Neděle, 27. listopadu 2022

Informace o zajištění významných ploch, lokalit a stanovišť z hlediska zájmu OP

27. března 2009
Informace o zajištění významných ploch, lokalit a stanovišť z hlediska zájmu OP

V případě prokazatelného zjištění biologicky cenné lokality, na které se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů je bezpodmínečně nutné učinit tyto základní kroky :

1) zjistit parcelní čísla pozemků dané lokality a  zjistit majitele těchto pozemků ( vše z katastrální mapy)

2) pořídit seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, kteří se na předmětné lokalitě nacházejí, včetně základního popisu charakteristiky výskytu (stálý pobyt, reprodukční biotop, hibernační důvody, potravní vazby na lokalitu a další (např. počet jedinců, pohlaví a jeho poměry, ….). Není chybou  seznam doplnit též o vyskytující se nechráněné druhy, neboť taková informace jen zvyšuje biologicko-ekologickou hodnotu území.

3) neprodleně oznámit výskyt nalezených druhů

      a/  příslušným obecním úřadům, na jejichž  katastru se cenná lokalita nalézá

    b/ všem vlastníkům pozemků předmětné lokality

c/ totéž oznámit příslušnému krajskému úřadu, AOPK ( středisku, nebo ústředí)

    nebo správě CHKO a ČIŽP – příslušnému  oblastnímu inspektorátu

 4/ dle charakteru lokality a zjištěných skutečností a potřeb podat návrh na vyhlášení zákonné ochrany předmětné lokality

 a/ buď jako přechodně chráněnou plochu § 13 zákona č. 114/1992 Sb. s návrhem na dobu ochrany v  kalendářním roce. Jedná se zpravidla o plochy do cca 1ha

 b/  v případě, že je nutná ochrana stálá, podat návrh na registrování lokality podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. jako registrovaný VKP

 c/ v případě, že se jedná o plochu větších rozměrů tzn. více, než cca 0,7 ha, podat návrh na vyhlášení lokality zvláště chráněným územím a to dle cennosti a jejího významu v kategorii přírodní památky PP, nebo přírodní rezervace PR.

 

Příslušné zákonné prostředky a kompetentní orgány státní správy pro vyhlašování chráněných lokalit :

1)    § 6 registraci VKP provádějí pověřené obecní úřady ( tzv. dvojkové obce)

2)   § 13 přechodně chráněné plochy, vyhlašují úřady obcí s příslušnou působností ( tzv. trojkové obce)

3)  zvláště chráněná území vyhlašují podle  § 77 odst.2 zákona č. 114/1992 Sb. místně příslušné krajské úřady (přírodní rezervace podle § 33 a přírodní památky podle    § 36) a zároveň stanovují  jejich bližší ochranné podmínky.

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů