Úterý, 16. dubna 2024

Rady spotřebitelům 11 - Reklamace

Informovaný spotřebitel ví ?
Rady spotřebitelům 11 - Reklamace
.... ví, co říkají zákony o reklamacích Pro dobré uplatnění Vašich spotřebitelských práv je potřeba si uvědomovat, co říká zákon. Ten totiž stojí na Vaší straně. Proto zde přinášíme výběr nejdůležitějších částí ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. (ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č.104/1995 Sb. a zákona č. 110/97 Sb.) i s uvedením příslušných paragrafů. "Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb (dále jen ?reklamace?) včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav." (§13) (1) "S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, popřípadě v sídle nebo místě podnikání. (2) v provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamace. (3) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne od uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší Ihůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva,jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit." (§ I9) Dále z občanského zákoníku, Odpovědnost za vady prodané věci (§ 619 - § 627) "(1) Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. (2) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době (záruka)." (§ 619) (2) U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než šest měsíců. Záruční doba přesahující šest měsíců se může týkat i jen některé součástky věci. Prodávající je povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením záruční doby. (3) Prohlášení v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout zániku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. v záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této záruky." (§ 620) "Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou." (§ 622) (1) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet věc řádné užívat. (2) Jde-li o jiné vady neodstranitelné, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci." (§ 623) Převzato z http://www.ecn.cz/spotrebitel/
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů