Úterý, 5. prosince 2023

Nový zákon o odpadech ? nově od 1. 1. 2002.

Stručný výtah
Nový zákon o odpadech ? nově od 1. 1. 2002.
Právní úprava nakládání s odpady byla na území našeho státu v podstatě vytvořena až po roce 1989. První právní předpis byl vydán v roce 1991 a pak nahrazen stávajícím zákonem č. 125/97 Sb. Ani tento zákon se však neukázal jako ideální, respektive plně vyhovující požadavkům praxe Evropské unie. Parlament ČR se usnesl dne 14. 6. 2001 vydat nový zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.), který je přizpůsobený evropským právním předpisům a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2002. Chceme jen stručně popsat změny, které se budou týkat všech. Zákon zvýhodňuje využívání odpadů před likvidací. Prioritou se stává recyklace, na pomyslné předposlední příčce má stát spalování a na poslední skládkování. Zůstává i nadále povinnost předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a pokud vznikne, tak se musí roztřídit tak, aby mohl být dále využit. Nově se stanovuje vypracovat do konce roku 2002 plán odpadového hospodářství (na dobu 10let) na úrovni státu a pak kraje. Tam bude provedeno vyhodnocení současného stavu včetně bilance, stanoveny cíle a postupy pro předcházení vzniku odpadu, zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady, podíl recyklace, podíl ukládání na skládku a maximální podíl organické složky ve hmotě ukládané do skládky. Plán bude vypracován i většími obcemi (Jeseník) a bude se přizpůsobovat plánu kraje a státu. Od roku 2003 se stanovuje povinnost zpětného odběru některých výrobků (minerální oleje, akumulátory, baterie, články, pneumatiky a chladničky). Povinnost zpětného odběru mají ti , co výrobek vyrábí nebo dováží. Poslední prodejce bude povinen při prodeji výrobků, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, bude povinen tyto použité výrobky odebrat přímo v provozovně. Obce stanoví obecně závaznou vyhláškou systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, dále určí místa k odkládání komunálního odpadu, zajistí místa pro odkládání nebezpečného odpadu nebo zajistí minimálně 2x ročně mobilní sběr. Další úpravou je zvýšení poplatku za uložení komunálního odpadu na skládku o 300% (v roce 2001-50 Kč/t, v roce 2002 - 200 Kč). V důvodových zprávách při projednávání tohoto nového zákona je uváděno, že jde o ekonomický nástroj ovlivňující nežádoucí produkci odpadu. Myslíme si, že půjde o zbytečné navýšení ceny za likvidaci komunálního odpadu a prospěch budou mít pouze obce, na jejiž území se nachází skládka. Dále se zvyšuje poplatek na budoucí rekultivaci skládky z nynějších 60 Kč /t na 100 Kč/t. Těmito úpravami se navýší cena skládkovného o 190 Kč/t, aniž by dodavatel služby provádějící svoz, měl z tohoto nějaký prospěch. V části třinácté je popsána změna zákona o místních poplatcích, kde se stanovuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ten platí pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt. Za domácnost může poplatek odvádět společný zástupce, za rodinný nebo bytový dům vlastník nebo správce. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí. Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci. Sazbu poplatku tvoří částka až do 250 Kč/rok za osoby trvale bydlící v obci a částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až do 250 Kč/rok za osobu. K tomuto zákonu budou ještě vydány prováděcí předpisy, které budou podrobně specifikovat některá ustanovení. Touto právní úpravou přejdou od příštího roku všechny obce na poplatky a záleží nejvíce na občanech, jak nakládají s odpady a kolik za ně platí. Nový zákon přináší další podmínky jak nakládat s odpady a vše směřuje k tomu, aby jich bylo co nejméně a pokud vzniknou, tak je třeba je rozdělit na to, co lze dále využít a až potom zbytek likvidovat na skládce. Dne 26.6.2001 Prejda Jan ? vedoucí střediska odpadového hospodářství TS Jeseník a.s.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů