: upravovat dle požadavků - zpracovatele - přepravy ke zpracovateli Z výše uvedeného vyplývá, že cestou ke zefektivnění separovaného sběru a třídění je : regionální řešení separovaného sběru a třídění přejít na sběr definovaných druhů odpadu maximální využívání pořízených investic předúprava vytříděných surovin dle požadavků zpracovatele cílená propagace a práce s veřejností Závěr Optimální velikost regionu a tedy i větší množství vytříděné kvalitní druhotné suroviny, má vliv na snižování jednotkových investiční a fixních nákladů. Velikost regionu se také výrazně projeví na odbytových možnostech vytříděných materiálů. Velikost regionu je limitována kritickou velikostí, kdy úspora z koncentrace je rovna zvýšeným nákladům plynoucím z regionálního řešení. Funkční regionální systém je téměř vždy schopen nakládat s komunálními odpady za výhodnějších podmínek, provozovatelé na obecní úrovni. Ing. Petr BALNER Planeta 99, Odpady-Envibrno Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů