zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nebezpečné odpady v kompetencích kraje

23.04.2004
Odpady
Nebezpečné odpady v kompetencích kraje
Kompetence, které krajský úřad získal po nabytí účinnosti zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ke dni 1. 1. 2002, byly zejména udělování souhlasů provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, dále udělování souhlasů k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady.
Krajský úřad také získal další kompetence, které přímo nesouvisí s nakládáním s nebezpečným odpadem. Jedná se například o rozhodnutí, kterým se stanovuje doba trvání a podmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci.

Souhlasy k provozování zařízení byly novou legislativou rozšířeny na nakládání s odpady kategorie ostatní a tato povolení museli provozovatelé zařízení získat do jednoho roku od účinnosti zákona o odpadech. Platnost dalších rozhodnutí, které byly vydány podle již neplatného zákona č. 125/1997 Sb., byla stanovena na dva roky, tzn. do 31. 12. 2003. Vzhledem k této skutečnosti vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje za období roku 2002-2003 stovky rozhodnutí a často se jednalo o složitá správní řízení, kdy bylo nutno přihlédnou k novým požadavků pro provoz těchto zařízení.

Souhlasy pro NO

Udělování souhlasů k nakládání s nebezpečným odpadem pro původce bylo do 31. 12. 2002 v kompetenci tehdejších okresních úřadů. Krajský úřad prověřoval nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu provozování zařízení.

V rámci správního řízení musí provozovatel zařízení předložit zpracovanou žádost a provozní řád tohoto zařízení. V mnoha případech se jednalo o zařízení ke sběru a k výkupu odpadů (stacionární sběrné dvory či výkupny), nebo mobilní zařízení. Při nakládání s nebezpečnými odpady se především musí vycházet z toho, jaké má daný odpad nebezpečné vlastnosti. Pokud je zjištěna nebezpečná vlastnost, jako má určitá chemická látka či přípravek, je s tímto odpadem nakládáno jako s touto chemickou látkou (např. obdobné technické požadavky na shromažďování apod.).

Nová legislativa zavedla i nový Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.). Jsou zde zařazeny ty nebezpečné odpady, u kterých nelze vyloučit nebezpečnou vlastnost. Zařazování odpadů podle vyhlášky je složitý mechanismus. Hlavním problémem při udělování souhlasů k provozování zařízení byly zejména nedostatky v provozních řádech (chybějící údaje požadované právním předpisem) a dále nesoulad se stavebním zákonem (tzn. v případě, že se jednalo o stávající stacionární zařízení, bylo požadováno příslušné rozhodnutí stavebního úřadu).

Při provozování mobilního zařízení je nutné dodržovat nejenom právní předpisy platné na úseku odpadového hospodářství, ale také např. silniční zákon (č. 111/1994 Sb.) a dále Evropskou dohodu o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR).

Při provozování zařízení k využívání (např. dekontaminace) nebo odstraňování (např. předúpravy odpadů, skládkování) odpadů a v technologii dochází k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady. K této činnosti je mj. nutný souhlas krajského úřadu. Tento souhlas je udělen v případě, že míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí, a je-li účelem míšení nebezpečných odpadů splnění požadavků technologie využití nebo odstranění odpadů a zvýšení bezpečnosti pro nakládání s nimi. Samozřejmě se jedná pouze o určité technologie, protože obecně je ředění nebo míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady zákonem o odpadech zakázáno.

Přechod kompetencí

Od 1. 1. 2003 přešla kompetence udělování souhlasů k nakládání s nebezpečným odpadem pro původce v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok z okresního úřadu na krajský úřad. Povolení k nakládání s podlimitním množstvím je v kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Tyto souhlasy jsou udělovány původcům pro nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu jejich shromažďování nebo skladování.

Od stejného data byla na krajský úřad převedena kompetence udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů, a to pro původce nebo pro provozovatele zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů. Tento souhlas je udělován pro odpady kategorie ostatní i nebezpečné, a to vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů s tím, že původce i oprávněná osoba ke sběru nebo výkupu odpadů musí dodržovat obecné povinnosti stanovené zákonem. Souhlas týkající se nebezpečných odpadů je udělován zejména lékařům a zdravotnickým zařízení, kde nebezpečný odpad mající minimálně jednu nebezpečnou vlastnost (infekčnost) končí ve spalovnách. Zde by třídění jednotlivých nebezpečných odpadů nemělo význam.

Do vydávání složkových povolení na úseku odpadového hospodářství a do kompetence jednotlivých úřadů zasáhl významně zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb., účinný od 1. 1. 2003. Zákon specifikuje zařízení, pro která se nevydávají složková povolení, takže jsou předmětem řízení o vydání integrovaného povolení. Ve vztahu k zákonu o odpadech to platí pro souhlas k provozování zařízení (zejména skládky určené pro odpady ostatní a komunální s danou kapacitou), a dále pro souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem (pro původce či oprávněnou osobu pokud je zařízení předmětem integrovaného povolení).

Krajský plán

Krajský úřad jako orgán příslušný k výkonu dozoru nad samostatnou a přenesenou působností obce připomínkuje obecně závazné vyhlášky obcí. Podle zákona o odpadech se jedná o vyhlášky stanovující systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Jednou z komodit, kterou tyto obecně závazné vyhlášky obsahují, je i nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu. Zde obec musí stanovit místa, kam mohou občané odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Krajský úřad jednotlivé vyhlášky připomínkuje s tím, že absence systému nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu je nepřípustná.

Zákon o odpadech taktéž zavedl systém nakládání s některými výrobky ve speciálním pojetí zpětného odběru těchto výrobků. Zde se jedná o použité výrobky - převážně nebezpečné odpady. Tento systém je zásadním zvratem v oblasti nakládání s odpady.

AUTOR: Ing. Marcela Jarešová,
odbor životního prostředí Jihomoravského kraje
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí