Středa, 29. listopadu 2023

Koncepce odpadového hospodářství na Internetu

Koncepce odpadového hospodářství na Internetu
V řadě krajů se již naplno rozběhly práce na zpracování krajských koncepcí nakládání s odpady (přestože s řadou žadatelů o podporu ze SFŽP nebyly dosud podepsány smlouvy o poskytnutí finančních prostředků). Jelikož zpracování koncepcí by do značné míry mělo zahrnovat dialog všech zúčastněných stran – zpracovatelů koncepcí, producentů odpadů, zpracovatelů odpadů a v neposlední řadě i veřejnosti, pokusíme se nastínit jaké možnosti v této oblasti přináší využití Internetu. Základní informace o koncepčních pracích lze nalézt na stránkách Informačního centra o odpadech Českého ekologického ústavu – www.ceu.cz. Na jejich stránce nazvané Koncepční práce v odpadovém hospodářství v ČR, najdete několik podkladových materiálů, jako Návrh koncepce odpadového hospodářství ČR, literární rešerše ke koncepčním pracem, doporučenou strukturu krajských koncepcí, Podmínky pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí na zpracování koncepcí nakládání s odpady či Stav zpracování Krajských koncepcí hospodaření s odpady k 14.5.2001. Dále jsou pro některé kraje uvedeny - Evidovaná produkce a způsoby nakládání s odpady, Mapka Evidovaných skládek a spaloven a Literární rešerše o odpadovém hospodářství se vztahem ke konkrétnímu kraji. Celkově lze stránku ČEÚ hodnotit jako velmi slabou, odpovídající době před započetím prací na krajských koncepcích (nejsou uvedena ani spojení na nositele projektů a zpracovatele, kromě některých poštovních adres), o účelné komunikaci mezi zpracovateli (natož ostatními zainteresovanými) prostřednictvím stránky ČEÚ nelze uvažovat. Důležitost dialogu při zpracování koncepce si naštěstí uvědomují alespoň někteří jejich zpracovatelé, jako například Regionální rozvojová agentura Most – www.rra.cz. Ta uvádí na svých stránkách krátkou shrnující informaci o zpracování krajské koncepce a dále využívá informačních služeb Ekologického centra Most pro Krušnohoří. Na jeho stránkách – www.ecmost.cz naleznete základní informace o projektu zpracování koncepce, o dílčích výstupech jednotlivých etap zpracování a především o pořádaných setkáních pracovních týmů, konferencích a veřejných prezentacích KOH (včetně příspěvků jednotlivých řečníků). Nejpropracovanější mediální podporu s využitím Internetu má nepochybně koncepce Jihomoravského kraje. Základní informace obsahuje stránka Regionální rozvojové agentury jižní Moravy (žadatel o podporu ze SFŽP), komplexní stránky k problematice krajské koncepce pak najdete na www.skladka.cz Stránky vznikly na základě smlouvy o mediálním partnerství mezi zpracovatelem krajské koncepce – firmou ECOmanagement s.r.o. (http://www.ecomanag.cz) a sdružením podnikatelů Dump – provozovatelem odpadového serveru www.skladka.cz. Na přehledně členěné úvodní stránce naleznete následující odkazy: „O koncepci“ – základní údaje o zadavateli a zpracovateli koncepce, její struktuře (analytická a návrhová část), postupu prací a jejich časovém harmonogramu a také o organizačním zajištění projektu. „Kontakty“ – obsahují potřebné kontaktní údaje na zadavatele, zpracovatele a vedoucí jednotlivých konzultačních skupin (státní správa a samospráva, producenti a zpracovatelé odpadů a vysoké školy, veřejnost, neziskový sektor) jejichž prostřednictvím se mohou do procesu zpracování krajské koncepce aktivně zapojit zájemci z řad odborníků i široké veřejnosti. „Dotazy“ – po vyplnění jednoduchého formuláře a jeho odeslání e-mailem odpoví obratem zpracovatel na dotazy týkající se krajské koncepce. Zasílané dotazy a odpovědi na ně budou postupně zařazovány v plném znění. „Akce“ – informace o připravovaných a konaných akcích (setkání pracovních skupin, veřejné prezentace apod.). U již konaných akcí je přístupný stručný zápis včetně fotodokumentace. „Odpadářské firmy“ – odkaz na seznam odpadářských firem z Jihomoravského kraje umístěný na serveru www.skladka.cz. „Zařízení“ – seznam Jihomoravských zařízení k likvidaci a využívání odpadů (z databáze ČEÚ). „Ostatní kraje“ – informace o koncepcích ostatních krajů, včetně odkazů na www stránky nositelů a zpracovatelů jednotlivých projektů (pokud jsou www stránky k dispozici). „Literární rešerše“ – s tematikou odpadového hospodářství a životního prostředí se vztahem k Jihomoravskému kraji (zhruba 60 záznamů). „Odkazy“ – užitečné odkazy do Internetu jako například na kompletní odpadovou legislativu, katalog odpadů, odpadovou burzu a další informační zdroje z oboru odpadů. „Z tisku“ – tiskové zprávy a články o krajské koncepci z nejrůznějších zdrojů. „E-mailová diskuse“ – důležitá součást stránek a komunikační nástroj pro všechny, kteří mají zájem o výměnu zkušeností a názorů k dané problematice. Stránky ke krajské koncepci Jihomoravského kraje budou průběžně aktualizovány po celou dobu zpracovávání, projednávání a schvalování krajské koncepce a kladou si za cíl stát se významným informačním a především komunikačním nástrojem pro všechny zúčastněné. Další internetové stránky s informacemi ke krajským koncepcím se nám nepodařilo dohledat, doufejme že vzniknou v co nejbližší době, za informace o nich předem děkujeme. Ing. Radek Janoušek
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů