Úterý, 5. prosince 2023

Z rozkladové komise MŽP

Vývoz zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků
Z rozkladové komise MŽP
SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí č. 9/2001 Vývoz zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků k § 2 odst. 1, § 3 odst. 2, § 11 odst. 2 a § 15 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země k vyhlášce č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 334/1999 Sb. ke sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování Zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, které se pro vlastníka stalo nepotřebným a vlastník se ho zbavuje s úmyslem ho odložit nebo které bylo vyřazeno na základě zvláštního právního předpisu, je odpadem, a lze ho tedy v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a podle ustanovení § 15 zákona o odpadech vyvážet, ovšem pouze na základě souhlasu ministerstva. Odůvodnění: Zařízení (lednička, mraznička apod.), které se pro vlastníka stalo nepotřebným a vlastník se ho zbavuje s úmyslem ho odložit nebo které bylo vyřazeno na základě zvláštního právního předpisu, je odpadem (§ 2 odst. 1 zákona o odpadech) a spadá rovněž do okruhu věcí, které se považují za odpad podle přílohy č. 1 zákona o odpadech (položka č. 14 ? výrobky, pro které již vlastník nemá upotřebení /např. vyřazené předměty ze zemědělství, domácností, kanceláří, obchodů/). Vyřazená ?zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků? jsou v Katalogu odpadů zařazena podle jejich původu jako kód druhu odpadu 16 02 03 nebo 20 01 23. Podle ustanovení § 15 zákona o odpadech ?vývoz odpadů, s výjimkou odpadů, které jsou podle tohoto zákona volně obchodovatelným zbožím uvedeným ve vyhlášce ministerstva, je možný pouze na základě souhlasu ministerstva?. Současně je třeba dodržet ustanovení § 11 odst. 2 zákona o odpadech, podle něhož vývoz odpadů vymezených mezinárodní smlouvou (Basilejská úmluva), kterou je Česká republika vázána, je možný pouze za podmínek stanovených touto smlouvou (mj. písemný souhlas státu dovozu) a vývoz nebezpečných odpadů za účelem recyklace do zemí, které nejsou členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), je zakázán. Zákaz vývozu látek a výrobků podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ozonové vrstvy Země se na odpady nevztahuje, a to ani na odpady obsahující chlorfluoruhlovodíky. Přestože se v takovém případě jedná o odpad nebezpečný a podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona o odpadech ?nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též právními předpisy platnými pro výrobky a látky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi?, totéž ustanovení zákona o odpadech dodává ?pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích předpisech k němu stanoveno jinak?. V tomto případě je tedy zákon o odpadech zvláštní úpravou pro nakládání s vyváženými výrobky s obsahem chlorfluoruhlovodíků (odpady), která má přednost před obecnou právní úpravou platnou pro nakládání s výrobky s obsahem chlorfluoruhlovodíků. JUDr. Jiří Šembera, CSc., v.r. ředitel sekretariátu rozkladové komise Věstník MŽP 04/2001 Zdroj: Elektronická knihovna MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů