Neděle, 27. listopadu 2022

Podnikatel dostal od ČIŽP 4 500 000 Kč pokutu za nezákonné ukládání odpadů

26. března 2009
Podnikatel dostal od ČIŽP 4 500 000 Kč pokutu za nezákonné ukládání odpadů

Plzeňská pobočka České inspekce životního prostředí uložila pokutu ve výši 4 500 000 Kč podnikateli, který  několik let ukládal odpady v množství řádově tisíců tun na pozemky  bez povolení v obci Bubovice  na Berounsku.

Na protizákonné nakládání s odpadem byl opakovaně upozorňován jak ze strany inspekce, tak i starostky obce, přesto v činnosti dále pokračoval a to dokonce i po zahájení řízení o uložení pokuty.

Navezeným odpadem byla jak zemina, tak i stavební a demoliční odpady, komunální odpady, biologicko rozložitelné odpady a v návozu byly zjištěny i nebezpečné odpady, tj. obaly se zbytky nebezpečných látek“, uvádí Ing. Tomáš Kameník, vedoucí oddělení odpadového hospodářství ČIŽP v Plzni.

Těmito navážkami  podnikatel ohrozil památný strom nacházející se v těsné blízkosti návozu odpadů, a částečně zasypal i  jeho ochranné pásmo. Vzhledem k charakteru navezených odpadů, kdy nejsou známé jejich vlastnosti umožňující jejich uložení do volného terénu, není vyloučena možnost negativního ovlivnění okolí místa návozu a to včetně studní občanů obce. Pod návozem se nachází jímka obsahující látky škodlivé vodám a její stav nelze v současné době kontrolovat. Tvorbou návozu také došlo, i přes námitky ze strany příslušných orgánů, k částečnému zasypání sloupů elektrického vedení, čímž vystavil v nebezpečí občany, kteří by se v blízkosti vedení pohybovali.

Podnikatel se proti pokutě odvolal k MŽP, to však koncem února 2009 potvrdilo správnost rozhodnutí ČIŽP. V současné době vede  ČIŽP  s podnikatelem řízení o opatřeních ke zjednání nápravy, jehož cílem bude odvezení neoprávněně navezených odpadů a jejich předání oprávněným osobám.

Na území ČR se v posledních letech ve zvýšené míře objevuje problém neoprávněných terénních úprav formou navážek různorodého materiálu. Jednou z příčin zvýšeného výskytu neoprávněných navážek je bezpochyby intenzivní stavební činnost v regionu. Nabídka stavebního odpadu i zemin vysoce převyšuje poptávku po jejich využití.

Nelegální nakládání s tímto materiálem je pro stavebníky z tohoto pohledu lákavé, mohou ušetřit desítky milionů Kč, které by museli zaplatit za dopravu a uložení odpadu na skládku. Je proto nutné, aby investoři stavebním úřadům ještě před zahájením stavby dokládali, jak hodlají naložit se stavebním a demoličním odpadem a s výkopovou zeminou, a aby veřejné orgány tuto problematiku důsledně kontrolovaly“,uvádí  ředitelka ČIŽP Ing. Eva Tylová.

Navážky mimo inertní odpady, jako např. zeminu, písek, kamení, stavební suť, často obsahují i  nebezpečné látky jako např. ropné látky a  těžké kovy, které mohou kontaminovat povrchové či podzemní vody a působit toxicky na organismy. Ohrožení pro životní prostředí představují i nepovolené navážky inertních materiálů. Často dochází při jejich návozu  ke zničení přírodních biotopů. Z navážky se roznáší prach do ovzduší a navážka hyzdí krajinu“, zdůrazňuje Ing. Eva Tylová

Nicméně ne všechny terénní úpravy formou navážek jsou v rozporu se zákonem. Podmínkou legálnosti je však použití materiálu nebo odpadu známého složení a dodržení všech zákonných ustanovení, včetně souhlasů příslušných správních orgánů – stavebních úřadů, orgánů ochrany přírody, vodoprávních úřadů apod.. 

„Odstranění nelegální navážky představuje velký problém zvl. za situace, kdy se původce nelegálních úprav nepodaří zjistit resp. kdy se nepodaří prokázat jeho odpovědnost, nebo původce je znám ale insolventní. Nejlepší prevencí těchto problémů je zastavit nelegální navážení odpadu již v počátku. Žádáme proto veřejnost, aby na navážení upozornili ČIŽP na bezplatné Zelené lince 800 011 011. Účast veřejnost je důležitá i při zjišťování totožnosti odpovědné osoby. Osobního svědectví či pořízené fotodokumentace může poskytnout nezbytné informace vedoucí ke zjištění odpovědné osoby“, dodává ředitelka ČIŽP Ing. Eva Tylová

V roce 2008 provedla ČIŽP  ve Středočeském kraji a v  Praze , se zaměřením na nelegální ukládání odpadu, stavební odpad (ukládání legální i nelegální),rekultivace, terénní úpravy atp.,  50 kontrol.. Vedla 26 správních řízení a  výše uložených pokut v právní moci dosáhla 10 801 000Kč ( z toho INTERSTAR v Praze dostal pokutu v celkové výši  7,5 milionu Kč).

V Praze dne 17.3.2009

Ivana Awwadová

tisková mluvčí ČIŽP

Trefil 2.jpg

Trefil 3.jpg

Trefil 1.jpg

 

Trefil 4.jpg

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů