Úterý, 5. prosince 2023

Zákon o odpadoch vytvára nové možnosti

Od sousedů
Zákon o odpadoch vytvára nové možnosti
Od 1. júla tohto roku nadobudol účinnosť nový zákon o odpadoch. Na rozdiel od predchádzajúceho je dnes za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedná každá fyzická, či právnická osoba, ktorá ho produkuje. Mestá a obce majú možnosť sa rozhodnúť, či budú tuhý komunálny odpad separovať, alebo nie. Napriek tomu, že separovaný zber na Slovensku nielenže nie je ekonomicky efektívny, ba dokonca stratový, je to forma, ako predchádzať znižovaniu životnosti terajších skládok a budovaniu nových, ktorých výstavba je finančne veľmi náročná. Životnosť skládok sa na Slovensku odhaduje zhruba na 20 rokov. I keď sa na výklad zákona ešte čaká, jeho schválenie prijalo pozitívne aj Združenie organizácií verejných prác (ZOVP) SR. Jeho prezident Ing. Vladimír Fábry na margo separovaného zberu konštatoval, že mnohé obce a mestá na Slovensku zbierajú a triedia druhotné suroviny. Poblém je však s ich následným odpredajom, či už zberným surovinám alebo iným odberateľom. Stáva sa, že tony zlisovaného papiera, kartóny ostávajú v skladoch. Nízka výkupná cena, 2 Sk za kg, ani zďaleka nepokrýva náklady na zvoz, dotriedenie a následné expedovanie. Niektoré organizácie, ktoré z ekonomických dôvodov prerušili separovaný zber, sa však k nemu opätovne vracajú. Napríklad od 1. januára tohto roku ho obnovili aj vo Verejnoprospešných službách (VPS) Vysoké Tatry. Ich riaditeľ V. Fábry potvrdil, že v odpadovom hospodárstve sa pracuje veľmi ťažko, lebo nemajú žiadne iné zdroje len vlastné. Sú príspevkovou organizáciou mesta Vysoké Tatry, ktoré nemá prostriedky na vykrývanie straty. Čiastočne to znášajú obyvatelia tým, že cena za žetón je o niečo vyššia, než sú náklady na likvidáciu TKO. Tieto zvýšené náklady by mali pokryť separovaný zber. Stredisko však zaznamenalo stratu okolo 200-tisíc Sk, a to z dôvodu nákladov na pohonné hmoty, mzdy pracovníkov, elektriku a pod. Tržby zo separovaného zberu nie sú takmer žiadne, lebo odpad je zatiaľ na sklade. Za najväčšie problémy označil plasty. Chcú sa preorientovať vyslovene na PET fľaše. Otázkami, ktoré komplikujú separovaný zber, sa zaoberala i Rada Združenia organizácií verejných prác SR a jednotlivé pripomienky zakonponuje do správy pre pripravovaný materiál o stave odpadového hospodárstva SR. ZOVP sa zaujíma aj o recyklačný fond, ktorý v procese schvaľovania zákona vyvolal viacero kontroverzných diskusií. Prejavilo záujem mať v orgánoch recyklačného fondu svojho zástupcu. Očakávajú, že tak právnické, ako aj fyzické osoby budú môcť z neho čerpať financie na skvalitňovanie odpadového a recyklačného hospodárstva. Za nejasnú zatiaľ považuje prezident združenia podmienku, že peniaze z neho by sa mali prideľovať organizáciám, ktoré zabezpečia okrem vlastného zberu druhotných surovín aj ich recykláciu. Dá sa totiž rozumieť tomu tak, že ak má mesto separovaný zber papiera a chcelo by získať peniaze z fondu, malo by vlastne vytvoriť nejaký podnikateľský subjekt na výrobu napríklad zošitov. Na zodpovedanie mnohých otázok sa preto ešte čaká. Na Slovensku je potrebné podľa prezidenta dobudovať odpadové hospodárstvo hlavne recyklovaných druhov. Treba sa zamerať nielen na sklo, papier, plasty, ale aj na ostatné druhy, ako sú bioodpady, stavbu kompostovní, riešenie hlavne nebezpečných odpadov a pod. Pri prideľovaní prostriedkov bude treba brať do úvahy aj niektoré špecifické oblasti, ako sú napríklad Vysoké Tatry. Tu sa tvorí odpad nielen od jeho obyvateľov, ale aj hostí. Stálych obyvateľov tu žije asi 5 300. Pracovníci TANAP-u však počas niektorých dní narátali vrátane navštevníkov turistov, pacientov a vlastných obyvateľov až 25 000 ľudí, ktorí vyprodukujú 5-násobné množstvo odpadu. AUTOR: Angela Sviteková Zdroj: HN Slovensko
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů