Středa, 6. prosince 2023

VÝKLAD SMĚRNICE 1999/31/ES PRO SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ VE VAZBĚ K NAVRHOVANÉ VYHLÁŠCE NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECH

Velmi dobré
VÝKLAD SMĚRNICE 1999/31/ES PRO SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ VE VAZBĚ K NAVRHOVANÉ VYHLÁŠCE NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECH
Hlavní cíl schváleného nového zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů je totožný se stávajícím zákonem - stanovuje pravidla pro nakládání s odpady, která usměrňují nakládání s nimi v souladu s obecně přijatými podmínkami vyplývajícími z dosavadního poznání lidské společnosti o nutné minimalizaci škodlivých vlivů odpadů na zdraví lidí a životní prostředí. Nový zákon zřetelněji podporuje minimalizaci a využívání odpadů před jejich pouhým odstraněním, zejména pokud jde o ukládání odpadů na skládky. Úplné převzetí odpadového práva ES přineslo sebou pro ČR i nutnou novelizaci zvláštních a souvisejících právních a technických předpisů. V tomto směru je nutné zdůraznit, že přístup jednotlivých předpisů ES k problému, který je jimi řešen, je zpravidla z ryze pragmatických důvodů odlišný od přístupu systémového a příslušné předpisy řeší vždy pouze konkrétní problematiku, která z pohledu zvyklostí a praktik zavedených v ČR je multiresortní nebo z pohledu MŽP vícesložkovou. V dané chvíli nejnovějším předpisem odpadového práva v Evropských společenstvích (ES) je Rozhodnutí Komise č. 2001/118/ES, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES, pokud jde o seznam odpadů. Směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkování odpadů byla po obtížném projednávání trvajícím cca deset let, přijata Radou 26. dubna 1999 a zveřejněna v Úředním věstníku ES (Official Journal of the European Communities) 16. července 1999. Stávající národní právní úprava zneškodňování odpadů ukládáním na skládky je s výše citovanou směrnicí 1999/31/ES (dále jen Směrnice) v poměrně dobré shodě. Vzhledem k tomu, že Směrnice byla zveřejněna v okamžiku zahájení prací na návrhu nového zákona o odpadech, byla její ustanovení zohledněna v jeho paragrafovaném znění. Nové přístupy ke skládkování odpadů jsou Směrnicí konkretizovány zejména na výrazné omezení skládkování biodegradabilních odpadů, jehož cílem je prevence tvorby skládkového - skleníkového - plynu a tím i omezení vlivu skládek na oteplování Země. Další zřetelně nové přístupy ke skládkování odpadů jsou zřejmé např. z ustanovení směrnice o povinnosti přijímat na skládky odpady pouze po předchozí úpravě, v zavedení nejpřísnější kontroly odpadů přijímaných na nejméně zabezpečené skládky, ve stanovení požadavků na kvalifikaci zaměstnanců skládek a jejich soustavného vzdělávání atd. Směrnice si klade za cíl omezit negativní vlivy na životní prostředí, způsobované skládkováním odpadů po celou dobu životnosti skládky, se zvláštním zřetelem na znečištění povrchových a podzemních vod, půdy a vzduchu, včetně možných globálních účinků skládek na životní prostředí (skleníkový efekt) a z toho vyplývajícího ohrožení lidského zdraví. Uvedený cíl má být dosažen cestou plnění opatření, postupů, návodů a přísnějších provozních a technických požadavků na skládky a na ně přijímaných odpadů, které jsou uvedeny ve Směrnici. Směrnice stanovuje požadavky na zavedení jednotného postupu pro přijímání odpadu na skládky v souladu s klasifikačním postupem dělícím odpady podle kritérií přijatelnosti stanovenými pro různé kategorie skládek, zavedení specifických povolovacích postupů pro všechny kategorie skládek, přijetí opatření pro omezení skládkování biologicky rozložitelného odpadu, zabránění skládkování odpadů, které lze využít, přijetí opatření pro zajištění potřebné kvalifikace provozovatelů a zaměstnanců skládek, přizpůsobování Směrnice vědeckému a technickému pokroku, vybudování konzistentního a normalizovaného systému charakteristik odpadů, odběru vzorků, analýz a v případě inertního odpadu stanovení specifických kritérií pro jejich přijetí na skládku, atd. Do doby, než budou stanoveny metody analýz nebo limitních hodnot potřebných pro jednotný postup přijímání odpadů na skládky (předpokládá se nejdříve v polovině roku 2001) mohou si členské státy pro účely této Směrnice zachovat nebo sestavovat národní seznamy odpadů, které jsou přijatelné a nebo nepřijatelné pro ukládání na skládky nebo definovat kritéria, včetně limitních hodnot, podobných těm, které stanovila tato Směrnice. Nový zákon o odpadech byl připraven a přijat Parlamentem ČR s cílem dosáhnout v právní úpravě nakládání s odpady úplné shody s předpisy EU. Prováděcí předpisy k zákonu jsou v praktických důsledcích pro nakládání s odpady v konkrétních podmínkách důležitější než vlastní zákon a proto je nutné, aby zejména tyto předpisy byly v souladu s předpisy EU. Důvody přípravy změny stávající vyhlášky: úprava ukládání odpadů na skládky byla dosud ve velmi dobré shodě s předpisy EU, ale po formální stránce vykazovala s těmito předpisy neshody (např. v ČR 4 skupiny skládek, v EU 3 ), ve stávajících předpisech upravujících nakládání s odpady nebyly jednoznačně stanoveny závazné podmínky pro ukládání odpadů do země, využívání odpadů v rámci rekultivačních prací na důlních dílech a k terénním úpravám, povinnost odpady před jejich uložením na skládku upravovat apod., rozdílný přístup k technickému zabezpečení skládek, stávající předpis dostatečným způsobem neomezoval tvorbu nekontrolovaných toků odpadů směřujících mimo zařízení k nakládání s odpady. Zákon zmocňuje MŽP k vydání vyhlášky, která bude mít charakter technického předpisu, který přebírá řadu ustanovení příslušné směrnice EU o skládkování. Prováděcí vyhláška vychází z jednoho ze základních požadavků směrnice EU, že každá skládka musí být zařazena do některé ze tří skupin skládek ? navržená vyhláška je označuje jako skupinu určenou pro ukládání inertního odpadu (S IO), skupinu určenou pro ukládání odpadů, které nejsou odpady nebezpečnými a současně nesplňují požadavky kladené na inertní odpady - skupinu skládek určenou pro ostatní odpady (S OO) a skupinu skládek určenou pro ukládání nebezpečných odpadů (S NO). Kvalitativní požadavky, které musí upravené odpady přijatelné na uvedené skupiny skládek splňovat, vycházejí i ze stanovení absolutních obsahů vybraných organických škodlivin v odpadu. Dosavadní praxe vycházející převážně pouze ze zkoušek zaměřených na zjištění schopnosti odpadu uvolňovat do prvního vodného výluhu škodliviny včetně organických bude tak rozšířena. Další významnou změnou oproti současné praxi je stanovení kvalitativních požadavků na odpady využívané pro rekultivaci důlních děl a terénní úpravy. Cílem tohoto ustanovení je, aby se vyloučilo zneškodňování odpadů v tzv. skládkách situovaných v důlních dílech (např. písnících a lomech), a tato místa se stala při zachování předepsané kvality odpadů místy určenými k využívání odpadů. Podmínky, které odpady určené pro tento způsob využívání musí splňovat byly stanoveny s ohledem na skutečnost, že většina důlních děl komunikuje s podzemní vodou. Velmi významná je v tomto případě možnost přizpůsobit kvalitativní požadavky na odpady podmínkám vycházejícím ze skutečných geologických podmínek konkrétního místa určeného k jejich využívání. Přílohy navržené vyhlášky obsahují postup pro přejímku odpadů do zařízení a způsob dokladování kvality přejímaných odpadů, obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení, hlavní zásady a postupy pro odběr a přípravu vzorku odpadu a zhotovení jeho vodného výluhu, limitní hodnoty ukazatelů tříd vyluhovatelnosti odpadů I, II, III včetně analytických metod pro jejich stanovení, seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin, přehled odpadů, které lze ukládat na skládku pouze za určitých podmínek, způsoby a postupy, které se považují za úpravu odpadů před jejich uložením na skládku, způsob hodnocení odpadů upravených stabilizací před jejich uložením na skládku a postup posuzování vzájemné mísitelnosti odpadů. Technické požadavky na skládky odpadů stanovené ve směrnici Rady č. 199/31/ES o skládkách odpadu, včetně podmínek na jejich umístění, technické zabezpečení jejich provozu, těsnění, monitoringu a podmínek jejich uzavření a rekultivace budou zohledněny při revizi technických norem, na něž vyhláška odkazuje, a které se tím stávají normami závaznými. Literatura: /1/ Navržená prováděcí vyhláška ? Podrobnosti nakládání s odpady, 2001 /2/ Rozbor potřeby harmonizace norem, týkajících se skládek, se směrnicí Rady ES č. 31/1999 a požadavky na úpravu těchto norem, Morch, Kudrnová, Veverková, Veverka, Novotný, 2000 Ing. Milena Veverková UNIVERZA-SoP, s.r.o., Střekovská 1345, 182 00 Praha 8 tel. 02/8583204, fax 02/8583204, e-mail: milena.veverkova@seznam.cz Zdroj: Echomagazín
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů