Středa, 6. prosince 2023

Studentské práce - Odpady na železnici , přeprava odpadů a nakládání s odpady v železničních stanicích

Z http://doprava.odpady.cz/
Studentské práce - Odpady na železnici , přeprava odpadů a nakládání s odpady v železničních stanicích
Na serveru UNIVERZITY PARDUBICE - DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA, který se věnuje tematice Odpadů v souvislosti s dopravou (http://doprava.odpady.cz/) se nachází mimo jiné semestrální práce studentů z předmětu Ž i v o t n í p r o s t ř e d í. S další z nich bychom Vás zde rádi seznámili. Student: Bc.Josef Huryta Semestrální práce, 2000 Obsah práce: Úvod 1. Odpady všeobecně 2. Odpady v železniční dopravě 3. Nakládání s odpady v železničních stanicích 4. Hospodaření s odpady v ŽST Choceň Závěr ÚVOD Problém odpadů je v současné době velice aktuální. Se vzrůstajícím počtem obyvatel naší planety dochází samozřejmě ke zvýšení výroby a spotřeby a tím i k vyšší produkci odpadů. V nedávné době před rokem 1989 byly ekologické stránky při řešení problémů většinou až mezi posledními. Stejné to bylo s problémy při uskladňování a likvidaci odpadů. Snad mezi každými dvěmi vesnicemi byly umístěny černé skládky odpadů. Na skládkách se našlo ledaco, včetně různých rezatých sudů s ?neznámými? chemikáliemi. Stejné to bylo i u skládek větších podniků a firem, kde sice existovaly předpisy, ale ve jménu dobré věci s ideologickým kontextem je dodržovalo pouze minimum podniků. Hospodaření s odpady ve většině případů s odpady značně pokulhávalo za směrem, kterým se mělo ubírat. Tak jako i v jiných oborech, kde se spotřebovává velké množství zdrojů, tak i v dopravě vzniká velké množství různých odpadů různých druhů. V železniční dopravě vznikají odpady na několika místech. Vznik odpadů souvisí s centralizací provozu a s činností, se kterou se jednotlivé oblasti na železnici zabývají. Další problematikou v oblasti železniční dopravy je přeprava odpadů, protože železnice nepřepravuje pouze sebou vyprodukované odpady, ale nabízí přepravu jako službu. Tato semestrální práce poukazuje na problematiku odpadů všeobecně a rozebírá problematiku odpadů v železniční dopravě. Osvětluje podmínky a zásady při přepravě nebezpečných zásilek a odpadů. Zabývá se problematikou odpadů v železničních stanicích. Na konkrétním příkladu železniční stanice Choceň vysvětluje hospodaření a nakládání s odpady ve stanicích. 1.Odpady všeobecně Všeobecné povědomí o problémech odpadů v našem státě je poměrně malé. Kolem lidí jezdí popelářské vozy, člověk občas při svých cestách narazí na nějakou skládku, každý rok při zvyšování cen za svoz popelnic si nepříjemně zanadává - to je asi takový průřezový profil vztahu většiny z nás jako zástupce člověka a odpadů. Naučeni z doby minulé lidé se zkušeností, že dříve se to nějak také udělalo nepovažují vedle problémů typu např. ekonomických problém odpadů až za tak důležitý. K uvědomění si důležitosti problému odpadů stačí, aby byl člověk chvíli odkázán sám na sebe. Například při cestách přírodou daleko od civilizovaných odpadkových košů, kde je nucen člověk uspokojit své potřeby a místo zanechat takové, jaké je našel nastává problém. Při normální spotřebě se ve třech lidech vyprodukuje denně zhruba 1 pytel odpadků ? nastává otázka kam s tím ??. A v tu chvíli si to člověk uvědomí - kolik lidí je nás celkem, jaká asi musí být produkce odpadů, když pouze 3 lidé bez jakékoliv výroby a minimálních vstupů vyprodukují tolik odpadků, jaké jsou asi náklady na odvoz k civilizovaným popelnicím, respektive skládkám, co se děje když jsou plné , kam se to všechno za chvíli bude dávat.......- to je uvědomění si důležitosti vztahu člověk a odpadové hospodářství. Česká republika v současné době prochází ekonomickou krizí. Nedá se tedy říci, že by průmyslová výroba u nás nadprůměrně rostla. Produkce odpadů je u nás ovšem poměrně vysoká. Dle statistické ročenky ČSU bylo v roce 1999 v ČR vyprodukováno celkem 38 mil. tun odpadů. Na jednoho obyvatele připadá tedy zhruba 3,8 tuny odpadu za rok. Z celkové produkce bylo zhruba 21 mil. tun, tedy 55 % různým způsobem upraveno, zneškodněno nebo využito ve vlastním zařízení producenta a 17 mil. tun předáno k likvidaci jiné firmě. Negativním faktorem je skutečnost, že z celkové produkce bylo celých 8,2 mil. tun, tedy asi 22 % odpadu v České republice skládkováno. Náklady na zpracování a na likvidaci odpadů představovali v roce 1999 v České republice 6,1 mld. Kč. Přibližné hmotnostní rozložení odpadu podle druhu je znázorněn v obrázku č.1. S pomalu se rozvíjejícím průmyslem a v návaznosti na to zvyšující se spotřebou nelze předpokládat, že by se množství vyprodukovaného odpadu u nás zmenšovalo. Problémem odpadů je tedy nutno se zabývat a do budoucna se zaměřit na: ? osvětu o tvorbě a produkci odpadů v domácnostech - je nutné provádět různé informační kampaně, kde je třeba se na problém věcí z hlediska likvidace zaměřit již při jejich nákupech, - podporovat výrobu a oběh recyklovatelných obalů, - provádět separaci odpadů již v prvních fázích po provedení spotřeby, - zajišťovat ekologickou likvidaci odpadů dle jejich druhů tak, aby byl dopad co nejšetrnější na životní prostředí, - podporovat a zavádět technologie nové výroby problémových druhů odpadů, např. plastů. 2. Odpady v železniční dopravě Problematiku odpadů v železniční dopravě lze rozdělit do dvou základních skupin: 1) Problematika při přepravě odpadů na železnici. 2) Problematika odpadů vznikajících a vyprodukovaných na železnici, nakládání s nimi a jejich likvidace. 2.1 Přeprava odpadů na železnici Přeprava odpadů na železnici se uskutečňuje podle přepravních předpisů ? Smluvní přepravní podmínky v nákladní dopravě. Dopravce musí dále dodržovat povinnosti uvedené v zákoně o odpadech a v v prováděcích vyhláškách. Zejména nebezpečný odpad z hlediska přepravy může být nebezpečným zbožím. Vnitrostátní podmínky pro přepravu nebezpečného zboží byly upraveny ?Zvláštními podmínky pro přepravu nebezpečného zboží PNZ?. Od 1.7.2000 platí i pro vnitrostátní přepravu plně pouze ?Řád pro mezinárodní železniční přepravu RID?. Nebezpečné zboží - látky a předměty RID jsou dle nebezpečnosti zařazeny do těchto tříd: Třída 1 ? Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou. Třída 2 ? Stlačené, zkapalněné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny. Třída 3 ? Zápalné kapalné látky. Třída 4.1 ? Zápalné pevné látky. Třída 4.2 ? Samozápalné látky. Třída 4.3 ? Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny. Třída 5.1 ? Látky podporující hoření (působící oxidačně). Třída 6.1 ? Jedovaté látky. Třída 6.2. ? Látky způsobilé vyvolat nákazu. Třída 7 ? Radioaktivní látky Třída 8 ? Žíravé látky Třída 9 ? Různé nebezpečné látky a předměty nezařazené do předchozích tříd. V každé třídě jsou v RID vyjmenovány látky a předměty, které do této třídy patří. Po železnici lze přepravovat pouze látky a předměty, které vyhovují podmínkám přepravy dle RID. Nebezpečné látky a předměty mohou být přepravovány pouze jako vozová zásilka a za určitých podmínek jako spěšnina. V RID jsou rovněž uvedeny přesné podmínky přepravy nebezpečné látky, např. zda se smí látka přepravovat pouze v zahřátém stavu, zda může přijít do styku a s jakými látkami, jak musí být nebezpečné zboží baleno, jak musí být označeno atd. Při nakládce a vykládce nebezpečného zboží (odpadů) je nutné rovněž respektovat opatření obecně platných předpisů ochrany životního prostředí, opatření předpisu ČD M32 ? Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami , dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární opatření. Přepravce odpadu, tedy odesilatel je povinen odpad: - zařadit do druhu a kategorie odpadu ve smyslu katalogu odpadů (vyhláška MŽP č.337/1997 Sb.) a u nebezpečných odpadů (N) určit jeho nebezpečné vlastnosti, - odpad zařadit do třídy RID a zabezpečit splnění všech podmínek RID. Dále je odesilatel nebezpečného odpadu (původce) povinen: - Přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list - vyplňuje se v 7 průpisech. Odesilatel si ponechá dopravcem potvrzený list č.1 pro svou evidenci. - Zašle vyplněný evidenční list č.2 okresnímu úřadu příslušnému dle místa přepravy do 10 dnů od zahájení přepravy. - Musí informovat okresní úřad příslušný podle místa zahájení přepravy a Českou inspekci životního prostředí v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí odpadu. - Při přepravě nebezpečného odpadu podléhající zpřísněnému režimu musí informovat okresní úřad nejpozději v den zahájení přepravy. - Dopravce převezme list 3-7 spolu s odpadem. - Příjemce odpadu potvrdí převzetí zásilky od dopravce a zašle list č.3 okresnímu úřadu příslušnému podle místa zahájení přepravy a list č.4 zašle odesilateli odpadu a to do 10-ti dnů od převzetí odpadu. - List č.7 si ponechá pro svou evidenci příjemce odpadu, listy č.5 a 6 si ponechají dopravci. Odesilatel nebezpečného zboží rovněž plně odpovídá za způsob a účinnost provedeného protipožárního opatření loženého odpadu, lehce zápalných obalů atd. Pokud nelze podle kriterií jednotlivých tříd RID jednoznačně zásilku určit, odesilatel musí zajistit u akreditované laboratoře provedení rozboru zásilky ke stanovení vlastností a příslušností ke třídě RID. Důležitým aspektem a mnohdy první nejcennější informací při přepravě nebezpečných zásilek a odpadů je označení zásilky. Zásilky jsou označeny oranžovou obdélníkovou nálepkou přesně daných rozměrů a parametrů, kde je uvedeno číslo nebezpečného zboží a číslice nebezpečnosti. U některého zboží je nařízeno ještě doplnit označení zásilky nálepkou označující nebezpečí ? např. hořlavá látka, radioaktivní látka atd. Označení zásilky je velice důležité pro první identifikaci např. při haváriích , kdy nelze označení vyčíst ihned z přepravního dokladu. Přepravním dokladem při přepravě nebezpečných zásilek a odpadů jsou: - nákladní list pro vnitrostátní přepravu, nebo nákladní list pro mezinárodní přepravu CIM. Pokud se jedná o přepravu dle RID, musí být toto v nákladním listu uvedeno a musí být přesné uvedení dle RID (v RID uvedeno kurzívou), - při přepravě odpadů, které jsou nebezpečné identifikační list nebezpečného odpadu, - při vnitrostátní dopravě odpadů evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, - při dovozu, vývozu nebo tranzitu odpadů evidenční list podle přílohy č.7 vyhlášky MŽP č.338 / 1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Nebezpečné zásilky se přepravují po běžných trasách. Pouze u některých druhů zásilek (např. radioaktivní vyhořelé palivo) se stanoví zvláštní podmínky a trasy pro přepravu. Tyto zásilky jsou poté předem instradovány a sledovány. Velice důležitým okamžikem při přepravě nebezpečných zásilek je přejímka zásilky od odesilatele. Při přejímce je nutné především: - zkontrolovat, zda je zboží připuštěno k přepravě podle podmínek RID, - zda obal zásilky vyhovuje podmínkám, - zda je řádně vyplněn přepravní doklad a obsahuje všechny přílohy, zda je v něm uvedeno přesné označení zboží dle RID, - zda je zboží označeno všemi předepsanými nálepkami a zda vůz není jinak poškozen a vyhovuje přepravě. Při přepravě zejména nebezpečných látek a odpadů, jejichž likvidace vyžaduje vysoké finanční náklady značně převyšující částku dovozného hrozí skutečnost, že odesilatel záměrně uvede nesprávné označení odpadu, nebo vystupuje jako fiktivní firma. Takovýchto případů se již na síti ČD stalo několik . Na tuto skutečnost v současné době již pamatují Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní dopravu, kde je zakotvena povinnost odesilatele předložit při objednávání přepravy výpis z obchodního rejstříku, popřípadě živnostenský list s úředním ověřením mladším než 3 měsíce. V současné době je možné konstatovat, že v přepravě nebezpečných zásilek, zabezpečení přepravy a dodržování souvisejících předpisů při přepravě na ČD dochází ke zlepšování. Velký důraz je kladen na pravidelné školení zaměstnanců ČD přicházejících do styku s přepravou nebezpečných zásilek a současně se upravují vnější i vnitřní předpisy ČD tak, aby podmínky vyhovovali plně legislativě EU. 1.2 Problematika odpadů vyprodukovaných na železnici, uskladnění a likvidace Železniční doprava je obor, ve kterém se při vysoké spotřebě zdrojů produkuje velké množství odpadu. Nelze však v produkci odpadů srovnávat tento obor například s průmyslovou výrobou, kde je produkce odpadů mnohem vyšší. Dle vyjádření generálního ředitelství ČD bylo vyprodukováno v roce 1999 na ČD celkem 125,5 tisíc tun odpadů. Na zneškodnění odpadů byl vynaloženo 67,1 mil. Kč. Z uvedených údajů vyplývá, že se železnice podílí na celkové produkci odpadů zhruba 0,4%, zatímco náklady na likvidaci jsou zhruba 1% celkových vynaložených nákladů. Nakládání s odpady na ČD se řídí především: - zákonem o odpadech č.125 / 1997, - vyhláškou č. 337/ 97 Sb. MŽP, kterou se vydává nový katalog odpadů, - vyhláškou č.338 / 97 Sb.MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, - vyhláškou č.339 / 97 Sb. MŽP o hodnocení nebezpečných odpadů. Při nakládání s odpady je nutno také respektovat ?yyhlášky o nakládání s odpady? jednotlivých místně příslušných městských a obecních úřadů. Zákon č.125/97 Sb. stanoví povinnosti při nakládání s odpady. Mezi nejzákladnější patří: - každý je povinen předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, - s odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a souvisejícími předpisy, - odpady lze upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních k tomu určených, - původce odpadů se může odpadu zbavit pouze způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy. Na každého, kdo převezme odpady od původce, přecházejí povinnosti původce. Ke tvorbě odpadů na železnici dochází z větší míry na výkonných jednotkách a vznik odpadů je specifický dle organizační struktury a činnosti jednotlivé jednotky. Jako příklad vzniku odpadů lze uvést: Výkonné jednotky odštěpného závodu divize dopravní cesty. Na těchto výkonných jednotkách vzniká specifický odpad pro tuto činnost: - železný šrot z větších částí z kolejiště a souvisejících zařízení, - různé problémové elektrosoučástky a části kabeláže ze zabezpečovacího zařízení, jedná se z části o nebezpečný odpad, - odpad železničního traťové svršku, jež je zčásti kontaminován různými látkami. Lokomotivní a vozová depa. Na těchto jednotkách vzniká odpad, který má největší negativní účinky na životní prostředí. Jedná se především o: - různá maziva a látky používané při provozu a údržbě kolejových vozidel, - látky používané při opravách vozidel. Likvidace těchto látek si vyžaduje nejvyšší finanční prostředky. Železniční stanice. Na těchto jednotkách vzniká odpad sloužící především k zabezpečení provozu, přepravy a odpad související s poskytováním služeb. Jedná se především o: - komunální odpad související s pohybem osob, - odpad související s přepravou zásilek - odpad související s běžnou údržbou zabezpečovacího zařízení. 3. Nakládání s odpady v železničních stanicích Struktura řízení a vedení ekologické agendy mezi prvním původcem odpadu -železničními stanicemi a vrcholovým řízením podniku ČD je shodná se strukturálním složením ČD. V oblasti ekologie a odpadů je následující: Ekologové v jednotlivých železničních stanicích vedou agendu a jsou odpovědní za nakládání s odpady v souladu se stanovenými zákony. Jelikož železniční stanice je ve smyslu zákona původcem odpadu, vedou se ve stanicích v souladu s vyhláškou 338 / 97 Sb. : - Hlášení o produkci a nakládání s odpady - vede se pro účely evidence odpadů. Odpady se zařazují podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů. Hlášení se vede zvlášť dle kategorie odpadů. - Identifikační list nebezpečného odpadu - pro každý nebezpečný odpad dle katalogu odpadů se vede identifikační list nebezpečného odpadu, kde je uveden název, zařazení, původce odpadu , fyzikální , chemické , nebezpečné vlastnosti odpadu, bezpečnostní opatření při skladování, opatření při nehodách, požárech, poranění, první pomoc a další důležité údaje. Při vedení dokladů vyplývají ze zákona tyto povinnosti: - evidence odpadů se vede průběžně již při produkci odpadů a je zapisována minimálně 1x týdně, - produkce a případné zneškodnění se vede za každé nákladové středisko odděleně od okresů a každý doklad se odděleně eviduje, - jedenkrát za 1/4 roku do 15. dne následujícího měsíce je produkce odpadu železniční stanice zasílána ekologovi nadřízeného OPŘ Praha ke sledování a monitorování vzniku. Roční produkci odpadů za celý obvod JPO HZS zasílá místně příslušný ekolog na jednotlivé okresy dle místa působnosti za každou jednotku a za každý jednotlivý odpad dle předepsaných náležitostí, vždy do 15.2. následujícího roku. 4. Hospodaření s odpady v ŽST Choceň Železniční stanice Choceň je stanicí řídící 2 kategorie. V současné době má ŽST Choceň zhruba 200 zaměstnanců. Pod správní obvod železniční stanice Choceň nadále spadají tyto stanice a dopravny: - Zámrsk - okres Ústí n.O. - Brandýs nad Orlicí - okres Ústí n.O - Vysoké Mýto - okres Ústí n.O. - Cerekvice nad Loučnou - okres Ústí n.O. - Litomyšl - okres Svitavy Obr. č.2: letecký snímek ŽST Choceň Za celý obvod železniční stanice po stránce ekologie a hospodaření s odpady odpovídá zaměstnanec ve funkci ekolog-referent MTZ. ŽST Choceň je přidělena nadřízenému OPŘ Praha a celý obvod stanice spadá pod JPO HZS Česká Třebová. Oběh odpadů v železniční stanici Choceň je prováděn dle platných zákonů a norem, dle vyhlášek obecních a městských úřadů a dle vnitřního opatření přednosty stanice. Většina odpadu se soustřeďuje v ŽST Choceň, odpad je poté postupně předáván k likvidaci. Žádný odpad není v ŽST Choceň dlouhodobě skládkován. Systém oběhu odpadů je znázorněn v obrázku č.2. Obr. č.2 - systém oběhu odpadu v ŽST Choceň Komunální odpad Komunální odpad je odvážen přímo k likvidaci z jednotlivých stanic. Likvidace odpadů provádí dle jednotlivých míst různé firmy. Frekvenci svozů a cena za jednotlivé svozy odpadů je rozdílná. V tabulce č.1 jsou uvedeny jednotliví dodavatelé služeb v jednotlivých stanicích spolu s počtem odpadkových nádob, počtu svozů za rok a cenou za jednu nádobu a rok. V grafu č.1 je srovnána cena za 1 svoz a 1 nádobu u jednotlivých dodavatelů (výhodnost dodavatele). Tabulka č.1 - dodavatelé služeb v likvidaci a odvozu odpadu Zdroj: interní materiály ŽST Choceň Graf č.1: Cena za 1 svoz a nádobu u jednotlivých dodavatelů V ŽST Choceň se vyprodukuje dle tabulky č.1 zhruba 23 tun netříděného komunálního odpadu a náklady na likvidaci jsou zhruba 8 tisíc Kč. Z poměru ceny a počtu svozů vyplývá skutečnost, že nejvyšší ceny mají dodavatelé, kteří nesídlí v místě výkonu služby (LIKO Svitavy), nejnižší naopak dodavatel OÚ Zámrsk, který sídlí v místě služby a navíc neprovozuje tuto činnost plně na komerčním principu. Ostatní odpad nezařazený jako nebezpečný - Plomby plasty č. 200103 - roční produkce za celý obvod zhruba 50 Kg. Plomby se odesílají k ekologické likvidaci externí firmou do ŽST Břeclav. - ŽST Choceň - popel, struska, škvára - odpad z vytápění tuhými palivy v ústředních kotelnách - likvidují Technické služby Choceň - roční produkce 36 tun. - ŽST Vysoké Mýto - kal z ekologického WC - likviduje vnitropodnikově ČD , SDC, správa budov Choceň - likviduje se vsakováním - roční produkce 120 Kg. Hospodaření s nebezpečným odpadem Nebezpečný odpad se shromažďuje z přidělených stanic pouze v ŽST Choceň. V ŽST Choceň je vybudováno skladiště nebezpečného odpadu s odvětráváním plynů a protipožárním zařízením. Skladiště slouží především k uložení prázdných obalů od mazacího prostředku ?Plantogel?. Ve stanici je vybudována čistící a desinfekční stanice pro čištění a desinfekci vozů (pouze jediná desinfekční stanice v OPŘ Praha). Kal z čištěných vozů je jímán do odpadní jímky. Jedenkrát ročně je kal vybírán a jako nebezpečný odpad zasílán k ekologické likvidaci firmě QUAIL Ingenering s.r.o. České Budějovice. Ostatní nebezpečný odpad skladovaný dočasně v ŽST Choceň, roční produkce odpadu a další nakládání s tímto odpadem je uvedeno v tabulce č. 3. Údaje jsou sestavovány dle hlášení o produkci a nakládání s odpady v ŽST Choceň za rok 1999 a Identifikačních listů nebezpečného odpadu v roce 2000. Za rok 2000 se očekává produkce odpadů zhruba ve stejné úrovni jako v roce 1999. Systém nakládání s odpady v ostatních stanicích je vcelku shodný, jako v ŽST Choceň. Vyjímky souvisí pouze se specifickými činnostmi v jednotlivých stanicích (např. skládka odpadu atd.). Tabulka č.2: seznam nebezpečného odpadu * údaje z roku 1999 ZÁVĚR V současné době dochází v odpadovém hospodářství s ohledem na citlivost k životnímu prostředí k výraznému zlepšení. Postupně se začínají přejímat normy platné v Evropské unii. Tato tendence by měla v oblasti ekologie a odpadového hospodářství s přibližováním se k EU přetrvávat. České dráhy v současné době procházejí reformou. Dochází k pozvolné optimalizaci spojů, k postupnému snižování počtu zaměstnanců a pracovišť ? k racionalizaci práce a technologií. Z tohoto důvodu nelze předpokládat, že by se objem produkce odpadů vyprodukovaných ČD významnou měrou zvětšoval. Naopak lze předpokládat možnost zvýšení objemu přepravy odpadů a nebezpečných zásilek na ČD. S obnovou průmyslu a pozvolným zvyšováním hospodářské produkce dojde k vyšší spotřebě zdrojů a tím i k vyšší produkci odpadů. Tato skutečnost bude klást i vyšší nároky na přepravu těchto komodit. Proto je nutné při hospodaření s odpady na železnici dbát všech normativních ustanovení a důslednou organizací a kontrolou předcházet mimořádným situacím s negativními vlivy na životní prostředí. Ani v budoucnu nelze předpokládat výrazné navýšení. Naopak v současné době prochází České dráhy reformou a dochází k pozvolnému snižování počtu zaměstnanců a pracovišť. Lze tedy předpokládat, že do budoucna se objem vyprodukovaného odpadu v železničních stanicích bude spíše zmenšovat.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů