zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

STRUKTURA KRAJSKÝCH KONCEPCÍ PRO HOSPODAŘENÍ S ODPADY

17.06.2000
Odpady
STRUKTURA KRAJSKÝCH KONCEPCÍ PRO HOSPODAŘENÍ S ODPADY
Materiál ze serveru ČEÚ
1. CÍL Cílem koncepcí nakládání s odpady je zpracovat krajské plány hospodaření s odpady a usnadnit tak příslušnému území přibližování k požadavkům vyplývajícím na odpadové hospodářství ze směrnic ES a definovat investiční potřeby daného území. Plán bude vycházet z analýzy stavu odpadového hospodářství a jeho infrastruktury v území. Zpracované koncepce budou sloužit jako podklad pro vypracování plánu nakládání s odpady v České republice. Konzultačním pracovištěm pro koncepce je určen Český ekologický ústav, Informační centrum o odpadech, PhDr. Věra Havránková, tel.: 02/6712 2848, fax: 02/71737721, e-mail: havr@ceu.cz. 2. OBSAH ŘEŠENÍ NÁVRH STRUKTURY KRAJSKÉHO PLÁNU HOSPODAŘENÍ S ODPADY 2.1 ANALYTICKÁ ČÁST 2.1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU KRAJSKÉHO PLÁNU HOSPODAŘENÍ S ODPADY (dále jen KPHO) 2.1.1.1 Východiska pro přípravu KPHO: odpadové hospodářství v principech trvale udržitelného rozvoje (Agenda 21) odpadové hospodářství řešené integrovaně (začlenění všech druhů odpadů a funkčních prvků odpadového hospodářství), respektující potřeby a možnosti kraje, flexibilně (schopnost reagovat na změny) a proaktivně (schopnost předvídat změny) odpadové hospodářství řešené v souladu s požadavky formulovanými předpisy ES a dokumenty zpracovanými při přípravě vstupu do EU uplatnění legislativy ČR a přijatých koncepčních dokumentů (Státní politika ŽP, Národní rozvojový plán: sektorové a regionální priority, regionální rozvojové plány, regionální operační programy) odpadové hospodářství s jasně definovanými cíly (indikátory) a metodami k ověření jejich dosažení odpadové hospodářství navržené s dostatečným časovým výhledem (nejméně 10 let), v návaznosti na vývoj v EU odpadové hospodářství využívající metodu spoluúčasti při tvorbě plánu (např. vytvoření případných pracovních a řídících skupin ? rozhodující subjekty v území ? např. významní původci, současní významní poskytovatelé služeb v OH, asociace, občanská sdružení, státní správa atd.) odpadové hospodářství zpracované na základě ekonomických hledisek a kritérií (princip znečišťovatel platí, nákladově efektivní řešení apod.) 2.1.2 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V KRAJI 2.1.2.1 Vymezení zájmového území Geografická, ekonomická, demografická a sociální charakteristika území, pro které je připravován KPHO, hlavní environmentální problémy území (kraj, chráněná území, poloha, velikost, obyvatelstvo, struktura sídel, hospodářství, průmysl, zemědělství, dopravní infrastruktura, turistika) 2.1.2.2 Zhodnocení existujících koncepčních materiálů a záměrů (okresů, obcí, původců) Aktuální materiály a dokumenty, které mají vazbu na hospodaření s odpady a byly zpracovány k jinému účelu. 2.1.2.3 Množství vznikajících odpadů Přehled produkce odpadů v území s přihlédnutím k problémovým komoditám v následující struktuře : a) v členění podle OKEČ dle skupin OECD (komunální, průmyslové a jiné odpady, odpady z energetiky, čistírenské kaly, z dolování a těžby, stavební a demoliční odpady, odpady zemědělství a lesnictví) b) nebezpečné odpady, ostatní odpady, c) specifické druhy odpadů (nemocniční odpady odpadní oleje, odpady s PCB, použité baterie a akumulátory, zářivky autovraky, pneumatiky, ledničky?), vazba evidenční vykazovací povinnost. Nakládání s obaly. 2.1.2.4 Stávající způsob nakládání s vybranými druhy odpadů dle bodu 2.1.2.3 V současnosti funkční systémy sběru a nakládání s vybranými druhy odpadů např. zavedené systémy sběru baterií, obalů, elektroniky, drobného nebezpečného odpadu, pneumatik, autovraků?v rozsahu přílohy 9A Vyhlášky č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. V případě specifické potřeby území mohou být podrobněji dokumentovány programy nakládání s vybranými druhy odpadů (například komunální odpady, odpady s PCB, odpadní oleje atd.) a uvedeny návrhy na organizační uspořádání, technické řešení, ekonomické zajištění atd. s prioritou předcházení, využívání a zneškodnění. Podíly jednotlivých způsobů nakládání s odpady (využití, zneškodnění) na vzniklém množství. Systémy separovaného sběru. 2.1.2.5 Informace o pohybu odpadů v kraji a přes hranice kraje Informace o konkrétních tocích odpadů od producenta k využití nebo zneškodnění (průměrné tonáže, vzdálenosti apod.) 2.1.2.6 Technická vybavenost území Souhrnné údaje o počtu a kapacitě existujících zařízení, nedostatky současného stavu: - mezisklady, překládací stanice, kompostárny, třídírny, recyklační zařízení, zařízení na fyzikálně-chemické zpracování odpadů, sběrná střediska, recyklační dvory, vybavenost kontejnery na separovaný sběr odpadů, spalovny (plnění emisních limitů), skládky (úroveň jejich zabezpečení) - dostupnost existujících zařízení a jejich kapacita - možnost využití zařízení v sousedních územích - mapa rozmístění zařízení 2.1.2.7 Staré zátěže Souhrnné údaje o uzavřených skládkách (provozovaných na základě zvláštních podmínek podle zákona č. 238/1991, resp. uzavřených před účinností tohoto zákona), případně dalších zátěžích odpadového typu. Zhodnocení míry rizikovosti uzavřených skládek na základě výstupu projektu VaV 530/2/98. 2.1.3. STAV SYSTÉMU ŘÍZENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 2.1.3.1 Státní správa v oblasti s nakládání s odpady Charakteristika konkrétních problémů v kraji vyplývajících z platných předpisů a připravovaných legislativních změn. 2.1.3.2 Postavení samosprávy v systému nakládání s odpady 2.1.3.3 Identifikace soukromého sektoru v oblasti Podnikatelské aktivity v nakládání s odpady, předpokládaný rozvoj, zájmová sdružení a účelové svazy, existující spolupráce - souhrnný přehled - podrobná charakteristika podle způsobů nakládání s odpady 2.1.3.4 Nástroje k řízení nakládání s odpady Stručná charakteristika nástrojů, které má systém k dispozici při ovlivňování účinnosti nakládání s odpady, přednosti a nedostatky, možnosti uplatnění nástrojů v kraji: - identifikace a zhodnocení administrativních nástrojů - identifikace a zhodnocení ekonomických nástrojů (zejm. poplatky, daně apod.) - identifikace a zhodnocení existujících informačních nástrojů - identifikace a zhodnocení existujících nástrojů výchovy a vzdělávání, zřizování koordinačních a poradenských míst - identifikace a zhodnocení ostatních nástrojů (např. dobrovolné dohody) - provázanost koncepce s územním plánováním - vztah krajské koncepce k sektorovým politikám a koncepcím ? vhodná opatření na podporu prevence 2.1.3.5 Definice silných a slabých stránek, příležitostí a rizik současného stavu (např. SWOT analýza) Použití vhodné metody pro definici zásadních pozitiv a rizik současného stavu. 2.1.3.6 Analýza potenciálních finančních zdrojů pro realizaci KPHO Možné finanční zdroje pro realizaci a jejich struktura. 2.1.4. STRATEGICKÉ CÍLE V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 2.1.4.1 Souhrn strategických cílů pro přípravu KPHO na krajské úrovni formulace základních záměrů rozvoje kraje (krajské priority) formulace cílů KPHO a kvantifikovatelných ukazatelů (použít odpovídající indikátory) formulace priorit KPHO, projekce vývoje v kraji a stanovení kritérií pro hodnocení variant prognóza vývoje produkce odpadů specifikace rozdílů současného stavu a cílů 2.2 NÁVRHOVÁ ČÁST 2.2.1. VARIANTY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 2.2.1.1 Základní varianta Základní principy varianty vedoucí ke splnění strategických cílů při respektování státní politiky ŽP a navazujících dokumentů. Ekonomické vyhodnocení, časový postup práce s veřejností (komunikační strategie) prevence vzniku odpadů shromažďování, sběr a svoz recyklace kompostování/anaerobní zpracování centrální zařízení (fyzikálně-chemická úprava, dekompozice, imobilizace, spalování?) skládkování informační a kontrolní systém veřejná správa organizační zajištění provozu KPHO 2.2.1.2 Zpracování dalších variant 2.2.2. ANALÝZA PROVEDITELNOSTI Proveditelnost jednotlivých zpracovaných variant bude posuzována podle následujících bodů: environmentální posouzení ekonomické posouzení sociální průchodnost technické zajištění finanční zajištění analýza rizik návrh postupu realizace KPHO doporučení pro národní plán OH zpracování dokumentace KPHO zhodnocení realizovatelnosti 2.2.3. VÝBĚR VHODNÉ VARIANTY 2.2.4. PROJEDNÁNÍ PLÁNU V KRAJI A JEHO PŘIJETÍ (NEBO JINÁ FORMA AKCEPTACE) 2.2.5. NÁVRH METOD PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE KPHO A STANOVENÍ HARMONOGRAMU AKTUALIZACE 3. FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝSTUPY 3.1 OBECNÁ PRAVIDLA Všechna získaná data (s výjimkou dat ze soukromých zdrojů, která bude poskytovatel považovat za důvěrná, a vymíní si jejich nepředání třetí straně) mohou být použita pro další koncepční práce v oblasti hospodaření s odpady. Tabulky v textu budou označeny legendou a zdrojem dat Text bude předán v tištěné a elektronické podobě v běžných tabulkových a textových editorech. 3.2 DATOVÉ FORMÁTY Text Microsoft Word Tabulky Microsoft Excel Databáze Microsoft Access Grafika GIF (rastry) a CDR (vektory) 3.3 DALŠÍ POŽADAVKY Kódování češtiny Windows 1250 Fonty Times New Roman, Arial 4. VÝSTUPY Průběžné zprávy popisující a dokladující jednotlivé etapy řešení včetně průběhu financování vztaženého k jednotlivým etapám Stručné shrnutí (souhrn) prezentující ve zkrácené podobě dosažené výsledky Závěrečná zpráva (KPOH) popisující naplnění předmětu, cíle a obsahu krajského plánu Uvedené výstupy předloží příjemce podpory ve čtyřech exemplářích 2. OBSAH ŘEŠENÍ NÁVRH STRUKTURY KRAJSKÉHO PLÁNU HOSPODAŘENÍ S ODPADY 2.1 ANALYTICKÁ ČÁST 2.1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU KRAJSKÉHO PLÁNU HOSPODAŘENÍ S ODPADY (dále jen KPHO) 2.1.1.1 Východiska pro přípravu KPHO 2.1.2 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V KRAJI 2.1.2.1 Vymezení zájmového území 2.1.2.2 Zhodnocení existujících koncepčních materiálů a záměrů (okresů, obcí, původců) 2.1.2.3 Množství vznikajících odpadů 2.1.2.4 Stávající způsob nakládání s vybranými druhy odpadů dle bodu 2.1.2.3 2.1.2.5 Informace o pohybu odpadů v kraji a přes hranice kraje 2.1.2.6 Technická vybavenost území 2.1.2.7 Staré zátěže 2.1.3. STAV SYSTÉMU ŘÍZENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 2.1.3.1 Státní správa v oblasti s nakládání s odpady 2.1.3.2 Postavení samosprávy v systému nakládání s odpady 2.1.3.3 Identifikace soukromého sektoru v oblasti 2.1.3.4 Nástroje k řízení nakládání s odpady 2.1.3.5 Definice silných a slabých stránek, příležitostí a rizik současného stavu (např. SWOT analýza) 2.1.3.6 Analýza potenciálních finančních zdrojů pro realizaci KPHO 2.1.4. STRATEGICKÉ CÍLE V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 2.1.4.1 Souhrn strategických cílů pro přípravu KPHO na krajské úrovni 2.2 NÁVRHOVÁ ČÁST 2.2.1. VARIANTY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 2.2.1.1 Základní varianta 2.2.1.2 Zpracování dalších variant 2.2.2. ANALÝZA PROVEDITELNOSTI 2.2.3. VÝBĚR VHODNÉ VARIANTY 2.2.4. PROJEDNÁNÍ PLÁNU V KRAJI A JEHO PŘIJETÍ (NEBO JINÁ FORMA AKCEPTACE) 2.2.5. NÁVRH METOD PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE KPHO A STANOVENÍ HARMONOGRAMU AKTUALIZACE Materiál ze serveru ČEÚ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
EKONOX s.r.o.
11
1. 2022
11.1.2022 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí