Úterý, 5. prosince 2023

Neoprávněný odběr vody a neoprávněné vypouštění odpadních vod

Dne 1.1.2002 vstoupí v účinnost nový zákon, jež se zaměřuje na úpravu otázek souvisejících s vodovody a kanalizacemi. Jedním z významných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích (dále jen zákon) je právní úprava neoprávněného odběru vody z vodovodu a neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace.
Neoprávněný odběr vody a neoprávněné vypouštění odpadních vod
Než se seznámíme s kritérii, podle kterých zákon posuzuje jednotlivé odběry jako neoprávněné, je třeba vymezit pojem odběratele, jež se může dopustit popisovaného přestupku. Odběratelem je podle zákona vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. U budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou. U budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. Zákon považuje za neoprávněný odběr vody z vodovodu čtyři různé neoprávněné odběry. Jako neoprávněný odběr je považován odběr před vodoměrem (vodoměrem se rozumí stanovené měřidlo, jež je v souladu s požadavky stanovenými ve vyhlášce č. 334/2000 Sb.), dále odběr, který je proveden bez uzavřené smlouvy o dodávce vody nebo se jedná o odběr, který je v rozporu s uvedenou smlouvou. Za neoprávněný odběr je rovněž považován odběr přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný a dále také odběr přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením. Také za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace zákon považuje několik různých jednání. Neoprávněné vypouštění odpadních vod je vypouštění bez uzavřené smlouvy o dovádění odpadních vod, dále se za něj považuje vypouštění, které je v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem a v neposlední řadě se za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace považuje vypouštění přes měřící zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřící zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné. Následkem neoprávněného odběru vody a neoprávněného vypouštění odpadních vod je povinnost odběratele, nahradit ztráty vzniklé vlastníkovi vodovodu, není-li ve smlouvě o odběru nebo vypouštění stanoveno, že náhrada vzniklé ztráty je příjmem provozovatele. Neoprávněný odběr vody nebo neoprávněné vypouštění vody jsou také postihovány veřejnoprávní sankcí, kterou ukládá příslušný okresní úřad právnické osobě nebo fyzické osobě – podnikateli, a to až do výše 1 000 000 Kč. Zdroj: redakce epravo.cz (jam)
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů