Úterý, 5. prosince 2023

Nový zákon o odpadech - základní změny hospodaření s odpady

celkem rozsáhlý komentář
Nový zákon o odpadech - základní změny hospodaření s odpady
Nový zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., schválený dne 15. května 2001 Parlamentem ČR, upravuje problematiku odpadů s ohledem na legislativu Evropských společenství. Jeho příprava byla součástí rozsáhlého vyjednávacího procesu s Evropskou unií v kapitole 22: Životní prostředí. Přijetí tohoto zákona jistě přispělo k úspěšnému ukončení vyjednávání o této kapitole, která byla dne 1. června 2001 předběžně uzavřena udělením přechodného období v oblasti odpadů pro recyklaci obalů z plastů a znovuvyužití všech druhů obalů do 31. 12. 2005. (Samostatný zákon o obalech byl 6. června 2001 schválen ve vládě ČR.) Kvalitativní obsah zákona o odpadech je stanoven jeho základními cíli. Zákon svými právními normami vytváří především předpoklady pro předcházení vzniku odpadů, nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. Oproti stávajícímu zákonu č. 125/1997 Sb. přesněji vymezuje vztahy subjektů, které působí v oblasti odpadového hospodářství. Zohledňuje současně úlohu nových subjektů veřejné správy, vyšších územních samosprávných celků (krajů), stanovením jejich pravomocí a působností a vazbami na ostatní orgány státní správy a samosprávy. Změny nového zákona oproti stávajícímu zákonu lze soustředit do dvou oblastí. Jde zejména o úpravy vedoucí k odstranění nedostatků současné platné legislativy, které se projevily během jejího fungování v praxi, a zajištění plné kompatibility s legislativou ES. Zásadní úpravy byly provedeny především v definicích pojmů: Využívání a odstraňování odpadů - definice zahrnují činnosti taxativně vyjmenované v přílohách zákona č. 3 a 4 (v souladu s přílohami rámcové směrnice ES o odpadech). Pojmem ?odstraňování? byl nahrazen pojem ?zneškodňování? v souladu s převzetím zmíněných příloh, kde pod činnosti odstraňování jsou zahrnuty i způsoby úpravy odpadu a jeho skladování před jeho konečným odstraněním. Oprávněná osoba: Z důvodu potřeby vyloučení zbytečných ?překupníků odpadů? byly jasně a úžeji než v zákoně 125/1997 Sb., v platném znění vymezeny subjekty, které mohou (jsou oprávněny) převzít odpad do svého vlastnictví (K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo která je provozovatelem zařízení podle § 14 odstavec 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec). Navíc jsou v návrhu zákona definovány pojmy: odpadové hospodářství, zařízení, shromažďování, sběr a výkup, materiálové a energetické využití odpadů. Ze zákona č. 125/1997 Sb. bylo vypuštěno ustanovení § 3 odst. 3 - systém autorizace pro nakládání s vybranými druhy nebezpečných odpadů. Nakládat s nebezpečnými odpady bude podle nového zákona o odpadech možné pouze se souhlasem příslušného orgánu státní správy, přičemž ochranu životního prostředí při nakládání se zvlášť nebezpečnými odpady je možné zabezpečit stanovením přísnějších podmínek pro udělení tohoto souhlasu a není nutné zavádět zvláštní systém autorizace. Rovněž tak se počítá s novelou trestního zákona, která by měla postihnout některé případy nakládání s nebezpečnými odpady v rozporu se zákonem. Část třetí - Povinnosti při nakládání s odpady (§ 10 ? 24) byla doplněna o ustanovení § 10, dotýkající se předcházení vzniku odpadů (stanoveny byly povinnosti pro výrobce a dovozce zboží s cílem omezit vznik odpadů, zvláště pak nevyužitelných) a § 11 ? přednostní využívání odpadů, kde je stanovena hierarchie nakládání s odpady v souladu se Směrnicemi ES. Hlavním cílem nového zákona nadále zůstává stanovení a dodržování pravidel pro nakládání s odpady. V nich se zcela zřetelně podporuje využívání odpadů před jejich pouhým odstraněním, zejména pokud jde o ukládání odpadů na skládky. Obecné povinnosti při nakládání s odpady (§ 12) byly doplněny o: a) nakládání s odpady pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených b) ustanovení jasně vymezující, komu je možné odpady předat do vlastnictví a povinnost původce ověřit si, že odpady jsou předávány pouze osobě k tomu oprávněné c) zákaz ředění a míšení nebezpečných odpadů pro účely skládkování; pro jiné účely povoleno jen se souhlasem OkÚ, nezpůsobí-li ohrožení ŽP a zdraví lidí a je-li jeho účelem splnění požadavků technologie zpracování odpadů Samostatným ustanovením (§ 13) bylo ošetřeno balení a označování nebezpečných odpadů v souladu s předpisy EÚ, zákonem o chemických látkách a přípravcích a mezinárodními úmluvami ADR, RID. Souhlasy Vzhledem k tomu, že rámcové Směrnice ES k odpadům a k nebezpečným odpadům požadují povolení a registraci všech činností nakládání s odpady (kromě výjimek pro původce zneškodňující vlastní odpady ve vlastních zařízeních), bylo nutné v rámci harmonizace našich předpisů s legislativou ES rozšířit množství souhlasů vydávaných k nakládání s odpady podle zákona č. 125/1997 Sb. (především o souhlas orgánu kraje v přenesené působnosti k provozu zařízení k využívání, sběru a výkupu všech odpadů ? nikoliv jen nebezpečných jako v zákoně 125/1997 Sb., v platném znění, dále o souhlasy okresních úřadů k ředění a míšení nebezpečných odpadů). V souladu s požadavkem směrnic ES se zavádí pro původce a oprávněné osoby, které splňují podmínky stanovené zákonem, povinnost určit odpadového hospodáře, prostřednictvím kterého zajišťují odborné nakládání s odpady. Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů (§ 21) V souladu se Směrnicí ES ke skládkování odpadů byly doplněny povinnosti provozovatelů skládek o povinnosti: - zabezpečit následnou péči o skládku nejméně po dobu 30 let, - archivovat evidenci uložených odpadů po celou dobu provozu a následné péče o skládku, - ukládat na skládku pouze odpady upravené (kromě odpadů uvedených v prováděcím předpisu a odpadů, u kterých nelze dosáhnout snížení jejich objemu nebo nebezpečných vlastností). Zvláštní ustanovení pro spalování odpadů (§ 22, 23) Protože spalování odpadů může být podle příloh Směrnice 75/442/ES a příloh č. 3 a 4 návrhu zákona jak jejich odstraňováním (D 10, D 11), tak jejich energetickým využitím (R 1), bylo třeba stanovit podmínky, při jejichž splnění je spalování odpadů považováno za jejich energetické využití: 1) Za energetické využití odpadů se spalování odpadů považuje pouze tehdy, jestliže použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se použije pro potřebu vlastní nebo dalších osob nebo odpady se použijí způsobem obdobným jako palivo nebo jako podpůrné palivo v zařízeních na výrobu energie nebo materiálů za podmínek stanovených právními předpisy k ochraně ovzduší. (2) Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky spalování uvedené v odstavci 1, jsou zařízeními k odstraňování odpadů. V souladu se specificky zaměřenými Směrnicemi ES, stanovujícími požadavky na nakládání s jednotlivými druhy odpadů, zasluhujícími zvláštní pozornost či specifické podmínky nakládání s nimi, byla do návrhu zákona nově zařazena: Část čtvrtá ? Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, která obsahuje v § 25 ? 37 požadavky na nakládání s: a) polychlorovanými bifenyly a terfenyly a zařízeními je obsahujícími, b) odpadními oleji, c) bateriemi a akumulátory, d) kaly z čistíren odpadních vod, e) odpady z výroby oxidu titaničitého, f) odpady azbestu g) autovraky. Nakládání s těmito vybranými výrobky, zařízeními a odpady jsou upraveny v zemích EU samostatnými směrnicemi. Zákon tyto směrnice v plném rozsahu přejímá a v této části upravuje vztahy, které nejsou řešeny v jiných částech zákona. Podrobnosti technického charakteru vyplývající ze směrnic ES budou upraveny prováděcími právními předpisy. Část šestá ? Vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů a zařízení (§ 39 až 40) Oproti zákonu č. 125/1997 Sb. byla tato část v souladu se Směrnicemi ES rozšířena o: a) ohlašování shromažďovacích a sběrových míst a skladů všech odpadů obcemi a osobami oprávněnými ke sběru a výkupu odpadů (§ 39, odst. 5) b) vedení evidence a ohlašování látek a zařízení s PCB c) vedení evidence a ohlašování všech souhlasů a jiných rozhodnutí, vydaných okresními úřady a orgány krajů v přenesené působnosti d) vypracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru a její zasílání MŽP e) povinnost archivovat evidenci nejméně 5 let. Část sedmá - Plány odpadového hospodářství (§ 41 až 44) Institut plánu odpadového hospodářství je zaveden na základě požadavku směrnice ES. Jedná se o návrat k institutu tzv. programů odpadového hospodářství, které byly u nás zavedeny zákonem č. 238/1991 Sb., o odpadech, a následně zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, zrušeny a novelou zákona č. 37/2000 Sb. znovu zavedeny. Plány odpadového hospodářství bude zpracovávat ministerstvo, kraje v samostatné působnosti a původci odpadů (včetně obcí). Povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství je pro původce odpadů omezena množstevním limitem (10 t produkovaných nebezpečných odpadů za rok a 1000 t ostatních odpadů za rok). Část devátá ? Dovoz, vývoz a tranzit odpadů (§ 53 až 65) Problematika dovozu, vývozu a tranzitu odpadů je řešena plně v souladu s příslušným nařízením Rady (EHS) č. 259/1993 ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/1997 a 2408/1998 a navazujících předpisů ES, zejména nařízení Komise č. 1547/1999, které implementují závazky Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (včetně její změny a přílohy VII), a rozhodnutí Rady OECD C(92)39/FINAL o pohybu odpadů určených k operacím využití přes hranice států. Úprava řeší především procedurální stránku, která musí být ve všech dotčených státech stejná. Postup při dovozu, vývozu a tranzitu odpadů podle tohoto nařízení ES a Basilejské úmluvy je v ČR uplatňován již podle stávající právní úpravy. Tato ustanovení zákona jsou legislativně-technicky zpracována jako samostatná část zákona, která bude ke dni vstupu ČR do EU zrušena s výjimkou ustanovení týkajících se státní správy v této oblasti. Nejdůležitější změnou oproti úpravě zákonem č. 125/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zavedení povinnosti krytí každého dovozu, vývozu a tranzitu odpadů finanční zárukou nebo pojištěním odpovídajícím nákladům nutným k pokrytí zpětného dovozu a zneškodnění a povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Část jedenáctá ? Výkon státní správy (§ 71 až § 81) Nově (oproti dosavadní právní úpravě odpadového hospodářství) jsou do soustavy správních úřadů vykonávajících veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství zařazeny i Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, orgány ochrany veřejného zdraví a kraje. Návrh zákona svěřuje kompetence jak krajům, tak okresním úřadům, neboť v době předpokládaného nabytí účinnosti zákona o odpadech, by oba tyto orgány měly fungovat vedle sebe. Změny poplatků stávajícího zákona podle nového zákona o odpadech Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, zavedl dva druhy poplatků. V části druhé ? ?Povinnosti při nakládání s odpady? v § 10 Poplatek za komunální odpad a v čás-ti sedmé ?Poplatky? v § 29 ? 31 Poplatky za uložení odpadů. Zákon umožňuje, aby obec v samostatné působnosti vydala obecně závaznou vyhlášku, ve které by stanovila místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Současně může touto vyhláškou stanovit výši poplatku za komunální odpad a způsob jeho výběru. Poplatek za komunální odpad podle nového zákona o odpadech je změnou zákona o místních poplatcích koncipován jako místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vymezení okruhu povinných subjektů, fyzických osob ? poplatníků, je totožné se stávajícím zákonem, pokud jde o osoby trvale se zdržující v obci. Nový zákon však zavádí novou povinnost osob vlastnících stavby k individuální rekreaci, které by měly platit poplatek ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Sazba místního poplatku za komunální odpad je tvořena ze dvou částek: a) částka až 250 Kč/kalendářní rok za osobu trvale bydlící v obci jako základní b částka až 250 Kč/kalendářní rok za osobu, která má v obci trvalý pobyt, stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu; obce v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. Poplatky za uložení odpadů Poplatky za uložení odpadů jsou upraveny ve stávajícím zákoně v části sedmé § 29 ? 31, v novém zákoně v části osmé § 45 ? 48. Oba zákony vytvářejí poplatek za uložení odpadů ze základní a rizikové složky, přičemž v obou zákonech je základní složka příjmem obce a riziková složka příjmem Státního fondu životního prostředí. Neplacení poplatků za uložení odpadů předpokládají oba zákony v případech, kdy odpad slouží k technickému zabezpečení skládky v souladu s projektem a provozním řádem skládky. V novém zákoně § 45 odst. 3 je vymezením pojmu ?technologický materiál? omezena možnost obcházení zákona. ?Technologickým materiálem není odpad, který je ukládán nad rámec projektu určujícího nezbytné množství?. Rozdíly výše základních a rizikových poplatků za ukládání odpadů podle obou zákonů jsou ovlivněny především úvahou o ekonomickém působení na původce odpadu k činnosti předcházející vzniku odpadů a v druhé řadě růstem cen při nakládání s odpady. Sazba základního poplatku za ukládání odpadů podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech Kč/t Kategorie odpadu 1998 1999 ? 2000 2001 - 2002 2003 a dále Nebezpečný 200 250 350 450 Komunální a ostatní 20 30 50 80 Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpečných odpadů Kč/t Kategorie odpadu 1998 1999 ? 2000 2001 - 2002 2003 a dále Nebezpečný 300 500 750 1000 Sazba základního poplatku za ukládání odpadů podle návrhu nového zákona Kč/t Kategorie odpadu 2002 až 2004 2005 až 2006 2007 až 2008 2009 a dále Nebezpečný 1100 1200 1400 1700 Komunální a ostatní 200 300 400 500 Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpečných odpadů Kč/t (kalendářní rok) Kategorie odpadu 2002 až 2004 2005 až 2006 2007 až 2008 2009 a následující léta Nebezpečný 2000 2500 3300 4500 Kombinací administrativních a ekonomických nástrojů se bude postupně omezovat skládkování odpadů. V návaznosti na schválený zákon o odpadech, který má účinnost od 1. 1. 2002, jsou v konečné přípravě navazující prováděcí předpisy: - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, - Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, - Vyhláška o nakládání s PCB, - Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Přijetí výše uvedených vyhlášek se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2001 s účinností od 1. 1. 2002. Souběžně se připravují metodické pomůcky pro aplikaci nových právních předpisů pro hospodaření s odpady, které budou popsány v některém z příštích čísel Zpravodaje. RNDr. Vlastimila Mikulová, ředitelka odboru odpadů MŽP Zdroj: Zpravodaj MŽP 7/2001 Převzato z Environmentální knihovny MŽP www.env.cebin.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů