Úterý, 6. prosince 2022

Omezení rozvoje sinic na vodních nádržích

V posledním desetiletí se problematika nadměrného růstu sinic stává stále závažnějším problémem.
24. dubna 2009
Omezení rozvoje sinic na vodních nádržích

Metod řešení je několik od preventivních metod snížení trofie až po opatření, která řeší následek nadměrné trofie [1].

Metod pro omezování rozvoje vodního květu sinic je celá řada, jsou to např.:

chemická metoda (dávkování koagulantu, flokulantu, ….), biologická metoda (bioseparace fosforu, bioaugmentace, alelopatie, …), mechanické (odtěžení biomasy sinic, odtěžení sedimentu, …), fyzikální ( použití ultrazvuku, mikrovlnného záření, ….)[1].

Společnost ASIO, spol. s r.o. přesto, že se zabývá čištěním odpadních vod, se v posledních třech letech začala zabývat i problematikou znečištění povrchových vod a omezováním rozvoje sinic ve vodních nádržích.

Z celé plejády metod a způsobů řešení omezování rozvoje vodního květu sinic v jezerech jsme si vybrali zatím  dva způsoby.

1. chemickou metodu dávkování koagulantu

2. mechanickou metodu odstraňování sinic z povrchu hladiny

 

První metoda – dávkování koagulantu pod vodní hladinu se na první pohled zdá být jednoduchá, ale při detailnějším prozkoumání zjistíme, že je zde řada skutečností, kterým je potřeba věnovat důkladnější pozornost. Na základě studia problematiky omezování růstu sinic a na základě konzultace se specialisty v této oblasti jsme vyvinuli plavidlo, které je schopno „sofistikovaně“  a exaktně  dávkovat koagulant nebo jinou kapalnou látku pod vodní hladinu. Dávkování probíhá z aplikačního rámu, kterým se koagulant dostává do vody. Aplikační rám je možné umístit do hloubky 10 až 30 cm pod vodní hladinu. Uvažovaná šířka záběru z aplikačního rámu je 10 m. Loď pro dávkování koagulantu je vybavena dvěma námořními GPS navigacemi a sonarem, které umožňují systematické plavení po vodní hladině. Co to znamená? To znamená, že lodivod má okamžitou informaci o poloze lodi v GPS souřadnicích, dále pak o rychlosti pohybu lodi a hloubce vodního profilu, nad kterým se právě loď nachází. Tyto informace jsou doplněny o trajektorii již projeté trasy, takže dávkování dvakrát (nebo vícekrát) na jednom místě je vyloučeno. Všechny tyto informace jsou potřebné i pro lodního operátora, který stanovuje množství dávkovaného koagulantu. Přičemž dávkované množství závisí na koagulační zkoušce, na rychlosti lodi a na hloubce vody v aplikovaném profilu. Tím, že operátor ihned vypočítá dle výše zmíněných požadavků okamžitou optimální koncentraci pro každý profil dá se tvrdit, že koagulant je dávkován do vody  EKOLOGICKY a zároveň EKONOMICKY – dávkujeme jen přesně vypočtenou (potřebnou) dávku – nic míň, nic víc - což je ekologické pro ekosystém nádrže a ekonomické pro investora. Vzhledem k tomu, že všechny jmenované přístroje  jsou vybaveny datalogery, je možné ze záznamu určit, kdy, kde v jakém profilu se dávkovalo jaké množství koagulantu, což jsou velmi důležité informace pro analýzu a reporting aplikace.

Loď pro aplikování látek pod vodní hladinu má na své palubě zásobní nádrž, která pojme cca 6 t koagulantu. Ten je skladován ve dvou zásobních nádržích na břehu jezera, odkud je přečerpáván do lodi. Zásobní nádrže jsou plněny z autocisterny.

Loď jakožto plavidlo podléhá předpisům a schválení Státní plavební správy a musí být opatřena povolením k plavbě v určité plavební zóně. Taktéž lodivod musí mít oprávnění k řízení daného plavidla.

V průběhu loňského roku jsme již absolvovali několik aplikací s tímto plavidlem. Konkrétně se jednalo o ošetření nádrže koagulantem polyaluminiumchloridem. Ve vodoprávním rozhodnutí byly stanoveny podmínky aplikace, které bylo nutné respektovat. Nádrž měla cca 68 ha, aplikace probíhala podle vodoprávního rozhodnutí 3 dny. Za tuto dobu byl ošetřen kompletně celý objem nádrže. Průhlednost vody měřená Secchiho diskem před aplikací byla 0,2 m, po aplikaci 3,0 m.

Funkce dalšího plavidla, které jsme vyvinuli, je založena na mechanickém odstraňování plovoucí biomasy z vodní hladiny. Tato metoda patří k nechemickým metodám ošetřování vodní plochy, takže není do nádrže dávkována žádná chemikálie. Vodní  květ sinic je oddělován filtrací. Separovaná biomasa, která má vzhled a konzistenci mixovaného  špenátu je uskladňovaná v kontejneru na lodi, po zaplnění kontejneru je kontejner vyměněn za jiný a sinice jsou odvezeny k ekologické likvidaci. Přefiltrovaná voda je buď zpět odváděna do jezera nebo může být ještě upravena jinou například fyzikální či biologickou metodou.

Jak jsem se již zmínili – metod k omezování růstu sinic nebo k odstraňování sinic je mnoho a vývoj dalších není ještě ukončen. S určitostí můžeme však říct, že pokusy o odstranění sinic nebo o omezení jejich růstu by měly v prvé řadě být preventivní a především systematické, tak aby zabránily zvyšování koncentrací fosforu v nádržích a v jejich sedimentech. Proto je při výše uvedených aktivitách  jednou z hlavních zásad firmy ASIO, spol. s r.o. být především co nejkomplexnější – využít jak poznatků z vlastního vývoje a výzkumu, tak i nejnovějších poznatků subjektů působících v této bouřlivě se vyvíjející oblasti. Neboť jen tak se dá předcházet neekonomickému chování a případným zbytečným škodám.

 

Obr. Před aplikací (průhlednost 20cm)                                 

Obr. Po aplikaci (průhlednost 3,0m)

 

Použitá literatura:

[1] Maršálek B., Maršálková E., Vinklárková D.- Nechemické metody omezení rozvoje sinic, Vodárenská biologie 2009, str. 84-93.

 

Ing. Jiří Palčík, Ph.D.

ASIO, spol. s r.o.

Tuřanka 1, P.O.Box 56, 627 00 Brno

tel.: +420 548 428 111, fax.: +420 548 428 100

      www.asio.cz,e-mail: palcik@asio.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů