Pátek, 19. dubna 2024

Světelná reklama podle nové normy

S přibývajícím počtem realizovaných světelných reklam roste i počet stížností obyvatel na rušivé světlo dopadající na okna obytných místností bytů či rodinných domů.
Světelná reklama podle nové normy
Proto se také zvyšují požadavky stavebních úřadů týkající se doložení světelně-technických parametrů reklamních zařízení.

Požadované parametry jsou začleněny do nové normy ČSN EN 12464-2 Osvětlení venkovních pracovišť, která je v platnosti od tohoto roku. Požadavky na limity rušivého světla (dříve bylo používáno označení "světelné znečištění") jsou v normě stanoveny použitím dvou veličin: Zaprvé osvětlenost (E) - veličina udává, kolik světelného toku dopadá na plochu, jednotkou je 1 lx. Druhou veličinou je jas (L) - udává, kolik světelného toku je vyzařováno z určité plochy do určitého prostorového úhlu, jednotkou je 1 cd/m2.

CO JE RUŠIVÉ SVĚTLO?

Rušivé světlo je normou definováno jako neužitečné světlo, které svými kvantitativními, směrovými nebo spektrálními vlastnostmi v dané situaci zvětšuje obtěžování, nepohodu, rozptýlení nebo omezuje schopnost vidět nejdůležitější informace. V zákoně č. 86/2002, o ochraně ovzduší, byla uvedena následující definice: "Světelným znečištěním se rozumí viditelné záření umělých zdrojů světla, které mohou obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti a vychází z umístění těchto zdrojů ve vnějším ovzduší."

Zdrojem rušivého osvětlení může být kromě světelných reklamních zařízení také uliční osvětlení, doprava, osvětlení architektonické atd. Rušivé světlo může negativně ovlivnit ekosystém, objekty bydlení nebo bezpečnost dopravy.

MAGICKÁ ČSN EN 12464-2

Tato nová norma se kromě osvětlení venkovních pracovišť zabývá rušivým světlem a požadavky na jeho omezení. Požadavky byly v nezměněné podobě převzaty ze směrnice CIE (Mezinárodní komise pro osvětlování) 150:2003. Limity jsou závislé na zařazení do příslušné zóny životního prostředí.

Zóny:

E1: velmi tmavé oblasti jako národní parky a chráněná území

E2 málo světlé oblasti jako průmyslové a obytné venkovské oblasti

E3 středně světlé oblasti jako průmyslová a obytná předměstí

E4 velmi světlé oblasti jako městská centra a obchodní zóny

Limity rušivého světla ve venkovních osvětlovacích soustavách k minimalizaci problémů pro osoby, flóru a faunu jsou uvedeny v tabulce:

Z hodnot uvedených v tabulce můžeme např. stanovit, že jas reklamního zařízení umístěného v centru města (zóna E4) nesmí překročit hodnotu 1 tisíc cd/m2 a osvětlenost na oknech objektů bydlení od zdrojů rušivého světla nesmí být vyšší než 5 lx.

Doložit dodržení výše uvedených parametrů vyžadují některé stavební úřady formou studie vlivu světelné reklamy. V rámci stavebního řízení je tak možné předcházet pozdějším problémům (stížnostem) po instalaci reklamního zařízení.

STUDIE VLIVU REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ

Pro vypracování studie světelné reklamy je nutné znát následující vstupní údaje:

plánované umístění reklamního zařízení (místo, výška, orientace atd.)

plocha reklamy

zdroj světla (typ, příkon, počet)

technické řešení (nasvětlená reklamní plocha, prosvětlená reklama, neon apod.)

světelně-technické parametry použitých materiálů (např. typ použitých difuzorů, jako jsou fólie, plexiskla atd.)

Způsob výpočtu závisí na způsobu osvětlení. Pokud jsou pro světelnou reklamu použita typová svítidla (např. světlomety k nasvětlení reklamní plochy), používá se tzv. bodová metoda. Celá situace se namodeluje ve výpočetním programu (např. program WILS firmy Astra 92), který obsahuje křivky svítivosti použitých svítidel. Zadá se umístění a rozměr reklamní plochy, umístění a směrování světlometů, předpokládaný typ světelného zdroje (žárovka, zářivky, výbojka atd.) a umístění fasád objektů bydlení. Výstupem výpočtu jsou hodnoty jasu reklamního zařízení a hodnoty osvětlenosti v rovině fasády objektu bydlení. Tyto hodnoty jsou porovnány s požadavky normy.

Pokud je zdroj světla atypický (neon, světelná písmena, loga apod.), používá se tzv. toková metoda výpočtu světelně-technických parametrů.

Limity uvedené v normě stanovují maximální celkové hodnoty osvětlenosti na fasádě objektu bydlení. Proto se výsledná hodnota osvětlenosti stanoví jako součet vypočtené hodnoty (příspěvek od plánovaného reklamního zařízení) a hodnoty stávající (způsobené ostatními zdroji rušivého světla). Stávající stav se posuzuje měřením. Pro měření osvětlenosti se používá luxmetr a pro měření jasů reklamních zařízení se používá jasoměr.

Pokud vypočtené a naměřené hodnoty osvětlenosti a jasu překračují limity uvedené v normě ČSN EN 12464-2, je součástí studie návrh řešení umožňující splnění požadovaných hodnot. Mezi možná opatření ke snížení hodnot osvětlenosti a jasu patří:

snížení počtu světelných zdrojů

změna příkonu světelných zdrojů

regulace intenzity osvětlení (stmívací systémy)

snížení optické účinnosti (např. změnou difuzoru)

ZÁVĚR

Posouzení parametrů světelné reklamy je vhodné provést ještě ve fázi přípravy. Pozdější zásah do již instalovaného reklamního zařízení může být značně nákladný, a někdy i nerealizovatelný.

AUTOR: Tomáš Sousedík

je majitelem společnosti Metrolux, která se zabývá mj. měřením světelných zdrojů


Limity rušivého světla


Zóna Světlo na objektech Svítivost svítidla Jas

EV (lx) I (cd) Lb (cd/m2) Ls (cd/m2)

mimo dobu v době mimo dobu v době jas jas nočního klidu nočního klidu nočního klidu nočního klidu fasády reklamy

E1 2 0 2500 0 0 50

E2 5 1 7500 500 5 400

E3 10 2 10 000 1000 10 800

E4 25 5 25 000 2500 25 1000

Vysvětlivky:

Ev ..... největší hodnota svislé (vertikální) osvětlenosti na objektech v luxech

I ..... svítivost každého zdroje světla v potenciálně rušivém směru

Lb ..... největší průměrný jas fasády budovy

Ls ..... největší průměrný jas reklamního zařízení

Zdroj: Metrolux
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů