zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

City logistika v Písku

01.12.2004
Obecné
City logistika v Písku
Koncepce city logistiky vychází ze základních principů snižování ekologické zátěže v centrální části města.
Koncepce city logistiky (nákladní dopravní obslužnosti v městských centrech) vychází ze základních principů snižování ekologické zátěže v centrální části města, zvýšení bezpečnosti chodců a zvýšení atraktivity historických městských jader díky snížené frekvenci dopravy.

Projekt City logistika v Písku je aplikován na principech ve světě stále více a v mnoha formách rozvíjené služby. Díky přidané hodnotě ve stále větší míře zajímá takové podnikatelské subjekty, jejichž představitelé si uvědomují nutnost soustředit veškeré úsilí na profesní rozvoj hlavní podnikatelské činnosti a systematicky přistupují k outsourcingu činností ostatních (obslužných, které jinak odčerpávají kapacity a snižují celkovou rentabilitu vloženého kapitálu). Logistika a speciálně dopravní obslužnost bezesporu výrazně ovlivňuje celkovou efektivitu logistického řetězce. Při správné volbě logistického poskytovatele významně zlepší úroveň zákaznického servisu a v dodavatelsko-odběratelském řetězci hraje jednu z dominantních rolí. Při hledání produktivity a efektivity a zdrojů ovlivňujících vnitropodnikové ukazatele je jedním z řešení outsourcing obslužných činností.

Speciální poslání v oblasti dodavatelsko-odběratelských vazeb má implementace cílených logistických činností do prostředí městských jader. Každý metr čtvereční v centrální části města je relativně draze placený prostor pro sklady a činnosti nepřímo související s hlavním podnikatelským zaměřením provozovny. Pro provozovnu je daleko rentabilnější najmout si v centrální městské části jen takový prostor, který nezbytně potřebuje, a skladování a dopravu zajišťovat v prostorách okrajových částí města s výrazně nižším nájmem. Takto zvolený prostor musí splňovat základní předpoklady po stránce kvality skladování, manipulace, dostupnosti pro nákladní dopravu a časové dosažitelnosti. Spediční společnosti, které provozují své sklady v průmyslových zónách okrajových částí měst, mohou představovat velmi efektivní řešení pro střední a malé firmy provozující své aktivity ve středu měst.

City logistika není nikterak nový produkt. Např. v březnu 2003 byl tento projekt odstartován v italském Janově magistrátem města ve spolupráci s italským ministerstvem životního prostředí. Cílem je distribuce zboží do centra města, založená na použití nákladních vozidel s nízkým dopadem na životní prostředí.

S koncepcí city logistiky implementovanou do prostředí města Písku přichází spediční společnost CSS spedition s.r.o. Písek. Přidanou hodnotu této služby si uvědomili i členové rady města Písku a na svých pravidelných jednáních se k výstupům, zejména pak odlehčení centrální části města od nákladní dopravy, vyjádřili pozitivně. MÚ Písek je připraven na projektu spolupracovat jako partner.

Projekt provozovaný CSS spedition má za hlavní cíl zajištění dopravní obslužnosti v regionu Písek a přilehlém okolí, zejména pak v oblasti MPZ Písek. Dopravní obsluha uvnitř města je v současné době zajišťována buď podnikatelskými subjekty ve vlastní režii, nebo, a to převážně, dodavateli a jimi pověřenými dopravně-spedičními firmami.

Přínosem projektu je minimalizace frekvence pohybu zásobovacích vozidel v centru města a tím i minimalizace ekologické zátěže díky hlavní přidané hodnotě služby. Tou je konsolidace zásilek v místě překladiště a rozvoz konsolidovaných zásilek podle smluvních časových plánů.

Projekt je koncipovaný tak, aby v počáteční fázi cíleně a individuálně pokrýval potřeby sektoru malého a středního podnikání v Městské památkové zóně (MPZ), resp. v centru města. Projekt je otevřený pro přidružení podnikatelských subjektů píseckého regionu. Na základě vyhodnocení výsledků dosažených při uvedení projektu na trh v polovině roku 2004 je zpracován plán rozšíření s nabídkou nových služeb požadovaných podnikatelskou sférou.

Projekt sleduje čtyři základní cíle

1. Rozvoj podnikání - má tři základní pozitivní dopady pro podnikatelskou sféru:

podporuje vznik nových podnikatelských aktivit ve vnitřním městě, zejména pak obchodních služeb s minimálními nároky na skladové zázemí přímo v místě prodeje,

umožňuje již existujícímu podnikatelskému sektoru soustředit se na hlavní podnikatelské činnosti a činnosti obslužné zajišťovat externími dodavateli,

pro podnikatelské subjekty přináší

- lepší využití časového fondu vlastních pracovníků - obslužné činnosti jsou zabezpečovány dodavatelsky. Podnikatel, resp. jeho zaměstnanci se mohou v této době věnovat činnostem spojeným s hlavní podnikatelskou aktivitou;

- zjednodušení manipulace s dodávkami díky profesionální manipulační technice poskytovatele a rutinnímu vykonávání skladových činností. Minimalizuje se nebezpečí poškození zboží v důsledku neprofesionální manipulace;

- jednou z hlavních přidaných hodnot city logistiky je tzv. konsolidace zakázek od různých dodavatelů pro jednoho odběratele. Díky této službě pracovníci v podnikatelské sféře provádějí příjem zboží soustředěný pracovníky poskytovatele city logistiky 1x za den ve stanovenou hodinu. Čas nutný pro příjem zboží se tak výrazně sníží v porovnání s několikrát za den opakovaným příjmem od různých dodavatelů zboží;

- při kompletním outsourcingu se podnikatelský subjekt koncentruje na získání objednávek od zákazníků a ty transformuje do dodacích listů. Ostatní činnosti související s vybavením zásilky (vychystání ze skladu, balení, etiketování, předání smluvnímu dopravci) zajišťuje poskytovatel city logistiky;

- možnost dočasného uskladnění zboží - v překladišti poskytovatele city logistiky lze dočasně skladovat zboží od dodavatelů a závoz k odběrateli uskutečnit v dohodnutém termínu.

2. Zachování atraktivity vnitřního města a úspory nákladů nutných na údržbu komunikací - intenzita provozu nákladních vozidel se implementováním city logistiky výrazně sníží, což ve svém důsledku přispívá k odstranění rušivých vjemů pro návštěvníka historického centra města. Sníží se tak i zatížení místních komunikací - tzv. intravilánu města, který je udržován z finančního rozpočtu města. Místní komunikace se nacházejí převážně v uliční síti, která je svými parametry pro potřebu dopravního systému a zvýšenou intenzitu dopravních toků většinou nevyhovující.

3. Snížení zátěže na životní prostředí v důsledku provozování nákladní dopravy

- Díky sníženému provozu nákladních vozidel ve městě se šetří životní prostředí v centru města,

- soustředění nákladní dopravy k jednomu poskytovateli umožňuje zavedení dopravních prostředků na alternativní pohon vyhovujících ekologickým normám.

4. Zvýšení bezpečnosti chodců ve vnitřním městě - statisticky je prokázáno, že zvýšená intenzita dopravy na ulicích vnitřního města přináší i zvýšená rizika pro chodce. Např. podle jednoho z posledních šetření vyplynulo, že dopravou na ulici se cítí ohroženo více než 50 % populace.

Aktuální stav projektu City logistika v Písku

Souběžně s obecnou koncepcí a studií proveditelnosti projektu proběhl marketingový průzkum. Kvantitativní výsledky průzkumu byly zohledněny při definování priorit a očekávání zákaznického podnikatelského segmentu. Odvíjí se od nich i celková strategie plánovaných investic.

Marketingový průzkum proběhl v září a říjnu 2003 a zpracovala jej zcela nezávisle skupina studentů Obchodní akademie Písek podle konkrétních instrukcí projektového týmu CSS spedition. Do průzkumu byly cíleně zahrnuty provozovny v centrální části města Písku. Zpracovatelé průzkumu oslovili většinu provozoven uvnitř vybrané zóny. Ze 127 dotázaných podnikatelských subjektů bylo 78 dotazníků s kvantitativně vyhodnotitelnými informacemi, což představuje 61% úspěšnost marketingového průzkumu. Souhrnně: 38 % provozoven malého a středního podnikání je zásobeno denně (1 až 2 auty) a 22 % 3krát týdně. Zásobování je nerovnoměrné v rámci pracovní doby. 78 % provozoven je zásobováno v dopoledních hodinách do 10 hodin. Majitelé provozoven obecně nemají možnost si určit dobu příjezdu zásobovacího vozidla. Tu určuje dodavatel podle momentální situace a disponibility vozového parku. Více než 73 % provozoven není schopno ovlivnit dobu zásobování, nebo pouze částečně. To se týká i urgentních zásilek.
V první fázi uvedení projektu na trh se společnost CSS spedition zaměřila na výstupy z průzkumu tak, aby nabídla majitelům provozoven kvalitativně lepší službu. Službu, která lépe zohledňuje zejména časovou disponibilitu dopravy a operativní potřeby provozoven v průběhu pracovního týdne, která bude přinášet uživatelům projektu přidanou hodnotu a zpracovateli projektu profit z podnikání.

Trvale sledovaným a vyhodnocovaným parametrem projektu je zejména úroveň zákaznického servisu s cílem tento kvalitativní ukazatel systematicky zlepšovat. Operativně se rozšiřuje nabídka služeb tak, aby výstupy city logistiky zohledňovaly aktuální potřeby obsluhovaných subjektů v regionu. V další rozvojové fázi projektu bude kladen důraz na ekologii nákladní obslužnosti města, zejména pak jeho centrální části, a okolí.

Záměr a očekávané přínosy projektu byly projednány na odborných útvarech jak v rámci Městského úřadu Písek, tak i na Krajském úřadě v Č. Budějovicích s pracovníky oddělení evropské integrace a projektového řízení. Projekt lze považovat za přijatelný pro žádost o dotace ze Strukturálních fondů EU po zpracování do aktuálně platné formy požadované pro předložení (Operační program 5 - Společný regionální operační program, Priorita 5.2 - Rozvoj infrastruktury v regionech, Opatření 5.2.1 - Rozvoj dopravy v regionech).

Účastníci a partneři projektu a jejich role v projektu

CSS spedition s.r.o. - navrhovatel projektu a provozovatel služeb, kryje finanční náklady spojené s přípravou projektu a provozováním služeb, odpovědný za úroveň zákaznického servisu a obecně za kvalitu poskytovaných služeb.

LOG Consulting - externí poradenství v procesním a operativním řízení, odpovědný za proveditelnost a životaschopnost projektu.

MÚ Písek a jeho odbory zainteresované jako přizvaný partner - odpovědný za naplnění závěrů a doporučení plynoucích ze Strategického plánu rozvoje města Písku z r. 2000.

Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář Písek - centralizující článek obecných zájmů podnikatelských subjektů organizovaných v JHK OK Písek.

Projekt je plně v souladu s cíly Strategického plánu rozvoje města Písek. To je poměrně důležitý aspekt pro zainteresování rady a zastupitelstva města do projektu ať již formou aktivního spolupracovníka, nebo přizvaného partnera. Rada a zastupitelstvo města může významně ovlivnit koncepci projektu politickým rozhodnutími:

- Vjezd do Městské památkové zóny (MPZ) Písek na zvláštní povolení a upřednostnění vozidla s ekologickým pohonem,

- omezení vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t do MPZ Písek s výjimkami pro specifická vozidla (záchranná služba, technické služby),

- v době 05:00 - 7:00 a 17:00 - 19:00 povolení vjezdu do MPZ jen limitovanému počtu nákladních automobilů nad 3,5 t - na základě povolení k vjezdu do MPZ,

- v době od 07:00 do 17:00 umožnění vjezdu do MPZ přednostně zásobovacím vozidlům do 3,5 t s ekologickým pohonem.

V současné době přidanou hodnotu city logistiky využívají tři větší společnosti v regionu Písecka (Schneider Electric a.s., Schneider Electric CZ s.r.o., s.n.o.p. cz s.r.o.) a probíhá akvizice několika dalších středně velkých firem s provozovnami v centru města.

CSS spedition disponuje skladovými kapacitami 4000 paletových míst a 3000 policových lokací využívaných pro city logistiku. Prostor je temperován na stabilní teplotu min. 8 °C. Manipulace se zbožím je zajišťována technikou Toyota - ručně vedený akumulátorový vozík model 7PML20 s nosností 2000 kg a zdvihem 125 mm, čelní plynový vysokozdvižný vozík model 42-7FGF18 s nosností 1750 kg a zdvihem 3500 mm, retrak model 7FBRE16 s nosností 1525 kg a max. zdvihem 6750 mm. Skladování probíhá jak formou volného skladování, tak pomocí zakládání do policového systému. Areál je vybaven rampou pro nakládku a vykládku nákladních automobilů, vybavenou dvěma hydraulickými překládacími plošinami.

Nutným předpokladem pro poskytování služeb je nasazení sofistikovaného systému evidence zboží na skladě a jeho pohybu. Každý podnikatelský subjekt, který se rozhodne pro outsourcing skladování a manipulace se zbožím, má v systému přidělené zákaznické konto. Takto lze sledovat a zpracovávat odděleně skladové hospodářství firem. Fyzicky je zboží uloženo ve skladu podle objemu, rozměrů, balení a frekvence vyskladňování buď do policových regálových pozic, nebo do paletového úložného prostoru. Každé úložné místo ve skladu má jednoznačně přidělenou adresu. Adresa lokace je jedinou identifikací úložného místa ve skladu. Zboží je charakterizováno dvěma údaji - názvem a adresou uložení.

Zaskladňování zboží se provádí tak, že podle avíza ukladatele vznikne v předstihu před fyzickým příjmem zboží tzv. naskladňovací doklad (příjemka). Zboží ukladatele se z příjmové zóny umístí do prostoru skladu po předchozí množstevní kontrole a při zaskladnění pracovník skladu doplní adresu úložné lokace. Takto provedený fyzický příjem se v tentýž den promítne do systému jak ukladatele, tak skladovatele (CSS spedition). Tím je zajištěno, že zboží je k dispozici v systémech jak ukladatele - pro generování objednávek , tak i skladovatele - pro fyzické vyskladnění.

Vyskladňování zboží ukladatele probíhá denně podle dispozic ukladatele tak, že ukladatel pošle skladovateli e-mailem výdejku s informacemi potřebnými pro vychystání, zabalení a předání zásilek sběrné službě nebo jinému dopravci. Tato výdejka se zpracuje do formy vyskladňovacího dokladu, který je uspořádaný podle adres lokací skladu tak, aby se minimalizovala pracnost manipulace se zbožím ve skladu. V expediční zóně je zakázka kontrolována, zabalena a vybavena potřebnými dokumenty podle dispozic ukladatele..

Projekt City logistika v Písku se opírá o moderní trend budování regionálních logistických center s cíleným pokrytím regionu logistickými službami a koncepci fungování efektivní nákladní obslužnosti v městských centrech, zejména pak městských památkových zónách. Zvláštní pozornost je kladena na ekologii poskytované služby. Obecně platí, že pro spuštění tohoto druhu služby nestačí pouze připravenost poskytovatele služeb, ale, a to zejména, je nutné na straně uživatelů služby manažerská vyzrálost. Vše je zasazeno do rámce rentability a generovaného profitu poskytované služby. To je limitující faktor ovlivňující uvedení služby na trh a její další prohloubení.

AUTOR: Ing. Stanislav Kukrál
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí