Úterý, 29. listopadu 2022

Martin Bursík ke změně zákona o emisním obchodování v České republice

18. června 2009
Martin Bursík ke změně zákona o emisním obchodování v České republice
Vystoupení poslance Martina Bursíka k návrhu poslanců Martina Římana, Milana Urbana a Oldřicha Vojíře, kterým se k novele zákona o spotřebních daních "přilepuje" novela zákona o emisním obchodování v České republice.
Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, já jsem tady v průběhu druhého čtení otevřel téma přílepku, který navrhli ve shodě páni kolegové, bývalý kolega z vlády pan ministr Říman, dále také bývalý ministr Urban a pan poslanec Vojíř a týká se to přílepku k tomuto návrhu zákona o spotřebních daních, jehož cílem je měnit úplně jiný zákon, a to zákon, který upravuje emisní obchodování v České republice.

Vyměnili jsme si tady tehdy s panem bývalým ministrem Římanem názory, trochu někteří kolegové vyjadřovali nevoli nad takovou výměnou názorů, ale já si myslím, že je na místě, abych tady to téma otevřel a abyste tomu věnovali trochu pozornosti, protože si myslím, že se jedná o přílepek desetiletí, ne-li století. Myslím si, že kdybych teď byl v aukční síni a měl v ruce dřevěné kladívko, tak bych řekl: "Dámy a pánové, 68 miliard ze státu elektrárenským společnostem poprvé, podruhé, potřetí" a pak by bylo hlasováním odklepnuto. A já se pokusím ještě jednou vysvětlit, o co se konkrétně jedná ještě dříve, než-li k tomu hlasování dojde.

Evropský parlament v prosinci minulého roku schválil klimaticko-energetický balíček, který mj. umožňuje členským státům, jejichž HDP je pod 50 % průměrného HDP v Evropské unii a které jsou z více než 30 % závislé při výrobě elektřiny na uhlí, uplatnit princip tzv. postupného náběhu aukcí v elektroenergetice. Tyto země mohou - podtrhuji - mohou, nikoliv musí - v uvozovkách "ulevit" svým elektrárenským společnostem a to tak, že tyto společnosti nebudou povinny od počátku roku 2013 nakupovat 100 % povolenek pro vypouštění emisí oxidu uhličitého při výrobě elektřiny v aukcích, ale budou moci významnou část těchto povolenek dostat zdarma. V roce 2013 budou povinny nakupovat pouze 30 % povolenek v aukcích a postupně se bude tento podíl povolenek, které dostanou zdarma, snižovat až na 100 % v roce 2020.

Ještě je potřebné od toho odečíst exporty, tzn. nebude se ve skutečnosti jednat o 30 %, ale české elektrárny, jestliže se rozhodne - a měla by se rozhodnout vláda a následně parlament, nikoliv parlament formou přílepku - tak to bude znamenat, že v roce 2013 české elektrárny budou povinny nakoupit 46 % povolenek v aukci, logicky 54 % povolenek dostanou zdarma.

Tohle je zpráva, kterou přivezl bývalý premiér Topolánek z jednání v Bruselu při jednání Evropské rady jako vítězství českého předsednictví. To je věcí názoru. To, co je podstatné, je zamyslet se nad tím, jestli je to vítězství pro občany České republiky nebo jestli je to vítězství pro elektrárenské společnosti.

Proč takováto úvaha? Nepochybně uplatnění principu postupného náběhu aukcí v elektroenergetice sníží výrobní náklady pro výrobu elektřiny. Protože elektrárenské společnosti nebudou muset pokrýt veškeré emise nákupem emisních povolenek, tzn. sníží se jim výrobní náklady. O tomto není pochyb. Velkým otazníkem ovšem je, jestli snížení výrobních nákladů se promítne do koncových cen elektřiny pro české zákazníky. A na to odpověď je - nikoliv, nepromítne, protože ceny elektřiny se vytváří na trhu. Tzn. zisk půjde nikoliv zákazníkům, spotřebitelům elektřiny v České republice, ale půjde o tzv. wind for profit, tzn. neočekávaný zisk nebo také se to dá přeložit jako napadané ovoce pro elektrárenské společnosti. Elektrárenské společnosti si zvýší zisk, protože budou mít nižší výrobní náklady, ale na ceně elektřiny pro konečného zákazníka se to neprojeví. Tohle je, myslím, podstatný argument a je potřebné, aby tady zazněl pro ty z politiků, kteří by rádi použili populistický argument, že snížení nákladů na výrobu elektřiny rovná se nižší ceny elektřiny pro zákazníky. To není pravda.

To, co je ale, myslím, podstatné na tomto návrhu, na tom přílepku, který jsem označil jako přílepek ČEZu a Martina Romana, protože je natolik šitý na míru elektrárenské společnosti ČEZ, že není pochyb o tom, že pochází z dílny ČEZ. Pozměňovací návrh totiž obchází vládu, obchází ministerstvo životního prostředí, které je kompetentní podle kompetenčního zákona upravovat téma ochrany klimatu, obchází vládu, vlastně neponechává na politické reprezentaci svobodu rozhodnutí, zda-li postupný náběh aukcí uplatnit nebo nikoliv, a formou protiústavního přílepku přilepuje tento pozměňovací návrh k novele zákona o spotřební dani a nechává Poslaneckou sněmovnu o tomto rozhodnout.

Návrh je šitý na míru ČEZu i z dalších důvodů. A je to na něm čitelné. Protože navrhuje podle principu, který je upraven v klimaticko-energetickém balíčku, úsporu, kterou realizuje elektrárenská společnost tím, že část emisních povolenek nebude povinna pořídit si a nakoupit v aukci, ale dostane je zdarma, tak může toto čerpat pouze tehdy, jestliže tuto úsporu využije pro další ekologické investice, které sníží emise skleníkových plynů. Pro toto ještě evropská komise neurčila pravidla, ta teprve budou určena. Ale každopádně členský stát bude muset předložit nejpozději do 30. září 2011 národní akční plán investic do vybavení a modernizace infrastruktury a do čistých technologií, který teprve bude evropskou komisí schválen. Evropská komise ještě taková kritéria neurčila, ale již tady máme pozměňovací návrh akciové společnosti ČEZ jako přílepek, který ta pravidla přímo stanoví a říká, že minimálně polovina uspořených nákladů tím, že dostane elektrárenská společnost povolenky zdarma, musí být proinvestována do konce roku 2011.

Toto je zjevně diskriminující návrh, protože je řada dalších elektrárenských společností, které nemají připraveny investiční programy, modernizační programy tak, aby polovina investic mohla být realizována do konce roku 2011.

Dámy a pánové, na adresu tohoto pozměňovacího návrhu shrnu dilema, které je před vámi při tomto rozhodování, zhruba takto: Rozhoduje se o tom, jestli Poslanecká sněmovna bude souhlasit s tím, že budoucí příjem státního rozpočtu mezi lety 2013 - 2020 v odhadované výši 68 mld. Kč bude tímto pozměňovacím návrhem převeden z příjmů státu - kde stát má volnost s tímto disponovat, včetně možných kompenzací vysokých cen elektřiny nízkopříjmovým skupinám například - zdali tento budoucí příjem bude převeden ze státního rozpočtu do rozpočtu elektrárenských společností. S tím, že nikde není garance, že tyto finanční prostředky budou využity pro další, doposud neplánovaná opatření elektrárenských společností, které tímto zlepší stav životního prostředí a dále sníží emise skleníkových plynů.

Zajímavé je, že klimaticko-energetický balíček začal být účinný, nebo nabyl účinnosti 5. června, dnes máme 17. června, a už je tady ve třetím čtení pozměňovací návrh akciové společnosti ČEZ, kterým hodlá rozhodnout - s tím, že obchází vládu, kterou považuje za příliš slabou k tomu, aby se vyjádřila, že je obcházena tímto přílepkem - a hodlá rozhodnout o tom, co s těmito budoucími příjmy státu bude učiněno.

Dámy a pánové, já tvrdím, že je to zneužití přechodného období relativně slabé vlády, že na tomto pozměňovacím návrhu se nakonec ukáže, nakolik ČEZ a Martin Roman mají v Poslanecké sněmovně většinu nebo nemají. Dále konstatuji, že se jedná jednoznačně o přílepek a věřím, že se najde dostatek poslanců či senátorů, kteří předloží podnět Ústavnímu soudu ke zrušení tohoto přílepku. Dále principy, které jsou navrženy v tomto přílepku, jsou zjevně diskriminující. Dále jsem přesvědčen o tom, že tyto principy budou v rozporu s budoucími pravidly, která teprve Evropská komise schválí. Dále je potřebné podtrhnout, že není vůbec žádné nebezpečí z prodlení, protože nový systém emisního obchodování nabude účinnosti od 1. ledna 2013, a je proto namístě ponechat prostor budoucí vládě, aby posoudila, zdali uplatní princip postupného náběhu aukcí nebo nikoliv, zdali je pro občany České republiky výhodné, aby budoucí příjmy státu z výnosu emisních povolenek byly poskytnuty elektrárenským společnostem. Ale pak musí být setsakramentsky natvrdo stanoveno, na co elektrárenské společnosti tyto výnosy použijí. A to musí stanovit vláda a poté, po podrobné rozpravě Parlament, a nikoli formou tohoto Poslanecké sněmovně podsunutého příspěvku. Čili rád bych vás využil k tomu, abyste hlasovali proti tomuto přílepku, který zde byl předložen poslanci Urbanem, Římanem a Vojířem. Děkuji vám za pozornost.

Martin Bursík, 17.6.2009
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů