Středa, 6. prosince 2023

Ochrana památných stromů podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 114/1992 Sb. (dále jen zákon) poskytuje ochranu rovněž mimořádně významným stromům, jejich skupinám a stromořadím, které lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy.
Ochrana památných stromů podle zákona o ochraně přírody a krajiny
Zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 114/1992 Sb. (dále jen zákon) poskytuje ochranu rovněž mimořádně významným stromům, jejich skupinám a stromořadím, které lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Památné stromy podle výše zmíněné definice použité v zákoně, je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování musí být prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil. Zákon rovněž umožňuje pro případ, že je třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezit pro ně orgánem ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. Záměr na vyhlášení památných stromů oznamuje písemně orgán ochrany přírody příslušný k vyhlášení vlastníkům těchto stromů. Vlastníci stromů mají právo vznést k záměru vyhlášení památných stromů výhrady do 30 dnů od doručení oznámení či jeho veřejného oznámení k orgánu ochrany přírody, který oznámení vydal. Orgán ochrany přírody příslušný k vyhlášení je povinen včas podané výhrady posoudit ve lhůtě 60 dnů a se svými závěry seznámit toho, kdo je podal. Od doby oznámení záměru vyhlásit strom za strom památný až do konečného rozhodnutí, nejdéle však po dobu dvou let, se musí vlastníci dotčených pozemků zdržet všech zásahů, které by negativně měnily či poškozovaly strom navrhovaný ke zvláštní ochraně. Příslušným orgánem k vyhlášení památného stromu a jeho ochranného pásma je orgán ochrany přírody obce. Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 5.000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu. Právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že poškodí nebo zničí památný strom může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Autor: redakce epravo.cz (mol) Zdroj: www.epravo.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů