zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokračování seznamu odpadů

04.12.2000
Odpady
Pokračování seznamu odpadů
zařazených ministerstvem..
zařazených ministerstvem podle § 4, odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 77. Obsahy bachorů hovězího dobytka z jatek 02 02 03 surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití kategorie N dle Katalogu 78. Odpad z lapačů tuků porážkové linky drůbeže a lapolů tuků vlastního zařízení na zpracování drůbežího tuku (Drůbežářský podnik Černožice) 19 08 03 směs olejů a tuků z odlučovačů kategorie N dle Katalogu 79. Odpad z odlučovače elektrické indukční pece na slévárně firmy MORA MORAVIA a.s. byl zařazen jako: 10 02 03 tuhý odpad z čištění plynů kategorie N dle Katalogu 80. Odpady vznikající při sanaci skládky odpadů s.p. DIAMO (laguny Ostramo) a) Vytěžený obsah lagun byl zařazen jako: 05 08 99 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/ Směsný odpad z regenerace olejů b) Odtěžené kontaminované navážky z podloží a hrází a kontaminovaná povrchová rekultivační vrstva navážek byly zařazeny jako: 17 05 01 Zemina a/nebo kameny kategorie O/N 81. Vyčerpané obsahy záchytných jímek myček automobilů (firma RTT, spol. s r.o.) Pokud jsou vyčerpané obsahy jímek předávány ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod, jedná se o nakládání s vodami podle § 8 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách. Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech se podle § 1 odst. 2 na nakládání s odpadními a zvláštními vodami nevztahuje a obsah jímek tedy není odpadem a nezařazuje se podle Katalogu odpadů. Pokud je s vyčerpanými obsahy záchytných jímek myček automobilů nakládáno jako s odpady, nikoliv jako s odpadní vodou, tj. jsou předávány ke zneškodnění na zařízení určené ke zneškodňování odpadů, provozované se souhlasem příslušného okresního úřadu, jehož součástí je i souhlas s provozním řádem tohoto zařízení, potom se tento odpad zařazuje podle Katalogu odpadů jako: 16 07 06 odpad z čištění skladovacích nádrží obsahující oleje kategorie N dle Katalogu 82. Kal z jemného broušení silikátového skla se zařazuje jako: 10 11 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/ kal z broušení skla kategorie O nebo N dle dokumentace původce 83. Voda z odtavovacích nádrží (zpracování a zušlechťování optických skel) Pokud je voda z odtavovacích nádrží odpadní vodou, jak je v žádosti OKÚ Klatovy uvedeno, potom se na nakládání s ní nevztahuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech (§ 1, odst. 1) a nelze ji jako odpad zařadit podle Katalogu odpadů. Podle § 22 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) se za odpadní vody považují mimo jiné vody použité v zařízeních, pokud po použití mají změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Čistírny odpadních vod, které jsou v souladu s § 9 vodního zákona povoleny jako vodohospodářské dílo, jsou zařízení určená k zneškodňování (čištění) odpadních vod, nikoliv odpadů. Je-li tedy voda z odtavovacích nádrží předávána ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod, jedná se o nakládání s odpadními vodami podle § 8 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách. Pokud je s touto vodou z odtavovacích nádrží nakládáno jako s odpadem, nikoliv jako s odpadní vodou, tj. je předávána ke zneškodnění na zařízení určené k využívání, úpravě nebo zneškodňování odpadů, provozované se souhlasem příslušného okresního úřadu, jehož součástí je i souhlas s provozním řádem tohoto zařízení, potom lze tento odpad zařadit podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 337/1997 Sb.) pouze stejně tak, jako kal z broušení skla, a to jako: 10 11 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/ voda z odtavovacích nádrží kategorie O nebo N dle dokumentace původce 84. Odpad biokatalyzátorů polymerního plastového charakteru (MEGA a.s., Stráž pod Ralskem): Použité biokatalyzátory lze zařazovat do skupin a podskupin odpadů podle odvětví a technologií, ve kterých byly nebo budou použity a v nichž jako odpady vzniknou. Z informací uvedených v návrhu vyplývá, že biokatalyzátory budou využívány v různých fermentačních biotechnologických procesech. Pokud to budou procesy výroby a zpracování potravin, bude možné použité katalyzátory zařazovat pod katalogová čísla končící na dvojčíslí ? 99 příslušných podskupin skupiny odpadů 02 00 00. Vznikne-li tedy tento odpad při výrobě alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa), zařadí se v souladu s návrhem původce, jako: 02 07 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/použitý biokatalyzátor kategorie O nebo N dle dokumentace původce Podobně biokatalyzátor, pokud by vznikal jako odpad např. při výrobě a zpracování mléka, by byl zařazen pod katalogové číslo 02 05 99, cukru 02 04 99 atd. 85. Odpadní chladiva R 404 A, vzniklá odsátím z vadného chladicího systému (Linde Frigera spol.s.r.o.) 14 04 02 ostatní halogenovaná rozpouštědla a/nebo jejich směsi kategorie N dle Katalogu 86. Tuhé zbytky po spalování uhlí (Lovochemie a.s.) se zařazují jako: 10 01 01 popel, struska, škvára ze spalování uhlí kategorie O dle Katalogu 87. Vyřazené zboží, původně zabavené celními orgány Zabavené zboží, stane-li se odpadem, nelze zařadit jako jeden samostatný druh odpadu podle Katalogu odpadů, protože tento neobsahuje skupinu ani podskupinu odpadů vzniklých celním orgánům při vyřazení zabaveného zboží. Do skupiny 20 00 00, jak navrhuje OKÚ, jej také nelze zařazovat, protože takto vzniklý odpad nenaplňuje definici komunálního odpadu podle § 2 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech. V případě, že se zabavené zboží stane odpadem, je třeba zařazovat jednotlivé druhy ?bývalého? zboží samostatně pod různá katalogová čísla ve skupinách odpadů, které odpovídají odvětví nebo oboru činnosti, při které by jako odpad vznikaly např. jako znehodnocené výrobky nebo výrobky s prošlou záruční lhůtou. Např.: 1) Cigarety ? podskupina odpad z tabákového průmyslu, se zařazují jako: 02 03 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/vyřazené cigarety kategorie O 2) Kosmetika ? podskupina odpad z VZDP dezinfekčních prostředků a kosmetiky: 07 06 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/vyřazená kosmetika kategorie O 88. Vápenný kal z úpravy důlních vod, vznikající při provozu neutralizační stanice Rudných dolů Příbram - jako: 19 08 04 kal z čištění průmyslových odpadních vod kategorie N dle Katalogu 89. Olejové distribuční transformátory bez obsahu PCB/PCT se zařazují jako: 16 02 05 ostatní vyřazená zařízení kategorie O/N 90. Odpady výrobků Kovochem ? Mníšek pod Brdy 1) Produkt A ? výrobek z receptury č. 121136 2) Produkt B ? výrobek z receptury č. 123030 3) Produkt C ? výrobek z receptury č. 122010 všechny 3 druhy odpadů lze zařadit podle uvážení původce buď jako: 10 12 06 vyřazená forma, je-li odpad kusovitý nebo, je-li spíše prachovité konzistence, jako: 10 12 03 ostatní prach Oba výše uvedené druhy odpadů mají podle Katalogu odpadů přiřazenu kategorii ?O? ? ostatní odpad. Vzhledem k tomu, že jednou z použitých surovin k výrobě produktů, z nichž se stávají uvedené odpady, je nebezpečná látka kryolit, je nutné buď odpadu přímo přiřadit kategorii ?N? a pro účely evidence a ohlašování odpadů uvádět kategorii O/N, nebo požádat pověřenou osobu (§ 4 odst. 4 zákona o odpadech) o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Teprve když tato osoba zjistí, že odpad nemá žádnou relevantní nebezpečnou vlastnost, uvedenou v příloze č.2 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, přiřadit kategorii ?O?. 91. Odpad separovaně sbíraných psích exkrementů zařazuje se jako: 02 01 06 zvířecí trus shromažďovaný odděleně a zpracovávaný mimo místo vzniku kategorie O dle Katalogu Dle našeho názoru, jsou-li psí exkrementy odklízeny spolu se směsným uličním odpadem, zařazují se pod katalogové číslo 20 03 03 ? uliční smetky, kategorie ?O?. Odděleně sebrané psí exkrementy se zařazují pod katalogové číslo 02 01 06, kategorie ?O? dle Katalogu odpadů. V případě, kdy je tento odpad shromažďován odděleně (např. separovaný sběr do speciálních nádob) je nutné v souladu se stanoviskem hygienika hl. m. Prahy č.j. HVOS/1290/4500/95 ze dne 6. 12. 1998, tento separovaný odpad kompostovat nebo spalovat a nádoby s exkrementy vyprazdňovat minimálně dvakrát týdně. 92. Znečištěná hlinka (bentonit), vznikající v potravinářském průmyslu při čištění jedlých tuků a olejů, se zařazuje jako: 02 03 04 surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití kategorie dle dokumentace původce 93. Potraviny s prošlou záruční dobou (potraviny z velkoskladu) se zařazují do skupiny odpadů 02 00 00, tj. jako odpady vzniklé z výroby a zpracování potravin, v členění podle odvětví potravinářského průmyslu do jednotlivých podskupin této skupiny, a to vždy jako druh odpadu ?surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití?, např.: 02 02 03 surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití (ze zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného původu) N dle Katalogu 02 03 04 surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití (ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů atd.) O dle Katalogu 02 05 01 surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití (z mlékárenského průmyslu) O dle Katalogu 02 06 01 surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití (z pekáren a výroby cukrovinek) O dle Katalogu 94. Odpad z čištění odpadních vod z výroby keramiky Zařazuje se jako: 17 01 03 keramika O dle Katalogu 95. Použité insulinové sety produkované občany Zařazuje se jako: 20 01 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/inzulinové sety od občanů kategorie N 96. Odpad z HPL desek Zařazuje se jako: 12 01 05 plast kategorie O 97. Odpad z demontáží aut: a) airbag a přepínač pásů jako: 16 01 99 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/airbag nebo přepínač pásů kategorie O b) papírové vzduchové filtry jako: 16 01 99 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/ papírové vzduchové filtry kategorie O nebo N dle dokumentace původce 98. Odpady vznikající v tiskařství - fotoprůmyslu a) destilační zbytky fotopolymerů jako: 09 01 99 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/destilační zbytky fotopolymerů kategorie O nebo N dle dokumentace původce b) odřezky osvícených fotopolymerů jako: 09 01 99 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/ odřezky osvícených fotopolymerů kategorie O nebo N dle dokumentace původce 99. Odpad z údržby ČS PHM: a) vytěžená zemina znečištěná RL jako: 17 05 01 zemina a/nebo kameny zneč. RL kategorie O/N b) kal z nádrží na ropné látky jako: 16 07 06 odpad z čištění skladovacích nádrží kategorie N Mgr. Věra Dubanská, odbor odpadů MŽP Zdroj: Věstník MŽP 11/2000, Elektronická knihovna MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí