Středa, 29. listopadu 2023

Z rozkladové komise III

K ukládání odpadů na skládky
Z rozkladové komise III
20. SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí, č . 5/2001 K ukládání odpadů na skládky k § 4 odst. 3 zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k § 8, § 1 0 a příloze č . 5 vyhlášky č . 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Ustanovení § 10 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady je třeba vyložit tak, že se týká pouze odpadů složených výhradně z látek uvedených ve skupině D přílohy č . 5 této vyhlášky. Vznikne-li úpravou odpadů tam uvedených odpad nový, tam neuvedený, lze takové odpady ukládat na skládky podle obecného ustanovení § 8, nikoliv ustanovení § 1 0 citované vyhlášky pro vybrané druhy odpadů. Totéž platí pro odpady ve skupině D přílohy č . 5 vyhlášky uvedené, u kterých však původce stanoveným způsobem prokáže, že tento odpad nemá nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č . 2 zákona o odpadech. (Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 30. 1 . 2001, č .j. M/1100102/0 , SRK/55/R-11027/01) Rozhodnutím ze dne 26. 5. 2000 ministerstvo zrušilo rozhodnutí České inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP?) ze dne 1 3. 3. 2000 a věc vrátilo prvoinstančnímu orgánu k novému projednání a rozhodnutí. ČIŽP uložila společnosti pokutu podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech za zbavení se odpadu způsobem, který je v rozporu se zákonem. Dne 11 . 11 . 1999 totiž pracovníci ČIŽP provedli u společnosti kontrolu zaměřenou na zjištění vlastností konečného produktu provozované technologie ? upraveného odpadu, který společnost zařazuje pod katalogové číslo 190301. Kontrolou bylo zjištěno, že mezi vstupními odpady do použité technologie byl i odpad katalogové číslo 190201 ? kal ze srážecích procesů. Krom tohoto odpadu společnost solidifikací upravovala i odpad katalogového čísla 190804 kal z čištění průmyslových odpadních vod. Z hlášení o produkci a nakládání s odpady v roce 1999 pak vyplývá, že společnost upravené odpady zneškodnila uložením na skládce odpad S III v obci K. Dle názoru ČIŽP měly být odpady upravené solidifikací uloženy na skládku S IV, nikoliv na skládku S III, neboť vstupními odpady do proces úpravy jsou dva druhy odpad (katalogové číslo 190201 a 190804), které jsou výslovně uvedeny ve skupin D přílohy č . 5 vyhlášky č . 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen ?vyhláška?), a musí být tedy v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky uloženy pouze na skládku odpovídající o jeden stupe vyšší třídě vyluhovatelnosti, než do které byly zařazeny po své úpravě. U odpadů po jejich úpravě solidifikací přitom byla zjištěna třída vyluhovatelnosti vyšší než II. Ministerstvo v řízení o odvolání tento právní názor ČIŽP potvrdilo, přičemž doplnilo, že na prokázaném porušení povinnosti nic nemění ani tvrzení společnosti, že po solidifikaci vznikl nový odpad zařazený pod katalogové č . 19030 . Ministerstvo dále uvádí, že v daném případě šlo nepochybně o odpady, které byly před svou úpravou uvedeny v příloze 5D vyhlášky. Podle ustanovení § 10 vyhlášky mohly být tedy uloženy pouze na skládce odpovídající o jeden stupe vyšší třídě vyluhovatelnosti, než jaké po úpravě dosahují. Ministerstvo nicméně rozhodnutí prvoinstančního orgánu zrušilo a věc mu vrátilo k novému projednání a rozhodnutí s tím, že neshledalo dostačujícím odůvodnění výše pokuty. Dopisem ze dne 31. 5. 2000 podala společnost podnět k přezkoumání rozhodnuti ministerstva mimo odvolací řízení ve smyslu ustanovení § 65 správního řádu. Nesouhlasí s právním názorem vysloveným v rozhodnutích správních orgánů obou stupňů a odvolává se na námitky v odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí. Zde uvádí, že na skládku S III Košťálov nebyl uložen žádný z odpadů uvedených v příloze 5 D vyhlášky, ale odpad nový ? 190301, tedy odpad stabilizovaný, solidifikovaný hydraulickými pojivy, kategorie N. Tento odpad byl posouzen a na základě splnění podmínek osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností uložen na skládce odpovídající jeho třídě vyluhovatelnosti, tj. na skládce skupiny S III. Zdůrazňuje, že odpad 190301 , odpad stabilizovaný, solidifikovaný hydraulickými pojivy v příloze 5D vyhlášky uveden není a bylo s ním nakládáno v souladu s provozním řádem a s osvědčením o nebezpečných vlastnostech odpadu. Ministr životního prostředí změnil rozhodnutí ministerstva ze dne 26. 5. 2000 v tom smyslu, že rozhodnutí ČIŽP ze dne 13. 3. 2000 se ruší a řízení se zastavuje, protože odpadl důvod řízení zahájeného z podnětu správního orgánu. Z odůvodnění: Podle ustanovení §0 vyhlášky je seznam vybraných druhů odpadů, které smějí být přijímány na skládky pouze ve stabilizovaném stavu, uveden ve skupin D přílohy č . 5 vyhlášky. Tyto odpady lze přijímat pouze na skládky odpovídající vždy o jeden stupeň vyšší třídě vyluhovatelnosti, než do které byly odpady zařazeny po své úpravě nebo v kontejnerech a nádobách podle § 9. Je pravda, že vstupními komponenty byly v daném případě kaly ze srážecích proces a kaly z čištění průmyslových odpadních vod, které jsou zařazeny do skupiny D přílohy č . 5 vyhlášky, nicméně tyto odpady nebyly upravovány samostatně, nýbrž spolu s dalšími složkami. Citované ustanovení § 10 vyhlášky je přitom třeba vyložit tak, že se týká pouze odpadů složených výhradně z látek uvedených v příslušné příloze vyhlášky. Pokud byly předmětné kaly upravovány spolu s dalšími složkami, které se v nich nacházely, vznikl v důsledku úpravy nový produkt, jenž je třeba posoudit z hlediska existence nebezpečných vlastností podle ustanovení § 4 zákona o odpadech. Ustanovení § 10 vyhlášky tedy přísluší vykládat v souvislosti s ustanovením § 4 zákona o odpadech, konkrétně s odstavcem 3 tohoto paragrafu, tedy jestliže původce odpad stanoveným způsobem prokáže, že tento odpad nemá nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č . 2 zákona, není povinen dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady. I v tomto případě jsou však chráněny zájmy životního prostředí, nebo původce je povinen trvale kontrolovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá, a zjistí-li, že odpad má některou z nebezpečných vlastností, je povinen nakládat s odpadem jako s nebezpečným. Ve shora uvedeném smyslu je třeba posuzovat i předmětnou záležitost. Úpravou vzniklý odpad byl posouzen jako odpad nový ? katalogové číslo 190301, odpad stabilizovaný, solidifikovaný hydraulickými pojivy. Tomuto odpadu pak bylo vydáno osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností. S ohledem na tuto skutečnost není společnost v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 zákona o odpadech povinna dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady, a takové odpady může ukládat na skládky podle ustanovení § 8 vyhlášky, nikoliv podle ustanovení § 10 vyhlášky. Ze spisových materiálů vyplývá, že v daném případě byl odpad uložen na skládce odpovídající jeho třídě vyluhovatelnosti, což je zcela v souladu s ustanovením § 8 citované vyhlášky. Zdroj: Věstník MŽP č. 6/2001
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů