Středa, 29. listopadu 2023

USNESENÍ VLÁDY ČR o obeslání 6. konference smluvních stran Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy a 14. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které porušují ozonovou vrstvu

USNESENÍ VLÁDY ČR o obeslání 6. konference smluvních stran Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy a 14. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které porušují ozonovou vrstvu
ze dne 18. listopadu 2002 č. 1157 V l á d a I. s o u h l a s í 1. s obesláním 6. konference smluvních stran Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy a 14. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které porušují ozonovou vrstvu, které se uskuteční ve dnech 25. až 29. listopadu 2002 v Římě (dále jen „Zasedání“), 2. se Zásadami pro postup delegace České republiky (dále jen „delegace“) na Zasedání, obsaženými v části II materiálu č. j. 1479/02; II. j m e n u j e delegaci na Zasedání ve složení: vedoucí delegace: JUDr. Jiří H l a v á č e k , pracovník sekce zahraničních vazeb Mi-nisterstva životního prostředí, viceprezident 13. zasedání smluv-ních stran Montrealského protokolu o látkách, které porušují ozonovou vrstvu, člen delegace: RNDr. Jiří D o b i á š o v s k ý , pracovník odboru ochrany vzduší Ministerstva životního prostředí; III. u k l á d á 1. vedoucímu delegace na Zasedání zajistit postup delegace na Zasedání podle zásad uvedených v bodě I/2 tohoto usnesení, 2. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí vybavit delegaci na Zasedání příslušnými plnými mocemi, 3. ministru životního prostředí informovat vládu o průběhu a výsledcích Zasedání; IV. b e r e n a v ě d o m í , že náklady spojené s vysláním delegace na Zasedání budou hrazeny z rozpočtových prostředků vysílajícího resortu. Provedou: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, ministr životního prostředí Předseda vlády PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů