zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotazy a odpovědi k novelizovanému zákonu o obalech

28.06.2004
Odpady
Dotazy a odpovědi k novelizovanému zákonu o obalech
Po novelizaci zákona o obalech došlo ke změnám povinností ohledně plnění požadavků systému EKOKOM.

Jsem klient s produkcí obalů do 300 kg ročně, podle novely zákona č. 477/2004 Sb. se na mě obalový zákon nevztahuje. Mám zrušit smlouvu s AOS? Mám se registrovat na MŽP?
Ani novela zákona nezprošťuje zákonných povinností osoby s produkcí menší než 300 kg obalů ročně. Veškeré povinnosti vyplývající z obalového zákona pro ně zůstávají zachovány, a proto je i nadále nutné, aby měly zajištěn zpětný odběr a využití obalových odpadů. To mohou, stejně tak jako před novelou, učinit tím, že mají uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností nebo si povinnosti zajistí samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady. Proto, pokud si nehodlá firma sama zajišťovat zpětný odběr a využití, není důvod, proč rušit smlouvu.

Co tedy znamená novela pro podniky s produkcí menší než 300 kg obalů ročně?
Novela zákona uplatňuje vůči osobám s méně než 300 kg obalů uvedených na trh nebo do oběhu ročně dvě výjimky. Především taková osoba nemusí platit registrační poplatky pokud se sama registruje v seznamu vedeném MŽP a současně za takovou osobu AOS nemusí platit registrační poplatky SFŽP, pokud s ní má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. Druhou velmi očekávanou změnou, kterou měla novelizace zákona přinést, je zjednodušení evidence. Tuto změnu má ovšem ošetřovat nová vyhláška, kterou MŽP dosud nevydalo. Zdali skutečně k dlouho očekávanému zjednodušení evidence obalů pro osoby s produkcí nedosahující 300 kg dojde, nadále záleží na novelizaci vyhlášky MŽP.

Dostanu  tedy zpátky zaplacený registrační poplatek pro rok 2004, který jsem zaplatil?
Každý klient společnosti EKO-KOM zaplatil na počátku tohoto roku Poplatek ve výši 2 800 Kč. Novelou zákona tím vznikl u každého našeho klienta přeplatek Poplatku, a to 1 200 Kč. Tento přeplatek bude všem klientům dobropisován a zúčtován proti odměně fakturované v následujících obdobích. Navíc klientům, kteří svou produkcí obalů za kalendářní rok 2004 nepřesáhnout hranici 300 kg, bude dobropisována na počátku roku 2005 částka 800 Kč a autorizovaná obalová společnosti EKO-KOM bude požadovat vrácení této částky od Státního fondu životního prostředí.

Jak je to s platností dosavadních rozhodnutí o tom, co je a není obal?
Novelou zákona je platnost těchto rozhodnutí zrušena. Jak již bylo výše uvedeno, EKOKOM žádá za své klienty MŽP o nové rozhodnutí pro typické druhy obalů a obalových prostředků. Do vydání nových rozhodnutí lze doporučit postup ve smyslu původních rozhodnutí MPO s výjimkou průmyslových obalů. V případě výrobků, o kterých v minulosti bylo rozhodnuto, že nejsou obaly proto, že nejsou žádným způsobem určeny pro dodávku zboží spotřebiteli, je nutné zvážit, zda se podle nové definice nejedná w průmyslové obaly, které podle novely spadají pod dikci zákona o obalech.

Jak se nyní budou evidovat tzv. průmyslové obaly?
Vzhledem k dikci zákona a požadavkům MŽP na vedení souhrnné evidence ve výkazech o produkci obalů, kterou vedou její klienti. Do čtvrtletních výkazů o produkci obalů byla vedle obalů spotřebitelských, skupinových a přepravních, přidána dodatečná evidence právě pro vedení údajů o množství průmyslových obalů uvedených na trh nebo do oběhu za dané čtvrtletí.

Jak bude AOS zajišťovat využití průmyslových obalů?
Autorizovaná obalová společnosti EKO-KOM bude pro tyto obaly zajišťovat plnění zákonných povinností stejně, jako to dosud pro své klienty zajišťuje v případě obalů skupinových a přepravních. AOS má uzavřeny smlouvy se společnostmi, které nakládají s tímto obalovým odpadem. Na základě těchto smluv svozové společnosti pro AOS zajišťují, že obalový odpad, svezený z obchodní sítě nebo z podniků není uložen na skládku, ale po dotřídění je předán k využití.

Znamená to, že EKO-KOM bude svážet odpad z podniků?
Nikoli, klienti AOS nemají ve vtahu k podnikajícím osobám povinnost zpětného odběru obalů, kterou jinak mají ve vztahu ke spotřebiteli – fyzické osobě. Proto AOS nezajišťuje samotný svoz obalového odpadu z podniků tak, jak ho pro své klienty musí zajistit v případě odpadu z domácností. V případě odpadu z domácností musí podle zákona AOS zajistit, a tedy i uhradit, sběr tříděného domovního odpadu a jeho následné dotřídění a předání k recyklaci (využití). Oproti tomu v případě živnostenského a podnikového odpadu AOS jeho sběr (odvoz) zajišťovat nemusí, ale musí zajistit pouze jeho následné dotřídění a předání k recyklaci (využití), což dělá v rámci smluv o nakládání s tímto odpadem. Náklady na odvoz odpadu z obchodu nebo podniku, v souladu se zákonem o odpadech, hradí původce tohoto odpadu, kterým je podnikající osoba. Tato osoba však již nemá odpovědnost za zajištění využití a recyklace tohoto odpadu (podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech), protože tuto povinnost mají její dodavatelé a právě splnění této povinnosti za ně již zajišťuje AOS na základě smlouvy o sdruženém plnění.

Odběratel – podnik – od naší firmy požaduje, abychom si od něj odváželi obalový odpad nebo mu uhradili náklady na odstranění tohoto odpadu. Skutečně to nařizuje novela zákona, jak tomu tvrdí náš odběratel?
Ne, není tomu tak. Stejně tak jako doposud, i nyní v období platnosti novely zákona o obalech musí každý, kdo uvádí obaly na trh a do oběhu (povinná osoba), zajistit jejich využití a recyklaci, tím však není míněn odvoz a odstranění odpadu od vašeho odběratele. Naopak, on má povinnost vyplývajícíc ze zákona o odpadech, předat vzniklý odpad výhradně „osobě oprávněné k nakládání s odpadem“. Povinnost odebrat zpět použité obaly po vyprázdnění má pouze ten, kdo dodává balené zboří spotřebiteli, kterým je míněna fyzická a nepodnikající osoba. Tuto povinnost spolu se zajištěním využití obalových odpadů plní EKO-KOM, a.s, za všechny společnosti, se kterými má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. Pokud je zboří dodáno podnikající osobě, pak povinnost zpětného odběru nevzniká a odběratel nemůže ze zákona po svém dodavateli nárokovat odebrání obalů zpět. 

Ing. Lukáš Grolmus, EKO-KOM, a.s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí