Úterý, 5. prosince 2023

Změna zákona o odpadech

Od 1.1. 2001
Změna zákona o odpadech
1.1. 2001 vstoupil v platnost ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, 132/2000 Sb. Tímto zákonem se novelizují prakticky všechny hlavní složkové zákony v oblasti životního prostředí, zákon o odpadech č. 125/1997 Sb. nevyjímaje, viz dále. ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Čl. XLVI Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 37/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 8 odst. 2 se na konec věty doplňují slova: "ve spolupráci s územně příslušným orgánem kraje v přenesené působnosti". 2. V § 20 odst. 3 poslední věta zní: "Tyto evidence odpadů zasílá každoročně orgánu kraje v přenesené působnosti do 31. května.". 3. V § 20 odst. 3 se za poslední větu vkládá nová věta, která zní: "Orgán kraje v přenesené působnosti tyto evidence odpadů a nakládání s nimi zpracuje v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva a zasílá je každoročně ministerstvu do 30. června běžného roku.". 4. V § 20 odstavec 5 zní: "(5) Každý má právo nahlížet na okresních úřadech a u orgánů krajů v přenesené působnosti do evidence o produkci odpadů, která je zpracovávaná okresními úřady a orgány kraje v přenesené působnosti podle odstavce 3.". 5. V § 22 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: "d) kraje,".Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f). 6. V § 23 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g). 7. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní: "§ 25a Kraj (1) Kraj v samostatné působnosti zpracovává koncepce odpadového hospodářství kraje. (2) Orgán kraje v přenesené působnosti a) vede a zpracovává evidenci odpadů podle § 20 odst. 3 v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva a tuto evidenci zpřístupňuje občanům, b) stanovuje ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů přepravní trasy podle § 8 odst. 2, c) uděluje právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání autorizaci k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 3 odst. 3. (3) Autorizaci uděluje orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož obvodu je činnost provozována.". 8. V § 26 odst. 1 písm. n) se za slova "Ministerstvu dopravy a spojů" vkládají slova "a příslušnému orgánu kraje". 9. V § 34 odst. 2 větě první se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "orgán kraje v přenesené působnosti". 10. V § 35 odst. 1 větě druhé se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti". 11. V § 35 odst. 6 větě první a druhé se slova "ministerstvu" nahrazují slovy "příslušnému orgánu kraje". 12. V § 36 odst. 1 větě druhé se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "příslušnému orgánu kraje" a v poslední větě se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti". 13. V § 36 odst. 2 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti". 14. V § 36 odst. 3 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti". 15. V § 36 odst. 4 písm. f) se slovo "ministerstva" nahrazuje slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti". 16. V § 37 písm. c) se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "příslušnému orgánu kraje". 17. V § 41 odstavec 2 zní: "(2) O odvolání proti rozhodnutí inspekce nebo orgánu kraje v přenesené působnosti rozhoduje ministerstvo. O odvolání proti rozhodnutí okresního úřadu rozhoduje orgán kraje v přenesené působnosti. O odvolání proti rozhodnutí obce rozhoduje okresní úřad.". Aktuální znění odpadového zákona naleznete zde. Aktuální verze ostatních novelizovaných předpisů z oblasti životního prostředí obsahuje software PARAGRAF - registr legislativy životního prostředí.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů