Čtvrtek, 1. prosince 2022

Z historie brněnského vodárenství

10. května 2009
Z historie brněnského vodárenství
 

Město Brno leží na soutoku řek Svratky a Svitavy na okraji Dyjskosvrateckého úvalu. Podle archeologických pramenů bylo toto území osídleno již v dávné minulosti a procházely tudy důležité obchodní cesty. Nejstarší dochované historické záznamy hovoří o brněnském hradu založeném knížetem Břetislavem v letech 1021 až 1034 na skalnatém ostrohu Petrova a písemná zmínka o Brně je již v zakládací listině kláštera benediktinského v Rajhradě z roku 1048. Pod hradem se usazovali lidé, a tak se podhradí rychle rozšiřovalo a již po roce 1200 se vyvinulo v město. Hospodářské, politické a právní postavení města upevnil král Václav I., který udělil Brnu v lednu roku 1243 první privilegium. V roce 1356 bylo již Brno s 8 700 obyvateli třetím největším městem českého království.

Starodávné Brno nemělo o vodu nouzi. Všude bylo dostatek studní, které byly bohatě napájeny vodou ze štěrkových naplavenin řeky Svratky. K zásobování vodou sloužily nejen studny domácí, ale byly zřizovány i studny v ulicích a na náměstích k obecnému užívání. Potíže s vodou nastaly koncem 12.století. S rozšiřováním města se kvalita vody ve studních zhoršovala. Kanalizace nebyla a domovní žumpy, často přeplněné a netěsné, zamořovaly okolí. Obsah žump prosakoval i do studní, které byly mnohde v jejich těsné blízkosti. Středověké Brno sužovaly časté a ničivé požáry. Většina domů byla ze dřeva nebo hrázděná a když vypukl požár, lehly popelem mnohdy i celé městské čtvrtě. A právě nedostatek požární vody byl podnětem ke zřízení prvních brněnských vodovodů.

Nejstarším vodovodem byl užitkový vodovod z řeky Svratky. Největší zásluhu na jeho postavení měl konšel Václav Haze, který postavení vodovodu financoval a na výstavbu uzavřel 2.prosince 1415 smlouvu s kutnohorským mistrem a stavitelem vodovodu Prokopem Peyskem. Smlouvu na vybudování vodovodu potvrdil 3.července 1416 i sám král Václav IV. a udělil městu Brnu právo na věčné časy odvádět vodu ze Svratky přes Puhlík (Petrov) do dvou kašen na Dolním a Horním trhu (nám.Svobody a Zelný trh) s možností zavádět vodu do pivovarů a dvou městských sladoven. Olověné vodovodní přípojky byly povolovány jen vysokým představitelům města, šlechty, kléru a klášterům. Ostatní obyvatelstvo bylo odkázáno na kašny.

Vodárna sdílela s městem jak jeho rozvoj, tak i všechny svízele válečných let. Byla několikrát vypálena a nejhůře poškozena Švédy, kteří ji při odchodu úplně zničili. Brzy však byla obnovena, neboť město vodu nutně potřebovalo. Značného rozšíření a modernizace doznal vodovod v roce 1853, kdy čerpací zařízení dávalo průměrně až 20 000 věder nefiltrované říční vody denně. Avšak ani toto rozšíření vodárny nebylo konečné. Vodovod z řeky Svratky se i přes jeho rozšíření stával nedostatečný a nevyhovoval potřebám rostoucího města, jak po stránce množství dodávané vody, tak i po stránce její kvality a problém se zásobováním města vodou musel být řešen.

Dosavadní snahy, jak levně získat pro Brno vodu, vyzněly naprázdno, a tak v roce 1863 byla vypsána soutěž na výstavbu nového vodovodu. Ze čtyř nabídek pak v roce 1869 bylo přijato nejvýhodnější řešení podle projektu londýnského stavitele Thomase Docwry. Se stavbou úpravny vody v Pisárkách se započalo na podzim roku 1869 podle nejlepších anglických zkušenosti s úpravou vody a stavba byla dokončena v roce 1872. Surová voda z řeky Svratky byla odebírána nad jezem v Kamenném mlýně a byla čištěna na třech otevřených biologických filtrech o celkové  ploše 2 940 m2. Voda z Pisárek byla čerpána do dvou tlakových pásem. První, nižší, mělo vodojemy na Žlutém kopci, vyšší pásmo pak vodojem na Špilberku. S výstavbou pisárecké úpravny došlo i k rozšiřování vodovodní sítě. Jen v letech 1870 – 1874 bylo položeno 1 800 metrů potrubí. Další výstavba vodovodní sítě pak již z finančních důvodů pokračovala pomaleji.

Právě k roku 1872, kdy byla postavena pisárecká úpravna vody, se datuje historie založení našeho předchůdce – Brněnské vodovodní akciové společnosti.


Historie řízení vodovodů a kanalizací města Brna:
1872 - 1902 Brněnská vodovodní akciová společnost
1902 - 1949 Městské vodárny v Brně
1950 - 1952 Krajská vodohospodářská služba
1953 - 1958 Zásobování vodou a kanalizace
1958 - 1960 Krajská správa zásobování
1960 - 1976 Vodohospodářská správa města Brna
1977 - 1989 Jihomoravské vodovody a kanalizace, odštěpný závod Brno - město
1990 - 1992 Brněnské vodárny a kanalizace, státní podnik
1992           Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

ZDROJ: BVK, a.s.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů